MYR kohdensi loppukauden rakennerahastovarat

1.10.2018

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) hyväksyi 28.9.2018 järjestetyssä kokouksessaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman vuosiksi 2019–2020. MYR kohdensi kokouksessaan myös loppukauden rakennerahastovarat, yhteensä 12,4 milj. euroa julkista rahoitusta.

– Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset hankkeet ja toimenpiteet sekä koosteen toimeenpanoon käytettävissä olevista rahoitusresursseista, kertoo vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Toimeenpanosuunnitelmaan liittyy alueellisen EAKR- ja ESR-rahoituksen rahoitussuunnitelma, jossa rahoitus jaetaan viranomaisittain ja rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoittain. Nyt hyväksytyssä toimeenpanosuunnitelmassa kohdennettiin vuonna 2020 päättyvän EU-ohjelmakauden viimeiset rakennerahastovarat. Etelä-Pohjanmaalla on vuosina 2019–2020 käytettävissä Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston varoja (EU, valtio ja kunta) yhteensä 12,4 milj. euroa.

Toimeenpanosuunnitelmalla ei linjata Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman varojen käyttöä, mutta resurssit tuodaan tiedoksi suunnitelman liitteenä niiden merkittävyydestä johtuen. Vuosina 2019–2020 maaseutuohjelman hanke- ja yritystukiin on käytettävissä yhteensä noin 18,7 milj. euroa. Lisäksi maatalouden rakenneinvestointeihin on samana ajanjaksona käytettävissä yhteensä 112 milj. euroa ja ympäristötukiin noin 65 milj. euroa.

Välitilinpäätöksen aika

Aluekehittämisen suunnittelujärjestelmää ja lainsäädäntöä ollaan uudistamassa osana sote- ja maakuntauudistusta. Uusissa lakiehdotuksissa toimeenpanosuunnitelmaa ei enää mainita. Tällä hetkellä toimitaan kuitenkin vanhan, vielä voimassaolevan lainsäädännön pohjalta, koska uudistuksen etenemisaikataulu on epäselvä.

– Tässä tilanteessa päädyttiin laatimaan toimeenpanosuunnitelma välitilinpäätöksenä, joka analysoi ohjelmarahoituksella tähän mennessä toteutettuja toimenpiteitä ja määrittää, mihin resursseja pitäisi loppurahoituskauden aikana erityisesti suunnata tai mitä on vielä tekemättä, Rintala selventää.

Toimeenpanosuunnitelman kärjet

Vuosien 2019–2020 toimeenpanon painotukset jaoteltu toimintalinjojen alle painopisteittäin ja kärjittäin, joita ovat:

1. Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä
2. Tulevaisuuden osaamistarpeet
3. Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt
4. Eheä aluerakenne ja ympäristö

Toimintalinjassa Uudistumiskykyinen elinkeinoelämä pitkän tähtäimen tavoitteena on saada aikaan yritysten jatkuvuutta, uudistumista ja kasvua tukeva Yritystoiminnan ekosysteemi. Toimintalinja jakaantuu sekä elinkeinoelämän painoalojen kehittämiseen että yritystoiminnan uudistumisen edistämiseen. Elinkeinopainoaloja on maakuntaohjelmassa kolme: Kestävät ruokajärjestelmät ja biotalouden uudet ratkaisut, Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät sekä Uudistuva palvelu- ja elämystuotanto. Vuosina 2019–2020 painotetaan mm. ruokaketjun yhteistyötä ja osaamista, kannattavuuden parantamista ja jalostusasteen nostoa. Keskeistä kaikilla toimialoilla on digitalisaatio. Puurakentamista halutaan edistää samoin kuin matkailun kansainvälistymistä ja pk-yritysten tki-toimintaa.

Toimintalinjassa Tulevaisuuden osaamistarpeet pitkän tähtäimen tavoitteena on Vetovoimainen, uutta luova ja kansainvälisesti kiinnostava osaamis- ja innovaatiojärjestelmä. Toimintalinja jakaantuu eteläpohjalaisen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen erityisesti yksilöiden näkökulmasta. Vuosina 2019–2020 painotetaan mm. innovaatiotoimintaa ja tutkimuksen kaupallistamista, koulutuksen joustavoittamista esimerkiksi oppilaitosten ja koulutusohjelmien raja-aitoja madaltamalla sekä muuntokoulutusta ja osaamisen päivittämistä.

Toimintalinjassa Hyvinvoivat ihmiset ja yhteisöt pitkän tähtäimen tavoitteena on Monialainen, ennakoiva, väestön hyvinvointia ja toimintakykyä edistävä toimintatapa. Toimintalinja jakaantuu Osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseen, Hyvinvoinnin edistämiseen, järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sekä Alueen vetovoiman ja viihtyisyyden parantamiseen. Vuosina 2019–2020 painotetaan mm. yksilöllisiä työllistymisen polkuja erityistä tukea tarvitseville, ennaltaehkäisevää otetta hyvinvoinnin edistämisessä sekä esteettömiä sähköisiä palveluita. Myös järjestö- ja vapaaehtoistyötä halutaan vahvistaa sekä huomioida nuoret vahvemmin palveluita ja ympäristöjä suunniteltaessa.

Toimintalinjassa Eheä aluerakenne ja ympäristö pitkän tähtäimen tavoitteena on Alueiden erityispiirteitä vahvistava, monipuolisia mahdollisuuksia kestävästi hyödyntävä aluerakenne. Toimintalinjan osa-alueita ovat Liikenneyhteyksien ja kehityskäytävien vahvistaminen, Luonnonvarojen turvaaminen ja Energiaosaamisen vahvistaminen. Vuosina 2019–2020 painotetaan mm. kestäviä liikkumismuotoja ja kuljetusten yhdistämistä. Luonnonvarojen turvaamiseksi edistetään esimerkiksi laajaa yhteistyötä vesien laadun parantamiseksi. Lisäksi painotetaan mm. hajautetun energian pientuotannon ratkaisujen käyttöönottoa sekä energiatehokkuutta ja energiansäästöä.

 

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös