Vaihemaakuntakaava III

Turvetuotanto, suoluonnon suojelu, bioenergialaitokset, energiapuun terminaalit ja puolustusvoimien alueet

Maakuntahallitus päätti helmikuussa 2013 käynnistää Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan laatimisen. Vaihemaakuntakaava koskee turvetuotantoa, suoluonnon suojelua, bioenergia- ja biolaitoksia ja energiapuun terminaaleja (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma).

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan tavoitteena on edistää maakunnan energiaomavaraisuutta osoittamalla energiateollisuuden tarpeisiin riittävä määrä turvetuotantoalueita sekä turvata maakunnallisesti arvokkaiden suoluonnon kohteiden säilyminen. Lisäksi tavoitteena on edistää energiapuun logistiikkaketjun toimivuutta ja tehokuutta, sekä tarpeen mukaan osoittaa maankäyttöratkaisu uusille vähintään seudullisesti merkittäville bioenergialaitoksille. Kaavassa osoitetaan lisäksi puolustusvoimien alueet.

Kaavaluonnoksessa mukana ollut maisema-alueiden teema on päätetty ennen ehdotuvaihetta poistaa vaihekaavasta, sillä valtioneuvosto ei ole tehnyt päätöstä valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Maisema-alueet tullaan käsittelemään jatkossa osana laajempaa kulttuuriympäristöjen teemakokonaisuutta.

 

EHDOTUSVAIHE

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaa on tarkistettu luonnosvaiheesta saadun palautteen, jatkoselvitysten ja eri tahojen kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto eri viranomaistahoilta (MRA 13 §), minkä jälkeen kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu (MRA 11 §).

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.2.2018 lähettää vaihemaakuntakaavan III kaavaehdotusaineiston MRA 13 §:n mukaisesti lausunnoille osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritellyille viranomaistahoille (Kokoustiedote). Linkki kaavaehdotuksen viranomaislausuntojen materiaaliin >>>

Vaihekaavan 2. viranomaisneuvottelu on järjestetty 19.6.2018.

Kaavaehdotusta tullaan tarkistamaan viranomaisilta saadun palautteen pohjalta, minkä jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 65 §) syksyn 2018 aikana. Nähtävillä olon aikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää kaavaehdotuksesta muistutus.

 

Luonnosvaihe

Vaihemaakuntakaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä keväällä 2017 ja nähtävillä olon aikana on järjestetty neljä avointa esittelytilaisuutta. Kaavaluonnoksesta saatiin 26 lausuntoa ja 63 muistutusta.

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet (pdf)

Kuulutus

Kaavaselostus

Kaavaluonnoskartta 1:250 000

Kartta kumottavista merkinnöistä 1:250 000

Teemakartta: turvetuotanto, luonnonsuojelu ja valuma-alueet 1:250 000

 

NATURA 2000 -ALUEISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Vaihemaakuntakaavasta III on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. Luonnonsuojelulain mukaan hanke tai suunnitelma ei saa merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Hankkeesta tai suunnitelmasta vastaavan on huolehdittava vaikutusten arvioinnista, mikäli hanke tai suunnitelma todennäköisesti merkittävästi heikentää suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Vaikutusten arvioinnista tulee pyytää lausunto alueelliselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä niiltä, joiden hallinnassa alue on. Arvioinnista saatiin neljä lausuntoa ja kuusi muistutusta (Kooste lausunnoista).

Turvetuotantoon soveltuvien alueiden Natura-vaikutusten arviointi. Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava III. Ramboll (2017)

3. vaihemaakuntakaavan Natura-arvioinnin tarveharkinta, luonnosvaihe. Turvetuotantoa osoittavat kaavamerkinnät. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017)

 

Selvitykset

 

Puuterminaalit ja bioenergia

Ainespuun puskurivarastoilla ja metsäenergian terminaaleilla tehoa puunhankintaan. Suomen metsäkeskus (2014)

Selvitys suurimittakaavaisen bioenergian tuotannon tarpeista ja mahdollisuuksista Etelä-Pohjanmaalla. Vaasan yliopiston Levon-instituutti & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015)

 

Turvetuotanto ja suoluonnon suojelu

Etelä-Pohjanmaan suoselvityshanke. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus & Etelä-Pohjanmaan liitto (2013)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2014. Faunatica Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2016. Etelä-Pohjanmaan liitto (2016)

Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan suoluontoselvitykset 2017. Etelä-Pohjanmaan liitto (2017)

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavan turvetuotantoon soveltuvien alueiden linnustovaikutusten arviointi. Pöyry Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2018) (Raportin viranomaiskäyttöön tarkoitettu versio toimitetaan viranomaisille pyynnöstä)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 1: Kuormitustarkastelu. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusten arviointi. Osa 2: Vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. WSP Finland Oy & Etelä-Pohjanmaan liitto (2014)

Etelä-Pohjanmaan turvetuotannon vesistövaikutusriskin monitavoitearviointi. Jatkotarkastelu 3. jakovaiheen valuma-alueille. Kangas, A-M & Etelä-Pohjanmaan liitto (2015)

Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi. Alanen, A & Aapala, K. (toim.). Ympäristöministeriön raportteja 26/2015

Etelä-Pohjanmaan suoluonto -kyselyn tulokset. Etelä-Pohjanmaan liitto (2016)

 

Kuva_Isovarpurame_Olli_Autio.png

Kuva: Olli Autio

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös