Kärkihankkeet

Tikapuut kohti pilviä.

ETELÄ-POHJANMAAN STRATEGISET VAIKUTTAMISEN KÄRJET 2020–2021


Alueiden elinvoima ja yritysten kilpailukyky

 • Etelä-Pohjanmaa tarvitsee valtiovallan kanssa oman sopimuksellisen kumppanuusmenettelyn, jolla vastataan koronakriisin jälkeisen jälleenrakennuksen haasteisiin ja edistetään pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Sopimuksellisella kumppanuudella (MAL-sopimus ja siltasopimus) vahvistetaan alueen osaamisperustaa ja elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä mahdollistetaan nykyistä joustavammat mallit työvoiman rekrytoinnissa.
 • Ekosysteemisopimukset tulee laatia yliopistokaupunkien lisäksi myös yliopistokeskuskaupunkien kanssa, ja näiden sopimusten toimeenpanoon on osoitettava rahoitus.
 • Osaavan työvoiman saatavuus on turvattava ja työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä sekä valtakunnallisin että maakunnallisin toimin.
 • Uuden EU-ohjelmakauden rahoitus on kohdennettava Suomessa tasapuolisesti huomioiden alueiden tosiasialliset kehittyneisyyserot.

Koulutuksen ja osaamisen alueellinen tasapaino

 • Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutusta on vahvistettava osaamisen eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Valtion tulee turvata koulutuksen ja tieteen nykyistä vakaampi rahoitus sekä yliopistokeskusten perusrahoitus.
 • Korkeakoulujen tutkintomääriä on lisättävä, ja niiden myöntämisessä on huomioitava alueellinen tasapaino ja elinkeinoelämän tarpeet. Etelä-Pohjanmaan koulutustarjontaa on kasvatettava erityisesti osaajapulaa potevilla aloilla, kuten ICT- ja SOTE-aloilla sekä tekniikan aloilla.
 • Työ- ja elinkeinoelämää sekä urakehitystä tukevia korkeakoulupolkuja, täydennyskoulutusta ja ei-tutkintotavoitteista koulutusta on kehitettävä, jotta kyetään vastaamaan joustavasti ja tehokkaasti tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Jatkuva oppiminen on tehtävä aidosti mahdolliseksi.
 • Tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia tulee lisätä huomattavasti sekä kehittää joustavia T&K-välineitä erityisesti pk-yritysten hyödynnettäviksi.
 • Toisen asteen koulutuksen resursseja on kasvatettava ja turvattava koulutuksen saavutettavuus. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on lisättävä ja nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin on vastattava panostamalla oppimisympäristöihin ja yritysyhteistyöhön sekä tekniikan ja robotiikan alojen vahvistamiseen.

Reilu siirtymä kohti kestävää taloutta ja yhteiskuntaa

 • Hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttaminen ja siirtyminen kestävään yhteiskuntaan on tehtävä alueiden ja elinkeinoelämän näkökulmasta oikeudenmukaisella tavalla. Etelä-Pohjanmaan maakunnan tulee olla mukana siinä alueessa, jolle JTF-tukea osoitetaan. Energiaturpeen käytön kompensaatio on Etelä-Pohjanmaalle välttämätöntä turvetuotannon laajuuden ja työllistävyyden takia. Maakunnan energiatuotanto on tällä hetkellä hyvin riippuvainen energiaturpeesta.
 • Hiilineutraalin yhteiskunnan energiahuoltovarmuus on turvattava, ja turpeen energiakäytön vähentämiseksi on luotava erillinen suunnitelma.
 • Uusiutuvan energian ja bioenergian käyttöönottoa tulee edistää pitkäjänteisesti.
 • Maatilojen investointirahoituksen riittävyys on turvattava osana maatalouden kannattavuuden parantamista.

Alueiden sisäinen ja alueiden välinen saavutettavuus

 • Pääradalla Seinäjoki–Tampere-yhteysvälin yleis-/ratasuunnittelu ja YVA on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti tarveselvityksen jatkumona ja erillisrahoitus suunnittelun etenemiseksi on turvattava.
 • Valtatien 19 yrityselämän kilpailukykyä tukevien investointien ykkösvaihe (Atrian eritasoliittymä, Hipin ja Jouttikallion ohituskaistat, yht. 14,3 me) on toteutettava mahdollisimman nopeasti.
 • Valtateiden 3 ja 19 eritasoliittymän rakentaminen Jalasjärven kohdalla (8 me) sekä Rajalanmäen ja Koskuen ohituskaistat (10 me) on saatettava alulle.
 • Vt3 on E12-tie ja osa TEN-T verkostoa. Sen tulee olla koko pituudeltaan osa Suomen pääväylää ja puuttuva väli Jalasjärvi-Laihia tulee lisätä pääväyläasetukseen. Vt3 on tärkeä elintarvike- ja teknologiateollisuuden reitti, ruoan ja viennin väylä.
 • Vaasa–Seinäjoki–Jyväskylä-liikennekäytävälle (Vt 18 ja rata) tulee laatia tarveselvitys nopeasti. Samalla tulee laatia valtatien 18, Myllymäki-Multia yleissuunnitelma (1 me). Henkilöraideliikenteen palvelutasoa tulee kehittää junapilotin jatkolla ja sen ulottamisella Keski-Suomen puolelle. Lisäksi tulee käynnistää ratayhteyden sähköistämisen suunnittelu.
 • Seinäjoen asemanseutua on kehitettävä kokonaisvaltaisesti matkaketjujen palvelutason parantamiseksi.
 • Etelä-Pohjanmaan tiestön kuntoa on parannettava kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tieverkon kehittämisellä parannetaan saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten kustannustehokkuutta ja ennakoitavuutta.
 • Nopeat tietoliikenneyhteydet on turvattava koko maakunnan alueella. Maakunnassa on merkittäviä puutteita kiinteän laajakaistan saatavuuden ja verkon kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden osalta. Etelä-Pohjanmaan laajakaistaverkkotoimijat tulee aktivoida hakemaan rahoitusta uudesta kansallisesta laajakaistaohjelmasta.