Selite

Kaikki etusivun kuvioissa esitettävät tunnusluvut kuvaavat Etelä-Pohjanmaan tilannetta ja sen muutosta edelliseen vertailuajankohtaan.

Väkiluku: Tieto kertoo väkiluvun 31.12.2020. Käytettävä aluejako on 1.1.2021 mukainen. Väkiluvun muutos on henkilömääräinen muutos verrattuna vuotta aikaisempaan ajankohtaan (lähde: Tilastokeskus, väestörakennetilastot, 31.3.2021).

Työttömyysaste: Työttömyysaste on työttömien osuus työvoimasta. Tieto on työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilaston vuosikeskiarvo vuodelta 2020. Muutos on muutos prosenttiyksikköinä vuotta aikaisempaan vertailutietoon (lähde: TEM, Kuntapohjaisia vuosikeskiarvoja, 28.1.2020).

Työllisyysaste: Työllisyysaste on 15-64-vuotiaiden työllisten osuus 15-64-vuotiaasta väestöstä vuonna 2020 keskimäärin ja muutos on muutos prosenttiyksikköinä edellisvuoteen verrattuna (lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, 28.1.2021).

Bruttokansantuote/asukas: Markkinahintainen bruttokansantuote  on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla:

institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioilla;

kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti);

tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo, brutto).

Bruttokansantuotteen muutos on euromääräinen muutos edelliseen vuoteen verrattuna. (lähde: Tilastokeskus, aluetilinpito, 2.12.2020).

Yritysten lukumäärä: Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset mutta eivät kuntien liikelaitokset. Kuvion ylempi  tieto koskee toista vuosineljännestä 2020 ja muutos on yritysten lukumäärän vuosimuutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten. (lähde: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset, 21.1.2021).

Yritysten liikevaihto: Yritysten liikevaihto vuonna 2019, miljoonaa euroa. Liikevaihto on yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihdon muutos on vuosimuutos edelliseen vuoteen verraten (lähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu, 22.12.2020).

Nuorten aikuisten koulutustaso: Tieto kuvaa perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden prosenttiosuutta 25-34-vuotiaiden ikäryhmästä vuoden 2019 lopulla. Vertailutietona on prosenttiosuuden muutos edellisestä vuodesta (lähde: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne, 5.11.2020).

TKI-menot: Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenot (TKI-menot) on laskettu asukasta kohti. Menot ovat vuoden 2019 menot ja asukaslukuna on käytetty asukaslukua 31.12.2019 (lähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot, 29.10.2020). Vuosimuutos on prosentuaalinen muutos edellisen vuoden menoihin verrattuna.

Majoitusliikkeiden yöpymiset: Tieto kuvaa vuonna 2020 majoittuneiden yöpymisten lukumäärää majoitusliikkeissä. Tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. Muutostieto kuvaa prosentuaalista muutosta edelliseen vuoteen verraten (lähde: Tilastokeskus, majoitustilasto, 25.3.2021).