Hyvinvointi

Koristeellinen.

Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet

Maakunnan väestön hyvinvointia voidaan tarkastella monesta eri lähtökohdasta. Tarkastelun kohteena on sekä fyysinen, kulttuurinen että taloudellinen hyvinvointi. Myös väestöllinen huoltosuhde kertoo maakunnan väestön hyvinvoinnista.

Viimeisimmän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottaman sairastavuusindeksin mukaan Etelä-Pohjanmaalla sairastetaan keskimäärin koko maata enemmän. Vuonna 2019 sairastavuusindeksi koko maassa oli 100,0 ja Etelä-Pohjanmaalla indeksiluku oli 113,4. Maakunnan sisällä korkein sairastavuusindeksi löytyi Karijoelta, 135,9 ja alhaisin indeksi, 95,0 Kuortaneelta.

Vuonna 2020 elämänlaatunsa tunsi hyväksi 55,7 prosenttia eteläpohjalaisista ja koko maassa vastaava luku oli 56,3 prosenttia. Samana vuonna itsensä onnelliseksi tunsi suurempi osa Etelä-Pohjanmaan asukkaista, kuin koko maan väestössä keskimäärin. Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus on kasvanut pikkuhiljaa 2010-luvun alusta tähän päivään. 20-64-vuotiaan väestön kohdalla kasvu on ollut suurinta sekä Etelä-Pohjanmaalla, että koko maassa. Koettu hyvinvointi on maakunnassa pitkälti samalla tasolla, kuin koko maassa keskimäärin. Väestön psyykkisen hyvinvoinnin seuraaminen on tärkeää, jotta on tarvittavien palveluiden tuottamista ja pystytään mitoittaa paremmin alueellisesti sekä eri ikäryhmissä. Mielenterveyden sairaudet ovat olleet viime vuosina myös yksi merkittävimmistä syistä jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle tuki- ja liikuntaelinsairauksien rinnalla.

Asunnottomien määrä on laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana niin valtakunnallisesti kuin Etelä-Pohjanmaallakin. Vuonna 2021 asunnottomia oli koko maassa 0,7 henkeä tuhatta asukasta kohti. Etelä-Pohjanmaalla oli 0,1 asunnotonta tuhatta asukasta kohti. Tuloerot ovat pienentyneet koko maassa sekä Etelä-Pohjanmaalla viime vuosina. Gini-kerroin vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaalla oli 25,8 ja vuonna 2020 se oli 24,6. Koko maassa samalla aikavälillä luvut olivat vuonna 2011 28,2 ja 27,7 vuonna 2020.

Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometrissa 2021 selvitetään hyvinvointia, hyvinvointipalveluita ja niiden kehitystä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Etelä-Pohjanmaan osalta barometriin vastasi 141 eri alojen ammattilaisia muun muassa sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alalta. Tutkimustulosten mukaan keskimääräistä heikompaa hyvinvointi on päihdeongelmista kärsivillä, asunnottomilla, ylivelkaantuneilla, työkyvyttömillä ja mielenterveyden ongelmista kärsivillä. Näistä ryhmistä etenkin asunnottomien sekä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien hyvinvointi on heikentynyt viime vuosina. Etelä-Pohjanmaalla hyvinvointi on korkeinta keski-ikäisillä ja lapsiperheillä. Yksinäisyys, pitkäaikaistyöttömyys ja alhainen tulotaso nähdään vakavimpina eteläpohjalaisten hyvinvointia uhkaavina ongelmina.