Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta

20.04.2020

Etelä-Pohjanmaan liitto tavoittelee sekä liikenteen palveluiden että liikenneinfran parantamista

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Siihen liittyen Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut kannanoton, jolla halutaan saattaa suunnitelmaa valmistelevien tahojen tietoon maakunnan erityispiirteet ja maakunnan liikennejärjestelmään liittyvät akuuteimmat kehittämistarpeet ja -kohteet.

Toimintaympäristön osalta kannanotossa nostetaan esiin, että Etelä-Pohjanmaan asutus on monista muista Suomen maakunnista poikkeavasti nauhamaisesti levittäytynyt koko maakunnan alueelle. Yrityksiä ja asutusta sijaitsee tasaisesti maakunnan alueella. Kaupunkimaista asutusta on vähän, eikä sekään kovin tiivistä. Liikenne on pääteilläkin sekaliikennettä: henkilöautoja, raskasta liikennettä, mopoautoja sekä maa- ja metsätalouden hidasta liikennettä. Väestö ikääntyy, joten oman auton käyttö vähenee ja liikenteen palveluiden tarve kasvaa.

Liikenteen palveluiden kannalta erityisen tärkeänä nähdään uusien liikkumismuotojen kehittäminen etenkin sosiaalisesta näkökulmasta.

− Liikenteen palveluiden kehittäminen ja tukeminen ei voi kaatua kuntien hartioille. Markkinaehtoisesti palveluita tulee hitaasti tai ei ollenkaan, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja huomauttaa.

Erittäin tärkeää on turvata maakunnan yhteydet muualle Suomeen, satamiin ja lentokentille. Kannanotossa korostetaan kestävien liikkumismuotojen, etenkin raideliikenteen ja pääradan, kehittämistä.

Tärkeää on myös tieliikenteen pullonkaulojen poistaminen. Tavaralogistiikka nojaa tieverkkoon ja teollisuuden tuotteet kulkevat jatkossakin suurelta osin kumipyörillä, joten pääväylien, eli valtateiden 19, 3, 18 ja 16, on oltava kunnossa ja liikenteen sujuvaa.

− Ei saa myöskään unohtaa sitä, että esimerkiksi elintarvikeketjun alkupää sijaitsee usein alempiasteisen tieverkon varrella, minkä vuoksi teiden kunnossapitoon tulee panostaa, sanoo Saartenoja.

12-vuotisen valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan esittämään liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, suunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845, ja suunnitteluinsinööri Jani Palomäki, puh. 040 688 3187.

 

Rakennerahastohankkeiden vaikuttavuuden arviointi on valmistunut

Etelä-Pohjanmaalla kaudella 2014-2020 toteutettujen rakennerahastohankkeiden (EAKR, ESR) vaikuttavuuden arviointi on valmistunut. Taustalla oli tarve selvittää syvällisemmin rakennerahastotoiminnan osuvuutta maakunnan omiin tavoitteisiin ja alueellisten toimijoiden tarpeisiin. Arvioinnissa tuotettiin myös kehittämissuosituksia tulevaa ohjelmakautta varten.

Rajallisista resursseista huolimatta rakennerahastovarat ovat hyvin keskeinen ja alueelle lisäarvoa luova tekijä. Hanketoiminnalla on ollut maakunnan kehittämisen painopisteisiin positiivisia vaikutuksia, mikä näkyy muun muassa tutkimus- ja innovaatioteemojen edistymisessä, kärkialojen elinkeinotoiminnan ja vahvistumisessa, ESR-kehittämistyön vaikutuksissa sekä yritysten toiminnan kehittämisessä laadukkaammin. Tehdystä kehittämistyöstä suuri osa jäisi toteutumatta ilman rahoitusta.

Tulevalla ohjelmakaudella hankkeiden fokusta tulisi suunnata järjestelmällisemmin hankekokonaisuuksina tärkeimpiin maakunnallisen kehittämisen kärkiin ja koota alueellisia voimavaroja vielä samansuuntaisemmin hankekokonaisuuksien taakse. Myös maakunnan viranomaisten ja hanketoimijoiden yhteistyön edellytysten säilyttäminen tulee varmistaa ja edistää laaja-alaisemman toteuttajien välisen yhteistyön kehittymistä. Lisäksi toiminnan seurantaa ja vaikuttavuuden arviointia on syytä kehittää edelleen huomioiden muun muassa työssä tuotettu arviointimalliehdotus.

Arviointityön tilaajina olivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen ELY-keskus. Arvioinnin toteuttivat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI ja TK-Eval.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638, ja hal­lintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös