Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

28.08.2017

Sote- ja maakuntauudistuksen sopimukset riskiarvioinnin kohteena

Maakuntahallitus päätti hyväksyä asianajotoimisto Legistum Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien sopimusten riskiarvioinnista.

Kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien on valmisteltava selvitykset maakunnalle siirtyvästä omaisuudesta ja sopimuksista. Kunnat tekevät sopimuskartoitusta laatimiensa selvityksien osana, myös maakunta tulee arvioimaan sille siirtyvää sopimusmassaa. Koska samojen asioiden läpikäyminen ei ole tarkoituksenmukaista, on siirtyvien organisaatioiden kanssa syntynyt laaja yhteisymmärrys siitä, että sopimusten siirtymiseen liittyvä selvitys tehdään koordinoidusti maakuntavalmistelun tuella yhteistyössä siirtyvien organisaatioiden kanssa.

Sopimusten kartoitusvaihe on alkanut 14.8.2017. Sopimus Due Diligence -tarkastuksesta vastaa asianajotoimisto Legistum Oy ja asianajaja Teppo Laine. Työ tehdään projektina, ja projektin tavoitteena on käydä läpi uudelle maakuntatasoiselle organisaatiolle siirrettäväksi aiotut sopimukset sekä arvioida toimet, joita sopimusten mahdollinen siirto edellyttää sekä arvioida näihin sisältyvät oikeudelliset riskit.

Maakuntahallitus niin ikään hyväksyi suorahankintana Aditro Public Oy:n ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sopimuksen laajentamisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan henkilöstöhallinnon järjestelmäksi ja päätti aloittaa henkilöstöhallinnon kilpailuttamiseen liittyvät toimet joko Hetli Oy:n kanssa tai maakunnan perustamisen jälkeen omana kilpailutuksenaan. Tämän sopimuksen voimaantulo edellyttää, että vastaavan hyväksymispäätöksen tekee myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus.

Lisätietoja: sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Johanna Sorvettula, puh. 040 662 0047;  maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (VATE) jäsenmuutoksia

Maakuntahallitus asetti toukokuisessa kokouksessaan sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE). Päätöksessään maakuntahallitus totesi, että VATEn kokoonpano tulee uudelleen hyväksyttäväksi, mikäli joku tai jotkut VATEen ehdolla olevista jäsenistä valitaan maakunnan rakentumisen vastuuvalmistelutehtäviin.

Uuden maakunnan rakentumisen valmistelujohtajaksi valittiin alkukesästä Asko Peltola Etelä-Pohjanmaan liitosta, talouden vastuuvalmistelijaksi Miia Kiviluoto Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja henkilöstöasioiden vastuuvalmistelijaksi Kaija Metsänranta erityishuoltopiiri Eskoosta. Näistä Peltola ja Kiviluoto ovat VATEn jäseniä ja Metsänranta varajäsen.

Maakuntahallitus päätti nimetä Etelä-Pohjanmaan liiton edustajaksi väliaikaiseen valmistelutoimielimeen Marjatta Eväsojan ja varajäseneksi Jari Iso-Koiviston.  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiseksi edustajaksi nimettiin Christina Rouvala ja varajäseneksi Aila Mäki-Rajala sekä erityishuoltopiiri Eskoon varajäseneksi Mervi Huttula.

Lisätietoja: muutosjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638 / maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Rahoitusta kahdelle hankkeelle

Maakuntahallitus hyväksyi kahden hankkeen rahoitushakemukset.

Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen hallinnoimalle Piennarteiden kartoituksella ja digitoinnilla tehoa pehmeiden maiden puunkorjuuseen -hankkeelle myönnettiin maakunnan kehittämisrahaa 10 227 euroa, kuitenkin enintään 50,1 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen kokonaisbudjetti on 20 433 euroa, ja sen toteutusaika 1.10.2017–31.5.2018.

Hankkeen päätavoitteena on parantaa metsäteollisuuden toimintaympäristöä Etelä-Pohjanmaalla kehittämällä ympärivuotisen puunkorjuun edellytyksiä kartoittamalla ja hyödyntämällä ns. piennartiet.

Maakuntahallitus päätti myös myöntää Uusi osaamisperustainen alue- ja kaupunkikehittäminen -Epanet-prosefessuurille 50 000 euron avustuksen liiton vuoden 2017 talousarviomäärärahoista.

Viisivuotisen professuurin tehtävänä on yleisellä tasolla tutkia osaamisperustaisen aluekehityksen ja -kehittämisen dynamiikan muutosta ja osallistua tähän työhön liittyvien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tässä työssä tarvittavien verkostojen luomiseen.

– Etelä-Pohjanmaalla on vahvat perinteet aluekehittämisessä. Tätä on tuettu jo vuosia tieteellisellä työllä. On tärkeää, että tämä aktiivinen perinne jatkuu myös tulevaisuudessa uuden aluekehittämisen aikana, maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila toteaa.  

Tehtävä on uusi vaihe vuodesta 2000 toimineelle Tampereen yliopiston aluetieteen professuurille. Tehtävää ovat hoitaneet Markku Sotarauta ja Jari Kolehmainen. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018–31.12.2022. Hankkeen muita rahoittajia ovat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Into Seinäjoki Oy, konsulttitoimisto MDI, Seinäjoen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus. Professuurin tavoitteellinen budjetti on yhteensä 535 000 euroa viiden vuoden ajalla.

Lisätietoja: maakunnan kehittämisraha: kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388 / vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202. Epanet: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

Sote- ja maakuntauudistus tuo haasteita ensi vuoden talousarvion laatimiseen

Liiton ensi vuoden talousarvion laadinnalle asettavat omat haasteensa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvät epävarmuustekijät. Liiton henkilökunnan työpanosta on 1.8.2017 lukien siirretty väliaikaishallinnon käyttöön 2,5 htv:n verran ja lisäksi liiton muu henkilökunta tekee, oman tehtäväkentän ohella, väliaikaishallintoon liittyviä tehtäviä. Myös osa liiton tiloista on valjastettu väliaikaishallinnon käyttöön. Tilanne muuttuu, jos väliaikaishallinnosta muodostuu oikeustoimikelpoinen toimija ensi vuoden puolessa välissä. Silloin saattaa siirtyä lisää työpanosta suoraan väliaikaishallintoon.

Rahoituksen kohdentamisen periaate on, että väliaikaishallinnon toimenpiteet rahoitetaan valtiolta tulevilla rahoituserillä ja liiton oma toiminta kunnilta tulevalla rahoituksella. Yleiskuva on sellainen, että työpanosta siirtyy lisääntyvässä määrin valtionrahoituksen piiriin ja työpanos kuntarahoituksen piirissä vähenee. Alkuvuoden 2018 osalta muutos ei ole merkittävä kuntarahoituksen osalta, sillä väliaikaishallintoon siirtynyttä työpanosta on osittain korvattu ulkopuolisella työpanoksella.

Vuoden lisäaika sote- ja maakuntauudistukseen tarkoittaa sitä, että liiton perustoiminnan tulee jatkua normaalilla tasolla vuoden 2018 ajan ja vasta vuonna 2019 aloitetaan liiton alasajoon liittyviä toimenpiteitä. Myös mahdollisten ylijäämien käytön osalta lopulliset ratkaisut on järkevä siirtää vuoden 2018 jälkipuoliskolle, vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteyteen.

– Ensi vuoden aikana liitossa siis jatketaan aktiivisesti nykyisiä aluekehittämisviranomaisen tehtäviin kuuluvia toimintoja, kuten aluekehittämistoimia, kansainvälistymistä, kulttuurin kehittämistä ja kaavojen valmistelua, maakuntajohtaja Asko Peltola toteaa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

 

Liiton edustajat terveydenedistämisen neuvottelukuntaan

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on pyytänyt yhteistyötahoja nimeämään edustajansa Terveydenedistämisen neuvottelukuntaan. Yhteistoiminta-alueita on pyydetty nimeämään kaksi jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet siten, että toinen jäsenistä edustaa yhteistoiminta-alueiden perusterveydenhuoltoa ja toinen muuta kunnallishallintoa.

Maakuntahallitus päätti nimetä Terveydenedistämisen neuvottelukuntaan Etelä-Pohjanmaan liiton edustajiksi Anu Katajamäen (varajäsen Vesa-Matti Saarakkala) ja Paula Sihdon (varajäsen Tarja Tenkula).  

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös