Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

17.06.2019

Kaupan, liikenteen ja keskustatoimintojen kaavan muutosehdotus nähtäville

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan II-vaihekaavan muutoksen ehdotuksen ja asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 24.6–6.9.2019 väliseksi ajaksi. II-vaihekaava sisältää kaupan, liikenteen ja keskustatoimintojen teemat.

Vähittäiskauppaa käsitteleviin maankäyttö- ja rakennuslain pykäliin tehdyt muutokset on vahvistettu huhtikuussa 2017, ja ne ovat astuneet voimaan 1.5.2017. Nämä muutokset aiheuttivat tarpeen tarkistaa II vaihemaakuntakaavaa kaupan ja keskustatoimintojen teemojen osalta.

Teemoja tarkistettiin vain lainsäädännön aiheuttamien muutostarpeiden osalta, eikä varsin tuoreen kaavaratkaisun perusteet muodostaneita selvityksiä päivitetty. Muutokset kohdistuivat kaavan yleiseen suunnittelumääräykseen, jossa määritellään seudullisesti merkittävän kaupan alarajat, sekä keskustatoimintojen alueiden ja keskustatoimintojen alakeskusten suunnittelumääräyksiin. Kaavamuutos ei koske keskustojen ulkopuolisia km-merkintöjä eikä liikenteen ja logistiikan merkintöjä.

Kaavaehdotus on nähtävillä 24.6–6.9.2019 Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla sekä toimistolla.

Lisätietoja: maakuntasuunnittelija Timo Lakso, puh. 050 405 4578, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.


Lisäysesityksiä Euroopan TEN-T-verkkoon

Euroopan komissio on avannut kaikille kansalaisille ja organisaatioille avoimen julkisen kuulemisen, jonka aiheena on Euroopan unionin TEN-T-politiikan suuntaviivojen arviointi. Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) koskeva politiikka on keskeisessä asemassa edistettäessä tavaroiden, palvelujen ja kansalaisten vapaata liikkuvuutta kaikkialla EU:ssa.

Länsi-Suomen maakuntien liitot ovat valmistelemassa yhteistä kannanottoa niistä väylistä ja toimenpiteistä, joilla edistetään alueen saavutettavuutta Suomen sisällä ja EU-alueella. Yhteisessä lausunnossa eivät kuitenkaan nouse esille kaikki Etelä-Pohjanmaalle tärkeät liikennekokonaisuudet. Siksi Etelä-Pohjanmaan liitto on päättänyt antaa lausuntoa täydentävän lausunnon. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan täydentää lausuntoa seuraavilla kohteilla:

  • Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta rautatieyhteys Seinäjoki−Vaasa sekä Vaasan satama tulisi lisätä pitkällä aikavälillä ydinverkon osaksi ja alkuvaiheessa vähintään kattavan verkon osaksi.
  • TEN-T kattavan verkon yhteys valtatie 3 tulisi nostaa osaksi ydinverkkoa. Ydinverkkokäytävä tulisi jatkua merten moottoritienä Vaasasta Uumajaan.
  • Seinäjoki tulisi nostaa ydinverkon solmuksi. Seinäjoki on viiden ratayhteyden ja kahden pääväyläverkkoon kuuluvan valtatien solmukohta. Lisäksi Seinäjoki on tavaralogistiikan alueellinen keskus.
  • Kaskisten satama on osa kattavaa TEN-T-verkkoa, ja se hakee satamaa liitettäväksi EU:n merten moottoritiet -kokonaisuuteen. Kattavaan verkkoon ei tällä hetkellä kuulu ratayhteys Seinäjoki−Kaskinen. Mikäli Kaskisten satama pääsee merten moottoritiet -kokonaisuuteen tai Euroopan puolustuksen verkon osaksi, tulee ratayhteys Kaskisiin siinä tapauksessa sisällyttää kattavaan verkkoon.
  • Valtatie 3:n jatkeena oleva valtatie 19:llä ei ole TEN-T-verkon statusta. Valtatie 19 tulisi nostaa kattavan verkon osaksi.
  • Digitaalisen infrastruktuurin osalta Etelä-Pohjanmaa tarvitsee investointeja, sillä Etelä-Pohjanmaa on jäänyt muun Suomen kehityksestä jälkeen nopeiden kiinteiden yhteyksien tarjonnasta.

Maakuntahallitus päätti valtuuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton toimiston muotoilemaan asiasta lausunnon, joka tukee ja täydentää Länsi-Suomen maakuntien yhteistä lausuntoa. Lisäksi maakuntahallitus esittää liiton jäsenkunnille, että ne tukevat mahdollisissa omissa lausunnoissaan Etelä-Pohjanmaan liiton ja Länsi-Suomen maakuntien lausuntojen tavoitteita.

Valmistelija: maakuntainsinööri Jani Palomäki p. 040 688 3187, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.


Kuntaliiton ja maakuntien yhteistyösopimusta uudistetaan

Kuntaliiton ja maakuntien yhteistyösopimusta uudistetaan, sillä vuonna 2012 allekirjoitettu yhteistyösopimus ei vastaa nykytarpeita. Toukokuussa pidetyssä maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa sovittiin yhteisesti, että on käytännöllisintä, että Kuntaliitto teknisesti irtisanoo yhteistyösopimuksen, minkä jälkeen käynnistetään neuvottelut uudesta sopimuksesta. Maakunnilla on selkeä tahto jatkaa sopimusta Kuntaliiton kanssa.

Uuden yhteistyösopimuksen valmistelu on tarkoitus aloittaa syyskuussa. Neuvotteluihin osallistuvat maakuntien liittojen osalta maakuntahallitusten puheenjohtajakokouksen puheenjohtajisto sekä maakuntajohtajien puheenjohtajat. Tavoitteena on, että maakuntien liitot voivat huomioida uuden järjestelyn vuoden 2020 talousarvioprosessissaan.

Maakunnat toivovat, että Kuntaliiton edunvalvonnassa otetaan huomioon paremmin maakuntien liittojen esittämät kannat ja mahdollistetaan myös maakuntien suora edunvalvonta suhteessa valtiovaltaan.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123


Rahoitusta kolmelle hankkeelle

Maakuntahallitus päätti hyväksyä kaksi hanketta osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 -ohjelmasta ja kohdentaa niille EAKR-rahoitusta. Rahoitettavaksi puolletut hankkeet ovat:

  • Pienet kierrot hallintaan digitalisaatiolla, Kiertodigi (hakija Vaasan yliopisto)
  • Ekoinnovointi ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla (hakija Seinäjoen ammattikorkeakoulu)

EAKR-rahoituksen ja valtion rahoituksen osuus on enintään 70 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Lopullinen rahoituspäätös tehdään Etelä-Pohjanmaan maakuntahallituksen kohdentamispäätöksen jälkeen Pirkanmaan liitossa.

Lisäksi maakuntahallitus päätti hyväksyä yhden hankkeen osarahoitettavaksi SeutuAIKO-rahoituksella. Rahoitusta päätettiin myöntää osaavan työvoiman saatavuutta seutukaupungeissa edistävälle Työllistämisen tukeminen julkisten palvelutarjoajien ja yritysten yhteistyöllä -hankkeelle. Hakijana on Sastamalan kaupunki.

Valtioneuvosto on osoittanut kolmen miljoonan euron määrärahan käytettäväksi seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistäviin hankkeisiin. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638

 

Tiedote 17.6.2019 järjestetyn maakuntahallituksen kokouksesta

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös