Vaihemaakuntakaava III - Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit, kulttuurimaisemat ja puolustusvoimien alueet

 

LUE TÄSTÄ NATURA-ARVIOINTIRAPORTTI >>

Natura-arvioinnin tarvehankinta >>

Natura-arvioinnin lausuntopyyntö (lausuntoaika 14.7.2017-13.1.2018) >>


Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja ja kulttuurimaisemia. (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf))

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita sekä turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen. Lisäksi tavoitteena on edistää energiapuun logistiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta, sekä tarpeen mukaan osoittaa maankäyttöratkaisu uusille vähintään seudullisesti merkittäville bioenergialaitoksille.

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on myös osoittaa päivitetyt valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja antaa ohjeistus alueiden maisema-arvojen säilyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää voimassa olevan maakuntakaavan osalta maisema-alueiden, rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja muinaismuistokohteiden välistä eroa. Kaavassa osoitetaan näiden lisäksi myös puolustusvoimien alueet.

Maakuntahallitus on hyväksynyt vaihemaakuntakaavan III kaavaluonnoksen 19.12.2016 olleessa kokouksessaan. Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.1.-10.3.2017 välisen ajan. Kuulemisen aikana osallisilla on ollut mahdollisuus antaa kaavan valmisteluaineistosta mielipiteensä. Nähtävilläolon aikana on järjestetty neljä avointa esittelytilaisuutta.

Vaihemaakuntakaavasta III on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Luonnonsuojelulain mukaan hanke tai suunnitelma ei saa merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavan on huolehdittava vaikutusten arvioinnista, mikäli hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentää suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Vaikutusten arvioinnista tulee pyytää lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä niiltä, joiden hallinnassa alue on. Lausunto tulee antaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Arviointia koskeva aineisto on nähtävillä liiton nettisivuilla ja tiloissa lausuntoaikana 14.7.2017-13.1.2018.

 

Luonnosvaiheen NÄHTÄVILLÄOLON AINEISTO

Kuulutus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Kaavaluonnoskartta 1:250 000 (pdf)

Kartta kumottavista merkinnöistä 1:250 000 (pdf)

Teemakartta: turvetuotanto, luonnonsuojelu ja valuma-alueet 1:250 000 (pdf) 

 

Selvitykset

 

Puuterminaalit

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan. Suomen metsäkeskus (2014) (pdf)

Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla. Vaasan yliopiston Levon-instituutti & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

 

Turvetuotanto ja suoluonnon suojelu

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus & Etelä-Pohjanmaan liitto (2013) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2014. Faunatica Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016. Etelä-Pohjanmaan liitto (2016) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 1: Kuormitustarkastelu. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. Jatkotarkastelu 3. jakovaiheen valuma-alueille. Kangas, A-M & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Alanen, A & Aapala, K. (toim.). Ympäristöministeriön raportteja 26/2015 (pdf)

Etelä-Pohjanmaan suoluonto -kyselyn tulokset. Etelä-Pohjanmaan liitto (2016) (pdf)

 

Maisema-alueet

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2013) (pdf)

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2013) (pdf)

Maaseudun maisemat ja kulttuurinähtävyydet. Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Osa 2. Päivitys ja täydennysinventointi 2014. Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)

 

Kuva_Isovarpurame_Olli_Autio.png

Kuva: Olli Autio

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös