Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö. Päätöksenteko ja edunvalvonta: maakuntallitus. Keskustelu, tiedonvälitys, seuranta ja edistäminen: maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä. Valmistelu: kokousten valmistelu (maakuntaliitto ja ELY-keskus) ja seudulliset ryhmät

Maakunnan jatkuvan liikennejärjestelmätyön tehtävänä on liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteiden edistäminen ja edunvalvonta, eri osapuolten vuoropuhelun ja yhteistyön edistäminen sekä tavoitteiden toteutumisen ja liikennejärjestelmän kehityssuuntien seuranta. Liikennejärjestelmäsuunnitelman seurannan ohella oleellista on myös kulloinkin ajankohtaisten paikallisten ja valtakunnallisten kysymysten käsittely. Tiedonvälityksen lisäksi tehtävänä on sopia mahdollisista jatkotoimista, kuten yhteisistä kannanotoista tai tarvittavien selvitysten tekemisestä.

Etelä-Pohjanmaalla toimii jo maakunnallinen liikennejärjestelmätyöryhmä, joissa on 1-2 edustajaa kaikilta maakunnan seuduilta. Maakunnan liikennejärjestelmätyöryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Työryhmässä on edustus myös ELY-keskuksesta, Väylävirastosta ja Liikenne- ja viestintävirastosta. Lisäksi Pohjalaismaakuntien, ELY-keskuksen, Väylän ja Traficomin yhteistyönä on vuoden 2020 lopussa palkattu ylimaakunnallinen liikennejärjestelmäkoordinaattori tehostamaan liikennejärjestelmätyötä. Yhteistyötä maakunnan ulkopuolisesti on tehty mm. Länsi-Suomen LJS-työhön sekä Liikenne 12-suunnitelmaan (ehdotuksena lj-foorumi sekä ylimaakunnalliset yhteistyöryhmät).

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tuomiseksi lähemmäksi kaikkia kuntia esitetään, että kaikkiin seutukuntiin perustetaan seudulliset liikennejärjestelmäryhmät. Niiden tehtävänä on etukäteen valmistella ja ottaa kantaa maakunnallisen liikennejärjestelmäryhmän asialistalla oleviin ajankohtaisin asioihin. Samalla ne välittävät tietoa valtakunnalliselta ja maakuntatasolta kuntiin ja päinvastoin sekä toimivat eri tahojen vuoropuhelun välineenä seututasolla.

Seudulliset työryhmät voidaan muodostaa myös jo toiminnassa olevien työryhmän pohjalle, jolla vältetään uusien ryhmien perustaminen vanhojen rinnalle. Esimerkiksi toiminnassa olevan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintakenttää voidaan laajentaa ja ottaa liikenneturvallisuusteemojen lisäksi käsittelyyn myös muita liikennejärjestelmän osa-alueita, tarvittaessa esimerkiksi teemakokousten avulla.

Puheenjohtajuus ja vastuu koollekutsumisesta olisi alkukäynnistyksen jälkeen kuntien edustajalla. Maakuntaliitto ja ELY-keskus avustavat ryhmien perustamisessa ja käynnistämisessä sekä tiedottavat maakunnan liikennejärjestelmäryhmän asialistalla olevista asioista ennen maakuntaryhmän kokouksia. Työryhmien työskentelyä avustamassa on myös mahdollista käyttää konsulttia kokoonkutsujana ja kokousten vetäjänä/sihteerinä.

 

Maakunnallinen liikennejärjestelmäryhmä, seudulliset liikenneturvallisuusryhmät, seudulliset liikennejärjestelmäryhmät, maakunnallinen henkilöliikennetyöryhmä, maakunnallinen kuljetuspalvelut-ryhmä