Työvoiman tarjonta

Työikäinen väestö

Muuttoliike ja väestön vanheneminen vaikuttavat työikäisten määrään ja ikärakenteeseen ja edelleen työvoiman saatavuuteen alueella. Erityisesti muuttotappioalueiden tilanne on hankala, sillä poismuuttajat ovat useimmiten nuoria, jotka lähtevät opiskelemaan muualle ja eivät palaa kotikuntaansa.

Työikäisen väestön (15–64-vuotiaat) määrä suhteessa koko väestöön on ollut laskussa sekä valtakunnallisesti että Etelä-Pohjanmaalla. Vuonna 2015 maakunnassa oli työikäisiä 115 520 eli 60 prosenttia koko väestöstä. Muihin maakuntiin verrattaessa prosenttiosuus oli tätä pienempi ainoastaan Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Koko maassa työikäisten väestöosuus vuonna 2015 oli 63,2 prosenttia.

 

 Työvoima

15–74-vuotias väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan mukaan työvoimaan (sisältää työlliset ja työttömät) ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman määrän muutoksiin vaikuttavat mm. suhdannekehitys ja väestön ikääntyminen. Laskusuhdanteen aikana työvoimaan osallistuminen vähenee. Noususuhdanteessa työmahdollisuuksien parantuminen houkuttelee opiskelijoita ja muita työvoiman ulkopuolella olevia takaisin työmarkkinoille.

Pidemmän aikavälin rakenteellisista tekijöistä merkittävin on väestön ikääntyminen. Väestön ikääntyessä työvoiman ulkopuolella olevien määrä kasvaa eläkkeelle siirtymisen takia. Työvoiman saatavuuden turvaaminen väestön ikääntymisen ja alentuneen syntyvyyden takia onkin muodostumassa merkittäväksi haasteeksi niin EU:ssa, Suomessa kuin Etelä-Pohjanmaalla.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan maamme työvoiman suuruus oli vuoden 2014 lopulla 2 636 703 henkeä. Etelä-Pohjanmaalla työvoimaan kuului 88 057 henkeä. Uudempia, vuoden 2015 tietoja, saadaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta, mutta luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia eri laskutavan vuoksi. Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2015 työvoimaan kuului koko maassa 2 689 000 henkeä.

 

Työttömät

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2015 työttömiä keskimäärin 9 607 henkeä kuukausittain. Näistä pitkäaikaistyöttömiä oli 1 823 ja nuoria (alle 25-vuotiaita) 1 520.

Sivuun liitetyt dokumentit:

Työikäiset alueittain 2001-2015
Koko maan työttömät sekä Etelä-Pohjanmaan työttömät kunnittain 2015
Työvoima 2000-2014

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös