EAKR-rahoitus

Haettavissa oleva Etelä-Pohjanmaan alueellinen EAKR-rahoitus (kts. hakuohje >>)

Pirkanmaan liitossa on 5.3.2018 mennessä haettavana Etelä-Pohjanmaan alueellisesta rahoituske-hyksestä EAKR-rahoitusta noin 1 000 000 €.

Hankehaun tavoitteena on rahoittaa hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat rakennerahasto-ohjelman tavoitteita ja Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategiaa sekä tuottavat uusia ratkaisuja ja pysyviä vaikutuksia.

Tässä haussa huomioidaan rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen erityistavoitteisiin

• 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
• 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja
• 3.2 Uudistuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
kohdentuvat hakemukset. Erityisesti toivotaan hakemuksia erityistavoitteeseen 3.2.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelma-asiakirjassa mainitaan erityistavoittein mahdollinen toiminta sekä kysymykseen tulevat kohderyhmät ja tuensaajat, joten asiakirjaan tulee tutustua huolellisesti.

Valintaperusteet

Hankehakemukset arvioidaan ja pisteytetään Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 seurantakomitean hyväksymien yleisten ja erityistavoitekohtaisten valintaperusteiden mukaan.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2017-2018 mukaisesti Etelä-Pohjanmaan liiton ra-kennerahastorahoituksen suuntaamisessa painotetaan seuraavia alueen elinkeinoelämää ja osaamista vahvistavia kehittämiskokonaisuuksia:

• vähähiiliseen talouteen ja energia‐ ja materiaalitehokkuuteen siirtymistä vauhdittavia toimintamalleja ja yhteistyöverkostoja
• toimintamalleja, joiden avulla voidaan tukea elinkeinoelämän tuotteiden, palvelujen ja pro-sessien uudistamista älykkäämmiksi, digitaalisemmiksi ja resurssitehokkaammiksi
• elinkeinotoimintaa tukevia pilotointi‐ ja demonstraatioympäristöjä mm. korkeakouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa (kehittämiseen voi liittyä myös investointeja)
• TKI‐toiminnan ja liiketoiminnan välisen yhteistyön kehittämistä sekä TKI‐toiminnan aluevai-kutusten vahvistamista
• osaamis‐ ja innovaatiojärjestelmän kehittämistä entistä kansainvälisemmäksi
• osaamis‐ ja innovaatiojärjestelmään kuuluvien alueellisten keskittymien vahvistamista

Sovellettavat tukitasot maakunnan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa

Hanke Tuki
Kehittämishankkeet  max. 70 %
Investoinnit laitteisiin max. 50 %

Sovellettavat tukitasot ovat matalammat kuin rahoitusasetuksen sallimat enimmäistuet.

Mikäli suunnitteilla on hanke, joka sisältää kone- ja laiteinvestointeja, hakijan tulee olla yhteydessä Etelä-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöihin ennen hakemuksen jättämistä.

Investointiosa tulee pääsääntöisesti valmistella teknisesti omana hankkeenaan.
Hankkeessa on oltava hakijan/hakijoiden omaa rahoitusta. Hankehakemukselle on eduksi, jos siinä on myös muuta rahoitusta, joka voi olla kunta- tai muuta julkista rahoitusta sekä yksityistä rahoitus-ta.

Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Lue ja tulosta tarkemmat hakuohjeet täältä >>

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös