Tulevaisuuskuva

Käsi pitelee kristallipalloa. Koristeellinen.

Päätöksenteon tulee perustua parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan tietoon. Tulevaisuuteen varautuminen, ennakointi, kehityskulkuihin reagointi ja myönteisen tulevaisuuden rakentaminen vaativat systemaattisesti kerättyä ja analysoitua tulevaisuustietoa.

Alueellinen ennakointi ja tulevaisuustyö on maakunnan yhteinen tehtävä, joka ylittää hallinnon ja organisaatioiden rajat. Etelä-Pohjanmaalla olemme tunnistaneet tarpeen vahvistaa maakunnan toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista, systematisoida maakunnassa tehtävää tulevaisuustyötä ja edistää sen vaikuttavuutta. Keskeisiä Etelä-Pohjanmaan liiton koordinoimia yhteistyön paikkoja ovat maakunnallinen tulevaisuusryhmä ja tulevaisuustiimi.

Tulevaisuustyö Etelä-Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaan liitossa tehtävä tulevaisuustyö on maakunnan strategia- ja ohjelmatyön ytimessä ja keskeinen osa liiton tietotuotantoa. Maakuntaliitto kokoaa ja jakaa systemaattisesti rakennettuja näkemyksiä tulevaisuudesta maakunnan toimijoiden käyttöön. Lisäksi maakuntaliiton tavoitteena on edistää maakunnassa käytävää tulevaisuuskeskustelua. Vuosittain järjestetään useita osallistavia tilaisuuksia ja tulevaisuusfoorumeja, joiden kautta edistetään keskustelua maakunnan tulevaisuudesta ja lisätään vuoropuhelua eri sektorien toimijoiden välillä. Tilaisuudet ovat avoimia ja maksuttomia.

Tulevaisuusryhmällä on strateginen rooli tiedonvaihdossa ja laajojen teemojen ja ilmiöiden käsittelyssä. Ryhmä muodostaa yhteistä tilannekuvaa Etelä-Pohjanmaata koskevista muutosilmiöistä, tuo näkemyksiä tulevaisuustyöhön ja välittää tietoa edelleen jäsenten omissa verkostoissa. Tulevaisuusryhmä voi tehdä suosituksia toimenpide-ehdotuksista. Tulevaisuusryhmä toimii maakuntasuunnitelman 2050 ja maakuntaohjelman 2022-2025 ohjausryhmänä.

Tulevaisuustiimissä yhtenäistetään tiedon keräämisen ja analyysin menetelmiä sekä viestitään tulevaisuustyöstä. Lisäksi tiimi järjestää seminaareja ja muita osallistavia tilaisuuksia sekä toimii maakunnallisen tulevaisuustyön fasilitaattorina. Tulevaisuustiimissä valmistellaan myös maakuntaohjelmaa, osaamisen ennakointia, aluekehittämisen tilannekuvaa.