Työmarkkinat

Päivitetty 23.11.2017

Työmarkkinat-osioon on koottu ennusteita liittyen esimerkiksi työllisyyden ja työttömyyden kehitykseen Etelä-Pohjanmaalla. Ajantasaiset toteutuneet tilastotiedot työmarkkinoista löytyvät tämän sivuston Tilastot-sivun Työmarkkinat-osion alta.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee kahdesti vuodessa lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen.

Työ- ja elinkeinoministeriön koko maata koskevan lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen (syksy 2017) Suomen työllisyys kasvoi vuonna 2016 noin 11 000 hengellä. Vuonna 2017 työllisyys on toisella vuosineljänneksellä kohonnut jo 17 000 hengellä. Talouskasvu on ollut suurta, mutta silti työllisyys ei ole kohonnut samassa suhteessa. Tämä johtuu siitä, että työllisyys kasvaa yleensä viiveellä ja näin ollen ensi vuonna työllisyyden odotetaan kohenevan entisestään. Työllisyysaste on noussut hieman työllisten määrää nopeammin, sillä työikäinen väestö (15–64-vuotiaat) on supistunut. Vuonna 2018 työllisyysasteen ennustetaan nousevan 70,2 prosenttiin, joka on hieman korkeampi kuin esimerkiksi vuoden 2015 lopussa (67,8 %).

Elinkeinoelämän keskusliiton alueellisessa suhdannebarometrissa Etelä-Pohjanmaa on osa koko Pohjanmaan kattavaa tarkastelua (= Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa). Lokakuussa 2017 julkaistun katsauksen mukaan teollisuudessa ja rakentamisessa tuotanto ei juuri muuttunut kolmannella vuosineljänneksellä. Seuraavan puolen vuoden aikana tuotannon ennakoidaan lisääntyvän. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, eikä näyttäisi tapahtuvan lähitulevaisuudessa. Uhkina nähtiin kysynnän heikkous ja pula ammattitaitoisesta työvoimasta, kun taas kannattavuus oli vuoden takaista hieman parempi. Ylivoimainen enemmistö alueen vastaajista arvioi suhdannetilanteen pysyvän samana tai paranevan (saldoluku 20). (Saldoluku tarkoittaa myönteisten ja kielteisten vastausten prosenttiosuuksien välistä erotusta.)

Alueellisen suhdannebarometrin mukaan palvelualalla tilanne arvioitiin normaaliksi. Suhdannenäkymät ovat parantuneet hieman heinäkuusta 2017. Myynti pysyi lähes ennallaan kolmannen vuosineljänneksen, mutta vuoden lopulla myynnin ennakoidaan kasvavan. Myös henkilöstöä ennustetaan palkattavan lisää. Uhkina olivat ammattitaitoisen työvoiman puute sekä riittämätön kysyntä. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että suhdannetilanne pysyy nykyisellään tai paranee lähitulevaisuudessa (saldoluku 11).

Elinkeinoelämän valtakunnallisessa suhdannebarometrissa (lokakuu 2017) todetaan, että suhdanteet ovat parantuneet kesän ja syksyn aikana. Erityisesti teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne on tavallista parempi. Esimerkiksi teollisuudessa saldoluku vahvistui viime mittauksen (heinäkuu) kymmenestä aina kahdeksaantoista. Ennusteet seuraavalle puolelle vuodelle ovat ”valtaosin myönteiset”. Henkilöstöä lisättiin erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Rekrytointivaikeudet ovat kuitenkin jatkuneet ja ne ovatkin olleet ”rakentamisessa ja palveluissa jo yleisin toiminnan laajenemisen este”.

Julkaisu- ja tilastolinkkejä

TEM lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2017

EK:n alueellinen suhdannebarometri, lokakuu 2017

EK:n valtakunnallinen suhdannebarometri, lokakuu 2017

 

Työvoiman tarjonta

Työmarkkinoille tulevat ja sieltä poistuvat ikäluokat

Työmarkkinoille tulevaksi ikäluokaksi voidaan laskea 20–24-vuotiaat ja työmarkkinoilta poistuvaksi ikäluokaksi 60–64-vuotiaat. Tarkasteluajanjaksolla Etelä-Pohjanmaalla työmarkkinoilta poistuvien määrä nousi sinne tulevien määrää korkeammaksi vuonna 2007, ja sen ennustetaan myös pysyvän korkeammalla vuoteen 2033 asti. Vuoden 2016 lopulla Etelä-Pohjanmaalla oli työmarkkinoille tulevia 4 151 vähemmän kuin sieltä poistuvia.

tyomarkkinat-tuleva-lahteva-ennuste-2016.jpg

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös