Selite

Kaikki etusivun kuvioissa esitettävät tunnusluvut kuvaavat Etelä-Pohjanmaan tilannetta ja sen muutosta edelliseen vertailuajankohtaan.

Väkiluku: Tieto kertoo väkiluvun 31.12.2022. Käytettävä aluejako on 1.1.2022 mukainen. Väkiluvun muutos on henkilömääräinen muutos verrattuna vuotta aikaisempaan ajankohtaan. (Lähde: Tilastokeskus 2023, Väestörakenne).

Työttömyysaste: Työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta. Tieto on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilaston vuosikeskiarvo vuodelta 2022. Muutos on muutos prosenttiyksikköinä vuotta aikaisempaan vertailutietoon. (Lähde: TEM 2023, Kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja, Maakunnat 2022).

Työllisyysaste: Työllisyysaste on 15–64-vuotiaiden työllisten osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä vuonna 2022 keskimäärin, muutos tarkoittaa muutosta prosenttiyksikköinä edellisvuoteen verrattuna. (Lähde: Tilastokeskus 2023, Työvoimatutkimus).

Bruttokansantuote/asukas: Markkinahintainen bruttokansantuote on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla:

institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioilla;

kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti);

tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo, brutto).

Bruttokansantuotteen muutos on euromääräinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna. (Lähde: Tilastokeskus 2023, Kansantalouden aluetilinpito).

Yritysten lukumäärä: Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset mutta eivät kuntien liikelaitokset. Kuvion ylempi tieto koskee vuoden 2023 ensimmäistä vuosineljännestä ja muutos on yritysten lukumäärän vuosimuutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten. (Lähde: Tilastokeskus 2023, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset).

Yritysten liikevaihto: Yritysten liikevaihto vuonna 2022 euroina. Liikevaihto on yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihdon muutos on vuosimuutos edellisen vuoden määrään verraten. (Lähde: Tilastokeskus/TEM 2023, Toimiala Online).

Nuorten aikuisten koulutustaso: Tieto kuvaa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuutta 25–29-vuotiaiden ikäryhmästä vuoden 2022 lopulla. Vertailutietona on osuuden muutos prosenttiyksikköinä edellisestä vuodesta. (Lähde: Tilastokeskus 2023, Väestön koulutusrakenne).

TKI-menot: Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenot (TKI-menot) on laskettu asukasta kohti. Laskennassa käytetyt TKI-menot yhteensä ja asukasluku ovat vuodelta 2022. Vuosimuutos on euromääräinen muutos edellisen vuoden menoihin verrattuna. (Lähde: Tilastokeskus 2023, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot).

Majoitusliikkeiden yöpymiset: Tieto kuvaa vuonna 2022 majoittuneiden yöpymisten lukumäärää majoitusliikkeissä. Tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. Muutostieto kuvaa prosentuaalista muutosta edelliseen vuoteen verraten. (Lähde: Tilastokeskus 2023, Majoitustilasto).