Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

21.01.2019

Etelä-Pohjanmaan liiton tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan liiton hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2019–2023.

Yksi Etelä-Pohjanmaan liiton edunvalvonnan painopisteistä vuonna 2019 on tulevan hallitusohjelman sisältöön vaikuttaminen. Sen tueksi liitto on kirjannut omat hallitusohjelmatavoitteet, jotka pohjautuvat muun muassa maakuntaohjelmaan, maakuntakaavaan ja Etelä-Pohjanmaan strategisen vaikuttamisen kärkihankkeisiin.

Tulevalle hallituskaudelle asetettavissa tavoitteissa korostuvat erityisesti huoli maakunnan negatiivisesta väestökehityksestä, koulutuksen rapautumisesta, osaavan työvoiman saatavuudesta, alueiden kehittämispolitiikan tulevaisuudesta ja maakunnan saavutettavuuden kehityksestä.

Hallitusohjelmatavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.epliitto.fi/hallitusohjelmatavoitteet2019.

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

 

Jäsenkuntien maksuosuudet ja -ajankohdat

Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä kalenterivuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa kertyneiden ansiotulo- ja yhteisöverojen suhteessa. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina. Liiton kuntajäsenmaksut ovat pysyneet kokonaisuutena samalla tasolla jo pitkään; korotuksia ei ole tehty kuuteen vuoteen.

Jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2019 talousarviossa ovat yhteensä 2.800.135,00 euroa. Kuntien maksuosuudet selviävät alla olevasta taulukosta:

 

Kuntayhtymän maksuvalmiuden säilyttämisen kannalta maksuosuudet laskutetaan kunnilta seuraavasti:

  • I erä: 753 938,15 euroa 22.3.2019 mennessä (sisältää asuinkuntamaksut 71 836,53 euroa sekä 25 % muista maksuosuuksista)
  • II erä: 682 074,62 euroa (25 %) 24.5.2019 mennessä
  • III erä: 682 074,62 euroa (25 %) 16.8.2019 mennessä
  • IV erä: 682 074,62 euroa (25 %) 25.10.2019 mennessä

Tämän lisäksi liitto kerää, kuntien toimeksiannosta, kuntien rahoitusosuuden EPANET-koordinaation rahoitukseen Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistykselle.

Koordinaatiorahoitus kerätään kahdessa laskutuserässä:

  • 15.4.2019 mennessä 132 500 euroa (50 %)
  • 8.9.2019 mennessä 132 500 euroa (50 %)

Lisätietoja: vs. maakuntajohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

 

Kurikka esittää lisäyksiä annettuun runkoverkkolausuntoon

Kurikan kaupunki on esittänyt 3.12.2018 järjestetyssä maakuntavaltuuston kokouksessa, että Etelä-Pohjanmaan liiton lausuntoon runkoverkkoasetuksesta liitetään valtatien 3 eli E12-tien osuus Laihia-Kurikka, Kivistön risteys Jalasjärvellä, yhteensä noin 70 km.

Etelä-Pohjanmaan liitto ei näe realistisena, että asetuksen kattavuutta tarkasteltaisiin uudelleen ennen kuin tieosuuksien liikennemäärien kehittymisestä ja palvelutasosta on saatu seuranta-aineistoa pidemmältä aikajaksolta asetuksen voimaantulosta. Tästä johtuen maakuntahallitus toteaa vastauksenaan maakuntavaltuustolle, että maakuntahallitus ei näe tarkoituksenmukaisena muuttaa runkoverkkoasetuksesta antamaansa lausuntoa tilanteessa, jossa asetus on jo annettu ja voimassa.

– Maakuntahallitus näkee valtatien 3 olevan Etelä-Pohjanmaalle ja läntiselle Suomelle merkityksellinen tieyhteys koko matkaltaan. Valtatie 3 onkin huomioitu kehitettävänä yhteytenä kaikissa keskeisissä liiton liikenneinfrastruktuuria ja maakunnan kehittämistä käsittelevissä suunnitelmissa, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Lasse Anttila.

Valtatien 3 edunvalvonnan kehittämiseksi on parhaillaan käynnissä hanke yhdessä Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Satakunnan maakuntaliittojen sekä keskeisten kolmostien varren kaupunkien, mukaan lukien Kurikka, kanssa. Hanke tähtää valtatien 3 investointien kirjaamiseen tulevaan hallitusohjelmaan sekä 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on antanut 24.9.2018 pidetyssä kokouksessaan lausunnon

luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta on annettu 21.11.2018 ja asetus on tullut voimaan 1.1.2019.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maanteiden ja rautateiden pääväylistä ja niiden palvelutasosta löytyy osoitteesta: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/68f47823-caf3-428d-b9a5-cf7167d3f3bb/213e4d94-3d89-4a7e-b4c4-fc09bdd3bb28/PAATOS_20181121071451.pdf

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Markus Erkkilä, puh. 040 3568 044.

 

Teollisella puurakentamisella haetaan elinvoimaa ja kestävyyttä

Maakuntahallitus hyväksyi Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman Teollisella puurakentamisella elinvoimaa ja kestävyyttä Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 -ohjelmasta.

Hankkeelle myönnettiin työ- ja elinkeinoministeriön Etelä-Pohjanmaan liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 118 297 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hanke toteutetaan 1.1.2019–31.12.2020 välisenä aikana ja sen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 168 958 euroa.

Hankkeen päätavoitteena on tukea kehitystä ja luoda edellytyksiä uudelle, kannattavalle liiketoiminnalle teollisessa puurakentamisessa. Tavoitteena on myös vahvistaa alan yritysten strategista osaamista uusien liiketoimintamallien ja verkostojen luomisessa sekä kehittää alan yritysten liiketoimintaosaamista ja kilpailukykyä. Teollisen puurakentamisen kasvu lisää uusiutuvan ja hiiltä sitovan puuraaka-aineen käyttöä.

Lisätietoja: kehittämissuunnittelija Outi Mäki, puh. 050 353 8388

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun rahoitus turvattu kevääksi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta viimeistelee parhaillaan maakunta- ja sote-uudistuksen lakikokonaisuutta koskevaa lausuntoaan, jonka pitäisi valmistua tämän kuun aikana. Sen jälkeen uudistuslakipaketti palaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tehtyä lopulliset muokkauksensa lakipakettiin se siirtyy eduskunnan suuren salin käsittelyyn, mikä tapahtunee helmikuun puolivälin paikkeilla. Eduskunnalla on aikaa hyväksyä lait 15.3.2019 saakka, muutoin ne raukeavat.

Mikäli eduskunta hyväksyy uudistusta koskeva lait, maakuntavaalit voidaan pitää tämän vuoden syksyllä ja vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa toimintansa viimeistään vuoden 2020 alussa. Maakunnista tulee juridisesti toimivaltaisia viimeistään huhtikuun 2019 alusta alkaen, ja väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) aloittaa virallisen toimintansa heti, kun Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on sen asettanut. Sekä VATEn että uudistusvalmistelua poliittisesti ohjaavan SOTEMAKU-johtoryhmän toimikaudet jatkuvat maakuntavaltuuston aloittamiseen asti.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaalle valmistelurahoitusta 384 165 €, ja sitä voidaan käyttää vielä kahden kuukauden ajan sen jälkeen, kun toimivaltainen VATE on asetettu.

Parhaillaan valmistelussa kerätään tietoja maakunnan koetalousarviota varten. Lisäksi valmistaudutaan uudistuksen eteenpäin viemisessä tarpeellisiin lisärekrytointeihin ja 13.3.2019 Etelä-Pohjanmaalla pidettävään toiminnan ja talouden neuvottelupäivään, johon osallistuu eri ministeriöiden edustajia.

Lisätietoja: valmistelujohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.

 

 

Kommentit

Kommentoi

En ole ihminen

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös