Vaihemaakuntakaava III - Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja kulttuurimaisemat

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja ja kulttuurimaisemia.

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita sekä turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen. Lisäksi tavoitteena on edistää energiapuun logistiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta, sekä tarpeen mukaan osoittaa maankäyttöratkaisu uusille vähintään seudullisesti merkittäville bioenergialaitoksille.

Vaihemaakuntakaavan tavoitteena on myös osoittaa päivitetyt valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja antaa ohjeistus alueiden maisema-arvojen säilyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena on selkeyttää voimassa olevan maakuntakaavan osalta maisema-alueiden, rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja muinaismuistokohteiden välistä eroa. Kaavassa osoitetaan näiden lisäksi myös puolustusvoimien alueet.

Maakuntahallitus on hyväksynyt 3. vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksen 19.12.2016 olleessa kokouksessaan. Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 11.1.-10.3.2017 välisen ajan. Kuulemisen aikana osallisilla on mahdollisuus antaa kaavan valmisteluaineistosta mielipiteensä. Nähtävilläolon aikana järjestetään neljä avointa esittelytilaisuutta.

Kuulutus (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Kaavaluonnoskartta 1:250 000 (pdf)

Kartta kumottavista merkinnöistä 1:250 000 (pdf)

Teemakartta: turvetuotanto, luonnonsuojelu ja valuma-alueet 1:250 000 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Yleistötilaisuudet:

31.1.2017 klo 18.00           Alajärvi                      valtuustosali                                         Alvar Aallon tie 1
1.2.2017 klo 17.30 Ähtäri  valtuustosali Ostolantie 17
2.2.2017 klo 18.00 Kauhajoki valtuustosali Hallintoaukio
8.2.2017 klo 17.00 Seinäjoki Jaaksi-sali, kaupunginkirjasto Alvar Aallon katu 14

 

Selvitykset

 

Puuterminaalit

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan. Suomen metsäkeskus (2014) (pdf)

Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla. Vaasan yliopiston Levon-instituutti & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

 

Turvetuotanto ja suoluonnon suojelu

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke.Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus & Etelä-Pohjanmaan liitto (2013) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset. Faunatica Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016. Etelä-Pohjanmaan liitto (2016) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 1: Kuormitustarkastelu. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. Jatkotarkastelu 3. jakovaiheen valuma-alueille. Kangas, A-M & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Alanen, A & Aapala, K. (toim.). Ympäristöministeriön raportteja 26/2015 (pdf)

 

Maisema-alueet

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2013) (pdf)

Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Ehdotukset Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2013) (pdf)

Maaseudun maisemat ja kulttuurinähtävyydet. Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Osa 2. Päivitys ja täydennysinventointi 2014. Etelä-Pohjanmaan liitto (2014) (pdf)

 

 

Kuva_Isovarpurame_Olli_Autio.png

Kuva: Olli Autio

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös