Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

19.06.2017

­­

Maakuntauudistuksen ajankohtaiskatsaus

SOTE- ja maakuntauudistuksen vapaaehtoinen esivalmisteluvaihe lähenee loppuaan. Esivalmisteluvaiheessa on luotu edellytyksiä tehtävien ja omaisuuden siirtämiselle uudelle Etelä-Pohjanmaan maakunnalle ja sen toiminnan käynnistämiselle. Lisäksi esivalmisteluvaiheen aikana on tuotettu tietoa uuteen maakuntaan siirtyvien tehtävien nykytilanteesta sekä rakennettu näkemyksiä eri toimintojen organisoitumisesta ja toimintamalleista uudessa maakunnassa.

Työryhmien loppuraporttien pohjalta on koottu jatkovalmistelun kannalta olennaisimmat asiat ”Ehdotus monialaisen maakunnan perustamisesta” -raporttiin, joka toimii jatkovalmistelun pohjana. Raportti ja työryhmien loppuraportit julkaistaan 22.6.2017 www.ep2019.fi-sivustolla.

Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on aloittanut toimintansa ja järjestänyt ensimmäisen kokouksensa 15.6.2017. VATE teki kokouksessaan ehdollisia valintoja vastuuvalmistelijoiden osalta. Valitut henkilöt suunnittelevat ja valmistelevat oman vastuualueensa toimintojen rakentumista uudessa maakunnassa osana laajempaa kokonaisuutta. Vastuuvalmistelijat aloittavat työnsä pääsääntöisesti 1.8.2017. Tiedote valinnoista löytyy osoitteesta: http://epliitto.fi/tiedotteet/valintapaatoksia-uuden-maakunnan-vastuuvalmistelijoista

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. puh. 0400 590 123, muutosjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638

 

Alkutuotannon rakentaminen turvattava alueiden käytöllä

Maakuntahallituksen mielestä alueiden käytön tulee turvata alkutuotannon kannalta merkittävän rakentamisen sijoittaminen maaseutuympäristöön, mikä tulisi huomioida valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa.

Maaseudun näkökulmasta luonnokseen uusista tavoitteista on kirjattu lähinnä valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen sekä luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden aluekokonaisuuksien turvaaminen. Lisäksi tavoitteeksi asetetaan maa- ja metsätalouden kannalta merkittävien yhtenäisten viljely- ja metsäalueiden säilyminen.

– Alkutuotannon kehittäminen tarvitsee nykyään kuitenkin yhä enemmän myös mittavaa tuotantolaitosten rakentamista, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja huomauttaa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioiminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Maakuntahallitus katsoo, että tavoitteita on uudistettu hyvässä yhteistyössä maakuntien liittojen ja muiden osallisten kanssa.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetty

Vuonna 2014 valmistunut ensimmäinen Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma on päivitetty. Päivittämisen tavoitteena on ollut tavoitteiden ja toimenpiteiden selkeyttäminen ja maakunnallisen tason korostaminen.

– Käytännössä päivitys on käsittänyt kansallisessa liikennepolitiikassa tapahtuneiden muutosten huomioon ottamista, hankelistausten ja muiden toimenpiteiden saattamista ajan tasalle sekä vähämerkityksellisten tai epäolennaisten toimenpiteiden karsimista, Saartenoja kertoo.

Suunnitelman valmistumisen jälkeen on liikennejärjestelmätyön toimintaympäristö muuttunut merkittävästi. Muun muassa korjausvelkapaketti, liikennekaari ja digitalisaation nopea kehittyminen ovat asioita, joita alkuperäisessä suunnitelmassa ei ole kyetty riittävästi huomioimaan. Samoin esimerkiksi Seinäjoen itäväylän valmistuminen ja Koveron eritasoliittymän rakentamisen käynnistyminen Lapualla sekä monien organisatoristen uudistusten eteneminen ovat saaneet aikaan suunnitelman päivitystarvetta. Suunnitelman perusrakenteen on kuitenkin katsottu olevan edelleen ajan tasalla.

Luonnos päivitetystä liikennejärjestelmäsuunnitelmasta löytyy osoitteesta: http://epliitto.fi/images/LJS_luonnos_20_4_2017_ver4.pdf 

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

 

Kehittämiskirjastojen määrä kytkettävä maakuntien lukumäärään

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut uuteen kirjastolakiin liittyen asetusluonnoksen valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista. Asetusluonnoksessa yleisten kirjastojen alueellista kehittämistehtävää hoitaa yhdeksän kirjastoa. Asetusluonnoksen mukaan kehittämistehtävää ei olisi tulossa Etelä-Pohjanmaalle.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnilla on tähän saakka kaikilla ollut oma maakuntakirjasto. Luonnoksen mukaan Vaasan kaupunginkirjaston toimialueeseen kuuluisivat myös Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kunnat.

– Lakiluonnoksessa mainittu kehittämiskirjastojen määrä on väestön yhdenvertaisuuden näkökulmasta problemaattinen ja lisää maantieteellistä eriarvoistumiskehitystä kirjastopalvelujen suhteen. Kehittämiskirjastojen määrä ja niiden maatieteellinen toimialue tulisi kytkeä meneillään olevaan maakuntauudistukseen ja maakuntien lukumäärään. Näin kirjastolaitoksen toiminta ja kehittäminen olisi kytköksissä koko toimialueen muuhun toimintaan ja kehittämiseen ja tukisi alueellista elinvoimaisuutta, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja sanoo.

Eväsojan mukaan nyt käsittelyssä oleva asetusluonnos poikkeaa täysin lakiluonnoksesta, ja kehittämiskirjastojen määrää on entisestään vähennetty.

– Kirjastopalvelujen ja niiden kehittämisen sekä lopulta asiakkaiden tasa-arvoisuuden turvaamiseksi nämä maakunnat tarvitsevat jatkossakin vähintään kaksi kehittäjäkirjastoa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakirjastolla / Seinäjoen kaupunginkirjastolla on kehittämiskirjaston toimintaan liittyvät edellytykset, huomauttaa Eväsoja.

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Tuija Ahola, puh. 050 537 8071, kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja, Marjatta Eväsoja, puh. 040 529 6046

 

Kansainvälinen hankeaktiivisuus Etelä-Pohjanmaalla vilkasta

Etelä-Pohjanmaan alueen toimijat ovat lähteneet kiitettävästi mukaan kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen. Toukokuussa saatiin jälleen viiden Itämeri-ohjelmasta rahoitettavan hakemuksen osalta myönteiset päätökset.

– Tällä hetkellä maakunnassa on meneillään tai käynnistymässä 19 kappaletta Interreg Europe -, Itämeri- ja Botnia Atlantica -ohjelmien mukaista hanketta, joissa kaikissa on eteläpohjalaisia toimijoita mukana. Interreg-hankkeiden kokonaisvolyymi on jopa yli 42 miljoonaa euroa, ja eteläpohjalaisten toimijoiden osuus 5 miljoonaa euroa, Eväsoja kertoo.

Kansainvälistymisen edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteuttavat parhaillaan yhteistyössä jo toista kertaa Kansainvälinen hankeosaaja -koulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on kannustaa hakijoita tulevaisuudessakin kansainvälisen rahoituksen hakemiseen.

Lisätietoja: kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsoja, puh. 040 529 6046

 

AIKO-rahoitusta kuntien roolin kehittämiseen

Maakuntahallitus päätti myöntää Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n hallinnoimalle Elinvoimaa kuntiin -hankkeelle AIKO-rahoitusta 92 512 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 132 160 euroa, ja sen toteutusaika 1.7.2017–31.12.2018.

Maakuntauudistuksen myötä kuntien rooli tulee muuttumaan. Kunnille ja kuntien kehittämistoiminnasta vastaaville tahoille jää uudistuksen myötä vahva rooli toiminta-alueen elinvoiman kehittämisessä. Tämän hankkeen tavoitteena on käynnistää suunnittelutyötä ja kehittää malleja siihen, miten kunnat, kuntien kehittämistoimijat ja seutukunnat toimivat uudessa tilanteessa ja miten uusi rooli otetaan haltuun. Myös tehtävien jaolle maakuntatason toimijoiden ja erityisesti kasvupalvelujen tuottajien kanssa haetaan muotoja.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -rahoitusta käytetään ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) sekä kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin. Etelä-Pohjanmaan liiton kautta rahoitusta myönnetään Etelä-Pohjanmaan ERM-suunnitelmassa linjattuihin AIKO-rahoituksen painotuksiin.

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905, vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös