Vesistöt ja pohjavedet

Päivitetty 26.11.2019

Pintavesien ekologinen tila

Suomen ympäristökeskus tekee säännöllisin väliajoin mittauksia pintavesistöjen tilasta. Näissä mittauksissa analysoidaan vesien ekologista ja kemiallista tilaa. Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Luokiteltavan vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen populaatioiden tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei olisi vaikuttanut sen tilaan lainkaan. Kemiallisen tilan arvioinnilla puolestaan tarkoitetaan sitä, että vesissä olevien vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia verrataan lainsäädännössä asetettuihin ympäristönlaatunormeihin.

Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2019 tekemän arvion mukaan koko maan järvien ja jokien ekologinen tila on säilynyt ennallaan vuoden 2013 arvioon verrattuna. Sen sijaan rannikkovesien tila on heikentynyt. Mitatuista jokialueista 68,5 prosenttia on ekologiselta tilaltaan hyvässä tai erinomaisessa kunnossa. Järvialueista tämä osuus on 87,2 prosenttia ja mitatuista merineliökilometreistä vain 12,6 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla vesistöjen ekologinen tila on huonompi koko maahan verrattuna. Etelä-pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen toimialueella hyvää huonommassa tilassa on 70 % jokien pituudesta ja 63 % järvien pinta-alasta. Koko Suomessa vastaavat luvut ovat 32 % jokien pituudesta ja 13 % järvien pinta-alasta. Pohjanmaan maakuntien vesien tilaa heikentää erityisesti rehevöityminen, kiintoainekuormitus, maaperän happamuus sekä rakenteelliset muutokset, kuten padot. Ravinne- ja kiintoainekuormitus on pääosin peräisin maataloudesta, metsätaloudesta ja haja-asutuksesta. Paikallisesti vesiin vaikuttaa myös turvetuotanto sekä turkistuotanto. Vesien hyvän tilan saavuttamiseksi on kuitenkin tehty toimia ja esimerkiksi juuri maatalouden vesiensuojelua koskien on onnistuttu hyvin muun muassa peltojen talviaikaisessa eroosion torjunnassa, ravinteiden käytön hallinnassa sekä lannan ja orgaanisen aineksen ympäristöystävällisessä käytössä. Nämä toimenpiteet vähentävät vesistöihin päätyvien ravinteiden määrää.

Huonossa ekologisessa tilassa vuoden 2019 arvion mukaan Etelä-Pohjanmaan vesistöistä on Kurikassa sijaitseva Kyläjoki, Lapuanjokeen laskeva Haapojanluoma, Evijärven ja Kruunypyyn alueella oleva Raisjoki, Evijärven ja Lappajärven alueilla sijaitseva Kirsinpäkki ja Lapuan puolella käyvä Orismalanjoki. Alla on esitelty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuualueen pintavesien ekologiset tilat.

Veden laatu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vastuualueella

Pohjavesien kemiallinen ja määrällinen tila

Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa on yhteensä 469 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 51 on nimetty riskialueiksi. Riskialueista 11 on luokiteltu huonoon kemialliseen tilaan. Pohjavesialue on nimetty riskialueeksi silloin kun pohjavedessä on todettu ihmistoiminnasta peräisin olevia haitallisia aineita, joiden pitoisuus voi kasvaa ja vaarantaa pohjavesien tilaa ilman suojelua. Pohjavesialue on voitu nimetä riskialueeksi myös pohjaveden pinnankorkeuteen vaikuttavan toiminnan perusteella. Alueella on myös 39 pohjavesialuetta, joiden laadusta ei ole tarpeeksi tietoa tilan tai riskien arvioimiseksi, vaikka alueella on pohjaveden tilaa uhkaavaa toimintaa.

Uusimmassa tila-arvioinnissa riskialueiden määrä on kasvanut huomattavasti edelliseen tila-arvioon (2009) verrattuna tutkimustiedon lisääntymisen myötä. Riskialueiksi luokittelun syynä on pääasiassa ollut liukkaudentorjunnasta johtuva veden korkea kloridipitoisuus tai pohjavedestä löytyneet torjunta-aineet. Kaikkien paitsi yhden pohjavesialueen määrällinen tila on hyvä. Sen sijaan 22:n pohjavesialueen kemiallinen tila on huono. Vuonna 2009 tämä määrä oli kuusi. Etelä-Pohjanmaalla kaikki yhdyskuntien käyttämä vesi on pohjavettä. Tämän takia hyvälaatuisen pohjaveden riittävän määrän takaaminen myös tuleville sukupolville on tärkeää.

Julkaisu- ja tilastolähteitä

Ympäristö.fi/Vesi

Luke Veden laatu ja käyttö

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Ähtärissä

Seinäjoen vesi

Liitteet:
Pintavesien ekologinen tila

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös