Työmarkkinat ja elinkeinoelämä

Kaksi päätä, joissa on rataskuvio. Koristeellinen.

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla oli 77 255 työpaikkaa. Eniten työpaikkoja oli sosiaali- ja terveysalalla, teollisuudessa ja alkutuotannossa. Työpaikkojen kokonaismäärä maakunnassa on supistunut kymmenen viime vuoden aikana 4,6 %. Työvoimaa maakunnassa oli yhteensä 85 288 henkilöä, joka oli 451 henkilöä vähemmän verrattuna vuoteen 2020. Vuosina 2001–2021 työvoiman määrä maakunnassa on supistunut noin 5,6 prosenttia.

Taloudellinen huoltosuhde oli indeksiluvultaan suurempi Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassa vuonna 2021, mikä kertoo siitä, että maakunnassa on koko maahan verrattuna suhteellisesti enemmän työttömiä ja työvoiman ulkopuolisia henkilöitä suhteessa työllisiin. Työikäisen väestön (käytettävässä tilastossa 15–64-vuotiaat) osuus koko väestöstä onkin supistunut maakunnassa 2010-luvulta lähtien. Työikäisen väestön suhteellinen osuus väestöstä on ollut myös pienempi kuin koko maassa keskimäärin koko 2000-luvun alkupuolelta ulottuvalla aikajaksolla. On kuitenkin huomionarvoista, että samalla 65 vuotta täyttäneiden työllisten lukumäärä on kasvanut niin Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassakin voimakkaasti 2000-luvun alkupuolelta lähtien.

Maakunnan suhteellinen työpaikkaomavaraisuus oli 98 % vuonna 2021. Etenkin maakuntakeskus Seinäjoen suhteellinen työpaikkaomavaraisuus oli selvästi kaikista eteläpohjalaisista kunnista suurin (111,7 %). Seinäjoelle myös pendelöitiin töihin eteläpohjalaisista kunnista selvästi eniten. Suurimmissa joukoin kunnan ulkopuolelle pendelöitiin Ilmajoelta, jonka suhteellinen työpaikkaomavaraisuus (64,3 %) oli vastaavasti Etelä-Pohjanmaan kunnista kaikista pienin vuonna 2021.

Vuonna 2022 Työvoimatutkimuksen mukainen Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste (73,8 %) edusti koko maan keskitasoa, kun taas työttömyysaste (5,7 %) oli kaikista maakunnista kolmanneksi alhaisin. Tietoa työpaikoista, työvoimasta ja työttömyydestä löytyy Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lisäksi Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta sekä Työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittain julkaistavasta työnvälitystilastosta. Eri tilastointitapojen takia tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Tilastokeskuksen sivuilta löytyy lisätietoa tilastojen vertailukelpoisuudesta.

Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämän vahvuudet ja haasteet

Etelä-Pohjanmaalla vallitsee hyvin yrittäjämyönteinen ilmapiiri, joka tukee pk-yritysten toimintaa ja tarjoaa niille vahvan alustan toiminnan kehittämiselle. Etelä-Pohjanmaalla olikin maan korkein yrittäjien osuus työllisistä (13,5 %) vuonna 2021. Pienyritysvaltaisena maakuntana Etelä-Pohjanmaa on osoittanut talouskriisien aikaista resilienssiä monia muita maakuntia paremmin ja tämä onkin yksi maakunnan vahvuuksista.

Suomen yrittäjien ja Taloustutkimuksen yhteistyönä toteuttaman Yrittäjien elinvoimabarometrin (2023) mukaan Etelä-Pohjanmaalla toimivat yritykset näkevät maakuntansa elinvoimaisempana kuin koko maassa keskimäärin. Samoin joka toisessa eteläpohjalaisissa yrityksissä ajatellaan, että maakunnan toimijoilla on yhteinen näkemys sen elinvoimatekijöistä, mikä on koko maan keskiarvoon verrattuna selkeästi yleisempää. Etelä-Pohjanmaalla 29 % yrityksistä katsoo, että maakunnan toimijoiden kesken on riittävästi keskustelua maakunnan elinvoimasta, kun koko maassa vastaava osuus yrityksistä on 22 %. Maakunnassa toimivat yritykset arvioivat kuitenkin Etelä-Pohjanmaan saavutettavuuden ja puoleensavetävyyden olevan heikompaa kuin koko maassa keskimäärin.

Maakunnan elinkeinorakenteessa työpaikat painottuvat etenkin alkutuotannon ja teollisuuden ympärille. Alueella onkin kansallisesti merkittävä ruoka-alan ja -teollisuuden keskittymä. Teollisuuden merkitys on huomattava eteläpohjalaisessa elinkeinoelämässä. Maakunnan työpaikoista 12,7 prosenttia oli teollisuuden alalla vuonna 2021. Vain terveys- ja sosiaalialalla oli enemmän työpaikkoja.

Etelä-Pohjanmaalla on keskeinen rooli Suomen ruokaosaamisen ja -vakauden ylläpitäjänä. Maakunnassa toteutuvat kaikki ketjun vaiheet ja osapuolet alkutuotannosta, jalostavasta teollisuudesta ja teknologisista ratkaisuista kuluttajakäyttäytymiseen. Tuotannon laadunhallinta, jäljitettävyys, turvallisuus, puhtaus ja palveluratkaisut ovat ruoka-alan vahvuutena Etelä-Pohjanmaalla. Ruokateollisuuden lisäksi koneiden, laitteiden ja metallituotteiden valmistus ja puutuoteteollisuus ovat maakunnan vahvimpia teollisuuden aloja.

Haasteita maakunnan elinkeinoelämään tuo heikko kansainvälistymisen taso, matala tuottavuus ja elinkeinoelämän yksipuolisuus. Ruoka-alan ja teollisuuden kehitys tulevaisuudessa on merkittävässä roolissa elinkeinoelämän uudistamisessa ja koko maakunnan kehittämisessä. Kansainväliset laajenemismahdollisuudet ovat merkittävä kasvupotentiaali Etelä-Pohjanmaan yritystoiminnalle.