Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

18.06.2018

Sote-lait äänestykseen vasta syksyllä

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevien lakipakettien käsittely eduskunnassa jatkuu. Perustuslakivaliokunta antoi laeista oman lausuntonsa 1.6. Valiokunnan lausunto on nähtävissä osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_15+2018.aspx

Perustuslakivaliokunta näkee tärkeäksi muun muassa valinnanvapauden vaiheistuksen ja maakuntien rahoituksen riittävyyden varmistamisen kaikissa tilanteissa. Myös EU:lta mahdollisesti pyydettävän notifikaation tarpeellisuutta sekä tietosuojakysymyksiä on nostettu esille.

Tarvittavia muutoksia valmistellaan nyt ministeriöissä ja vastine annetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle niin pian kuin hyvän valmistelun puitteissa on mahdollista. Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa oman mietintönsä tekemistä ja tekee kokonaismietinnön uudistukseen liittyvistä laeista valinnanvapauslaki mukaan lukien. Sen jälkeen mietintöluonnos palaa taas perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.

Tämänhetkisten tietojen mukaan eduskunta ei tulisi äänestämään lakipaketeista ennen kuin aikaisintaan elokuun lopussa tai syyskuulla. Näin ollen maakuntavaalien järjestäminen onnistuisi aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella tai ehkä vasta eduskuntavaalien yhteydessä. Tämä puolestaan vaikuttaisi maakuntien mahdollisuuksiin aloittaa toimintansa suunnitellusti vuoden 2020 alussa.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123


Vastuuvalmistelutehtäviin ja hallinnointiin liittyvät työjärjestelyt

Etelä-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden ja työntekijöiden maakunta- ja sote -uudistukseen liittyvät tehtäväjärjestelyt ovat voimassa 31.7.2018 saakka.

Tämänhetkisen tiedon mukaan maakunta- ja sote -uudistuksen esivalmisteluvaihe tulee jatkumaan syksyyn 2018 asti. Lisäksi on epävarmuutta siitä, milloin eduskunta tulee hyväksymään uudistusta koskevat lait ja tehdäänkö niiden hyväksynnän yhteydessä myös päätöksiä liittyen maakuntien toiminnan aloittamista koskeviin aikatauluihin. Todennäköistä kuitenkin on, että eduskuntakäsittely ei tapahdu ennen syyskuuta 2018, joten voimassaolevia tehtäväjärjestelyjä on syytä jatkaa 31.10.2018 saakka.

Maakuntahallitus päättikin jatkaa Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltolan virkavapaata Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelujohtajan tehtävän hoitamiseksi sekä suunnittelujohtaja Antti Saartenojan virkavapaata vs. maakuntajohtajan tehtävän hoitamiseksi 1.8.2018–31.10.2018.

Myös aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajana ja maankäytön suunnittelija Markus Erkkilä vs. suunnittelujohtajana lokakuun loppuun. Niin ikään maakuntahallitus päätti jatkaa kehittämissuunnittelija Heli Rintalan työvapaata nykyisestä tehtävästään ja nimetä hänet jatkamaan vs. aluekehitysjohtajana. Myös tiedottaja Hanne Rantala jatkaa maakunta- ja sote-uudistuksen vastuuvalmistelijana 1.8.2018–31.10.2018.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845


Liikennejärjestelmäsuunnitteluun tulossa merkittäviä muutoksia

Liikenteen hallinnonalalla, rahoituksessa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa on kansallisesti valmisteilla useita merkittäviä muutoksia, kuten 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Euroopan komissio puolestaan on esittänyt pääradan mukaan ottamista TEN-T-ydinverkkokäytäviin. Esitys tulee jatkossa mahdollistamaan CEF-ohjelman hyödyntämisen pääradan kehittämiseksi. Ohjelman kautta toteutetaan Euroopan TEN-liikennepolitiikkaa ja rakennetaan uutta sekä kunnostetaan ja kehitetään nykyistä liikenneinfrastruktuuria. Komission esitys uudeksi CEF-instrumentiksi toisi 30,6 miljardia euroa TEN-liikenneverkon kehittämistarpeisiin.

– Liikenteen toimialaan liittyviin muutoksiin tulee vaikuttaa aktiivisesti, jotta maakuntamme etu ja intressit toteutuisivat mahdollisimman hyvin, toteaa vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä.

Etelä- Pohjanmaan liitossa on viime aikoina ollut valmisteilla liikenteeseen liittyen TEN-T-esityksen jatkotoimenpiteet yhteistyössä muiden pääradan maakuntien kanssa, valtatie 3 -seminaari, Seinäjoki–Tampere-kaksoisraiteen edistämiseen tähtäävä selvitys ja edunvalvontatoimet, liikenteen ja alueidenkäytön seudulliset tilaisuudet sekä maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman alustava valmistelu.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, 040 3568 044.


Rahoitusta kahdelle hankkeelle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä kaksi hanketta, joista ensimmäinen osarahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 -ohjelmasta ja toinen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella.

Kuortaneen Urheiluopiston hallinnoimalle Kuortane Performance Hub - fyysisen valmennuksen osaamis- ja innovaatiokeskittymä -hankkeelle maakuntahallitus myönsi EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 181 771 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hanke toteutetaan 1.8.2018–31.7.2020 välisenä aikana ja sen kokonaiskustannukset ovat 259 673 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää Kuortaneen Urheiluopiston johdolla Etelä-Pohjanmaalle fyysisen valmennuksen kehittämisen ja asiantuntijuuden kansainvälisesti ainutlaatuinen osaamiskeskittymä, joka perustaa toimintansa alueellisiin vahvuuksiin. Hankkeen avulla alueelliselle osaamisverkostolle luodaan kansallinen ja kansainvälinen kumppaniverkosto, joka yhdistää alueen toimijat kansainväliseen huippu-osaamisen kanssa.

Into Seinäjoki Oy:n Seinäjoki Gateway to Arctic Data Connections -hankkeelle maakuntahallitus myönsi AIKO-rahoitusta yhteensä 52 477,60 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen toteutusaika on 8.6.2018–30.4.2019 ja sen kokonaiskustannukset ovat 74 968 euroa.

Hankkeessa käynnistetään kehitysprosessi, jonka tuloksena rohkaistaan alueen yrityksiä ja muita toimijoita uusiin innovatiivisiin keskusteluihin, yhteistyökumppanuuksiin ja toimenpiteisiin, joissa hyödynnetään arktisen kaapelin ja digitaalisen tiedonsiirron luomia liiketoimintamahdollisuuksia. Samalla kehitetään kansallisesti ja kansainvälisesti alueen imagoa ja tunnettuutta digitaalisen liiketoiminnan toimijoiden joukossa sekä parannetaan alueen valmiuksia kilpailla uskottavasti alan yrityksistä ja työpaikoista.

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Kirsi Pajula, puh. 050 338 1905 sekä kehittämissuunnittelija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420.

 

 

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös