Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

15.01.2018

Maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä.

Maakunta- ja sote-udistuksessa on tehty joitakin tarkentavia linjauksia viime viikkojen aikana.

Joulua edeltävällä viikolla maan hallitus sopi keskeisistä täsmennyksistä valinnanvapauslakiluonnoksesta annetuissa lausunnoissa esiin nousseisiin huolenaiheisiin. Myös sote-ulkoistusten ja -investointien rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka.

Hallituksen täsmentävien linjausta mukaan peruspalveluissa toteutuu aiempien esitysten mukainen laaja valinnanvapaus. Maakunnat saavat kuitenkin paremmat mahdollisuudet määritellä sote-keskusten työtä tukevien erikoisalojen valikoimaa. Myös säännöksiä asiakasseteleistä täsmennetään niin, etteivät ne vaaranna erikoissairaanhoidon julkista palvelua ja päivystystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei enää koske erikoissairaanhoidon palveluita. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin.

Maakunta saa päättää väestön palvelutarpeen perusteella, mitä erikoisalojen palveluja sote-keskuksen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoja konsultaatiopalveluihin sisältyy. Jokaisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on oltava muita kuin yleislääketieteen alaan kuuluvia palveluita lisäksi vähintään kahdelta lääketieteen erikoisalalta.

Hallitus sopi niin ikään, että jatkovalmistelussa lakiesitystä tarkennetaan muun muassa asiakkaan palvelu- ja hoitoketjujen sujuvoittamiseksi sekä eri toimijoiden osaoptimoinnin estämiseksi. Sosiaali- ja terveyspalvelut on yhteen sovitettava toimiviksi palvelu- ja hoitokokonaisuuksiksi.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään maaliskuun 2018 alussa. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden 2018 loppuun mennessä.

Ennen vuodenvaihdetta vahvistettiin myös kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistusten ja investointien rajoituslain voimassaolon jatkuminen vuoden 2020 loppuun saakka. Samalla ulkoistussopimuksia ja investointeja koskevia säännöksiä tiukennettiin. Myös kuntien yhteistoiminta-alueita koskevaa puitelakia jatkettiin vuodella.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Nuorten maakunnan kehittäminen jatkovalmisteluun

Maakuntahallitus pitää tärkeänä nuorten maakunnan kehittämistä monialaisena yhteistyönä Etelä-Pohjanmaalla. Maakuntahallitus keskusteli Nuorekas Etelä-Pohjanmaa -visiosta ja hankkeesta ja päätti jatkaa hankkeen valmistelua.

Nuorten maakunnan tavoitteena on sitouttaa nuorten parissa työskentelevät eri tahot, organisaatiosta riippumatta, nuoria arvostavaan ja vahvistavaan toimintakulttuuriin. Nuorten maakunnan tulisi taata nuorille sellainen ympäristö, jossa nuoret pystyvät kasvamaan ja kehittymään aikuisiksi ja jossa heille annetaan mahdollisuus myös osallistua ja vaikuttaa oman kunnan ja maakunnan toimintaan entistä helpommin.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123; muutosjohtaja Johanna Sorvettula, 040 662 0047.


Valmistelujohtajalle päätösvaltaa hankintoihin

Koska Asko Peltola on siirtynyt vetämään päätoimisesti maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelujohtajuutta, päätti maakuntahallitus delegoida hänelle valtuudet tehdä päätöksiä maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun käytettävissä olevan valtion myöntämän rahoituksen puitteissa alle 60 000 euron hankinnoista itsenäisesti ja varata maakuntahallitukselle valmistelujohtajan päätöksiin otto-oikeuden.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.


Vastuuvalmistelun resursointia tarkistettiin

Maakuntahallitus hyväksyi esitetyn mukaisen vastuuvalmisteluresursoinnin ajalle 1.1.–31.7.2018

sekä sihteeripalveluihin ja maakunnille siirtyviin tiloihin liittyviin selvityksiin kohdistuvat rekrytoinnit.  Muihin tarvittaviin rekrytointeihin palataan hallituksen seuraavissa kokouksissa.

Vastuuvalmistelijoiden työpanokset ovat ajalla 1.1.–31.7.2018:

 • Aaltonen Jari; kasvupalvelut (60 %)
 • Jokiranta Harri; muutosjohtaja (100 %; kuntien rahoittama projekti)
 • Laitila Minna; SOTE-tuotanto (palveluohjaus, henkilökohtainen budjetti) (100 %)
 • Leikkola Päivi; SOTE-tuotanto (liikelaitos, alihankinnat, asiakassetelipalvelut) (100 %)
 • Metsänranta Kaija; henkilöstöhallinto (100 %)
 • Penninkangas Tanja; SOTE-tuotanto (sote-yhtiöt: suoranvalinnan yhtiö ja sote-keskukset, asiakasseteliyhtiö, Kuusiolinna) (60 % 1.1.–28.2.; sen jälkeen 100 %)
 • Pätsi Ari; tietohallinto (30 %)
 • Rantala Hanne; viestintä (100 %)
 • Rautio Liisa Maria; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö (20–30 %)
 • Rintapukka Ritva; maatalous, rahoitus- ja kehittämispalvelut (50 %)
 • Saartenoja Antti; alueiden käyttö, liikenne ja ympäristö (20 %)
 • Seppelvirta Heli; muutosjohtaja (80 %)
 • Sorvettula Johanna; muutosjohtaja (100 %)
 • Tanhuamäki Mikko; tukipalvelut (50 % 1.1.–31.3.; sen jälkeen 100 %)
 • NN; taloushallinto (100 %) (taloushallinnon uuden vastuuvalmistelijan haku on käynnissä)

Lisäksi vastuuvalmistelussa ovat mukana kuntien rahoittaman Etelä-Pohjanmaan SOTE-projektin kautta SOTE-järjestämisestä vastaava Päivi Saukko ja asiantuntija-assistentti Miska Kaihlamäki sekä valtakunnalliset muutosagentit Eija Ala-Toppari-Peltola (LAPE) ja Anneli Saarinen (I&O).

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.


Maisemateema poistetaan vaihemaakuntakaavasta

Maakuntahallitus päätti poistaa maisema-alueiden teeman käsittelyn Etelä-Pohjanmaan III vaihekaavasta ja hyväksyi päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III:n, joka käsittelee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergialaitoksia, energiapuun terminaaleja sekä kulttuurimaisemaa, laatiminen on käynnistetty Etelä-Pohjanmaan liitossa vuonna 2013. Kaavaluonnos on hyväksytty 19.12.2016 ja sen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.1.–10.3.2017 välisen ajan.

Tavoitteena on ollut käsitellä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet vaihekaavassa III laadittujen selvitysten pohjalta. Maisema-teema oli mukana kaavan luonnosvaiheen aineistossa. Valtioneuvosto ei ole kuitenkaan tehnyt päätöstä valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, eikä päätöstä ole odotettavissa tällä hallituskaudella. Tämän vuoksi vaihekaava III:n valmistelussa on päädytty siihen, että arvokkaiden maisema-alueiden teema poistetaan vaihekaavasta III.

– Jatkossa maisema-alueet on tarkoituksenmukaista käsitellä osana laajempaa kokonaisuutta ”kulttuuriympäristö”, johon kuuluvat maisema-alueiden lisäksi rakennetut kulttuuriympäristöt ja muinaisjäännökset. Kulttuuriympäristö-teema tulee maakuntakaavalliseen käsittelyyn tulevassa maakuntakaavatyössä, vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä selventää.

Vaihekaava III:n osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty siten, että OAS:ssa todetaan maisema-alueiden teeman käsittelyn jäävän pois kaavan ehdotusvaiheessa sekä tarkistettu OAS vastaamaan tätä muutosta.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, 040 3568 044.

 
AIKO-rahoitusta on myönnetty yli puolella miljoonalla

Alueelliset ja innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on yksi hallituksen kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvän kärkihankkeen toimenpiteistä. AIKO-rahoitus jakautuu ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) suunnitelman mukaisiin hankkeisiin ja kasvusopimushankkeisiin, joiksi luokitellaan kasvusopimuskaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen hankkeet. Etelä-Pohjanmaan liiton kautta myönnetään kasvusopimusrahoitusta teemaverkostohankkeelle, joka koskee seutukaupunkiverkoston kehittämistä ja jota vetää Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Muutoin AIKO-rahoituksen kohdentamista linjataan ERM-suunnitelmassa, ja ERM-hankkeet jakautuvat käytännössä kansainvälisten hankkeiden valmistelurahoitukseen ja muihin hankkeisiin.

Seutukaupunkiverkostohankkeen lisäksi AIKO-rahoitusta on 31.12.2017 mennessä myönnetty 16 hankkeelle yhteensä 538 512 euroa. Hankkeista kahdeksan on ollut kansainvälisen hankkeen valmistelun tukea, ja näistä toistaiseksi neljä kv-hakemusta on saanut rahoituksen. Muissa valmistelutukea saaneissa hankkeissa prosessi on vielä kesken.

AIKO-rahoitusta on myönnetty mm. lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämiseen osaamisvientituotteiksi, tutkimustulosten kaupallistamisen edistämiseen ja siihen liittyvän osaamisen vahvistamiseen alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa sekä digitaalisten palvelujen tuomiseen myös niille sosiaali‐ terveydenhuollon palveluiden käyttäjille, joita digitaaliset palvelut eivät tällä hetkellä tavoita.

Etelä-Pohjanmaan liiton kautta myönnettävän AIKO-rahoituksen käyttötilanne 31.12.2017:

 

 

ERM-suunnitelman mukaiset hankkeet

 

Seutukaupunkiverkosto (kasvusopimukset)

 

Yhteensä

 

Valtuus

594 000

182 000

776 000

Myönnetty

356 512

182 000

538 512

 

Rahoitusta jäljellä

237 488

0

237 488


Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt toteutusajan jatkoa AIKO-hankkeille siten, että hankkeiden on päätyttävä 30.4.2019 mennessä ja maksatusten on oltava tehtyinä 15.11.2019 mennessä. Vuoden 2018 AIKO-rahoituksen määrä ei ole vielä tiedossa.

Lisätietoja: vs. aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.


Eväsojasta vs. maakuntajohtajan varahenkilö

Maakuntahallitus päätti nimetä vs. maakuntajohtaja Antti Saartenojan varahenkilöksi 1.1.–31.7.2018 väliseksi ajaksi kansainvälistymis- ja kulttuurijohtaja Marjatta Eväsojan.

Maakuntajohtajan varahenkilön tehtäviin kuuluvat mm. maakuntajohtajan sijaistaminen erilaisissa tilaisuuksissa hänen estyneenä ollessaan sekä nimenkirjoitusoikeuden käyttäminen ja viranhaltijapäätösten tekeminen maakuntajohtajan poissaolojen aikana.

Uuden varahenkilön nimeäminen tuli ajankohtaiseksi, koska maakuntajohtajan varahenkilönä toiminut suunnittelujohtaja Antti Saartenoja valittiin aiemmin vs. maakuntajohtajaksi.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös