Aluerakenne ja ympäristö

Asuinympäristö palveluineen. Koristeellinen.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Suomen ympäristökeskuksen mukaan vuonna 2019 kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden olivat maakunnittain mitattuna korkeimmat Etelä-Pohjanmaalla (12,1 tCO2e). Suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen lähteet maakunnassa ovat maatalous, tieliikenne ja kaukolämpö. Kaukolämmön tuotannossa kasvihuonekaasupäästöihin vaikuttaa etenkin turpeen suuri osuus tuotannossa (63 %, v. 2018). Turpeen energiakäytöstä luopuminen ja muut alaan kohdistuvat muutokset aiheuttavat kaukolämmön tuotannossa merkittäviä kattila- ja laiteinvestointeja. Turpeen todennäköinen korvaaminen puubiomassalla lisää puun kysyntää yli maakuntarajojen. Turpeella on huomattava merkitys paitsi maakunnan energian tuotannossa ja ympäristökuormituksessa, myös elinkeinoelämässä. Tilanne on haastava, koska kestävyystavoitteiden edistäminen merkitsee vakavaa iskua alueen talouteen. Turvetuotannon välittömän ja välillisen työllistävän vaikutuksen on arvioitu olevan Etelä-Pohjanmaalla olevan suoraan yli 450 henkilötyövuotta (Sitra 2020). Turpeennostoa harjoittavat työntekijät ja yritykset sijoittuvat harvaan asutuille alueille.

Etelä-Pohjanmaalla tulee lähivuosina vapautumaan tuhansia hehtaareja entisiä turvetuotantoalueita jälkikäyttöön. Suurella osalla alueista paras jälkikäyttömuoto on metsitys, mikä tukee myös hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Potentiaalisia turvetuotantoalueiden jälkikäytön vaihtoehtoja ovat myös ruokohelven viljely, uudelleensoistaminen sekä tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto, joihin liittyviä hankkeita on maakunnassa jo käynnissä. Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus maakunnan sähköntuotannosta on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Vuonna 2010 tuulivoimalla ei tuotettu maakunnassa ollenkaan sähköä, mutta vuonna 2016 jo 198 ja vuonna 2019 428 gigawattituntia. Tarve löytää sopivia sijainteja suurille tuulivoimapuistoille kasvaa merkittävästi lähivuosien aikana.

Etelä-Pohjanmaalla ruoka-alan osuus bruttokansantuotteesta on maakunnista suurin. Maakunnan suurimmat kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat maataloudesta, mutta on huomioitava, että alkutuotannolla on huomattava rooli myös hiilensidonnassa. Keskeinen haaste on siirtyminen ilmastoviisaaseen turvepeltojen viljelyyn (mm. maanmuokkauksen vähentäminen, monivuotinen nurmi), sillä Etelä-Pohjanmaalla on kivennäismaiden vähäisen määrän vuoksi maakunnista toiseksi eniten turvemaita viljeltynä (42 000 ha).

Etelä-Pohjanmaalla on potentiaalia ja raaka-aineita biotalouden vahvistamiseen ja bioenergian tuotantoon. Erityisesti hajautettua energian pientuotantoa ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämistä edistetään. Biopohjaisten jätteiden hyödyntäminen energia- ja biokaasutuotannossa onkin esimerkki maakunnassa jo toteutettavista kiertotalouden käytänteistä. Maakunnan alku- ja elintarviketuotannon sivuvirroista suurin osa käytetään rehuteollisuuden raaka-aineena suoraan tai tiloilla eläinten ravintona. Kiertotalouteen liittyvää kehityspotentiaalia olisi etenkin muovien ja voimalaitostuhkien tehokkaammassa kierrätyksessä. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Lajiston uhanalaistumisen kehitys on maakunnassa huolestuttava, ja muun muassa vanhoja metsiä on maakunnassa hyvin vähän ja suuri osa niistäkin on suojelun ulkopuolella. Metso-ohjelman avulla pyritään saamaan vanhoja metsiä suojeluun. Lisäksi maakunnalle on erittäin tärkeä Helmi-ohjelman kautta tuleva rahoitus soidensuojeluun, sillä myös luonnontilaisten soiden määrä ja suojelun taso maakunnassa on heikko. Vain 3 prosenttia ojittamattomasta suoalasta on suojeltua. Luonnontilaisilla soilla on Etelä-Pohjanmaalla suuri merkitys hiilivarastoina sekä tulvien tasaajina.

Luonnonympäristön kannalta merkittävää Etelä-Pohjanmaalla on vesistöjen tilan kehitys. Alueen järvet ovat herkkiä muutoksille ja joet ovat pääosin voimakkaasti muutettuja, ja niiden ekologinen tila on heikko. Maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto ovat vaikuttaneet vesistöjen heikkoon tilaan. Vesistöjen tulvaongelmien estämiseksi toteutetaan mittavia tulvasuojelutoimia.

Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet

Etelä-Pohjanmaalla asutus on keskimääräistä hajautuneempaa ja taajama-aste on maan keskiarvoa alhaisempi. Maakunnan väestöstä noin 70 prosenttia asui taajamissa, 13 prosenttia kylissä ja 17 prosenttia haja-asutusalueella vuonna 2019. Asutus keskittyy yhä enemmän taajamiin ja etenkin maakuntakeskus Seinäjoelle. Taajama-alueet ovat väestön keskittymisestä huolimatta laajentuneet ja hajautuneet, mikä näkyy maakunnan autoistumisessa sekä joukkoliikenteen vähäisessä merkityksessä. Tieliikenteen päästöt (430 ktCO2e vuonna 2019) muodostavat noin 18 prosenttia Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöistä. Tulevaisuuden haasteena on luoda kestävää yhdyskuntakehitystä huolehtien koko maakunnan elinvoimasta ja kehityksestä.

Etelä-Pohjanmaan maakunnassa on huomattavia puutteita kiinteän laajakaistan saatavuuden ja verkon kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden osalta. Etätyön nopea yleistyminen on paljastanut eri alueiden epätasa-arvon laadukkaissa viestintäyhteyksissä. Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen on maaseutualueiden elinvoiman kannalta merkittävää. Kiinteiden laajakaistayhteyksien kattavuus on Etelä-Pohjanmaalla tällä hetkellä maakunnista heikoin.

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmän ja saavutettavuuden rungon muodostavat TEN-T-ydinverkkoon ja tulevaisuudessa Pohjanmeri-Itämeri ydinkäytävään kuuluva päärata, kehityskäytävälle Kauhajoki−Seinäjoki−Kauhava sijoittuvat kantatie 67 ja valtatiet 19 ja 3. Huomattava osa liikenteestä on myös poikittaisliikennettä valtateillä 18 ja 16. Etelä-Pohjanmaa on tärkeä pitkämatkaisen liikenteen kauttakulkureitti, erityisesti valtateillä 3 ja 19 etelä-pohjoissuunnassa. Tieosuuksille on leimallista, että liikenteessä sekoittuvat pitkämatkainen raskas liikenne ja maatalouteen liittyvä hidas liikenne. Liikenteen välityskyvyn, liikenneturvallisuuden ja raskaan liikenteen sujuvuuden kannalta keskeisille yhteysväleille tarvitaan ohituskaistoja sekä 2+2-kaistaisia osuuksia. Kanta- ja seututieverkon merkitys on keskeinen varsinkin seutu- ja kuntakeskusten yhteyksien kannalta.

Liikkuminen perustuu Etelä-Pohjanmaalla henkilöauton käyttöön.  Etelä-Pohjanmaan osuus koko maan maanteiden liikennesuoritteesta oli noin 4 prosenttia vuonna 2019. Henkilöautoilun osuus päivittäisistä matkoista oli maakuntatasolla 69 prosenttia, pyöräilyn 11 prosenttia, jalankulun 16 prosenttia ja joukkoliikenteen 2 prosenttia. Henkilöautolla ajetaan 9 prosenttiyksikköä koko maata enemmän, ja joukkoliikennettä taas käytetään 5 prosenttiyksikköä koko maata vähemmän. Henkilöauton käyttöön perustuvat työmatkat ovat pidentyneet, ja pendelöinti erityisesti Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-linjalla sekä Vaasan ja Seinäjoen välillä on runsasta. Yli 70 prosenttia työpaikoista on sijoittunut Kauhajoki–Seinäjoki–Kauhava-kehityskäytävälle. Liikenteen päästöjen vähentämiseen tulee pyrkiä vaikuttamaan paitsi kehittämällä uusia liikkumispalveluita ja edistämällä ympäristöystävällisiä liikenteen käyttövoimia, myös vähentämällä liikkumistarpeita siten, ettei toimeliaisuus vähene. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa etätyötä lisäämällä. Tulevaisuudessa kestävien kulkumuotojen innovatiiviset mahdollisuudet liittyvät esimerkiksi duoraitiotieliikenteen käynnistämiseen Seinäjoen ja Vaasan välillä. Seinäjoen asemanseutu vaatii kokonaisvaltaista kehittämistä, Seinäjoki Smart Station -hankkeen toteuttamista, matkaketjujen palvelutason parantamiseksi.

Väyläverkkojen kattavuus on kokonaisuutena riittävä. Kehittämisen painopiste tulee entistä enemmän olemaan päätie- ja rataverkon palvelutason parantamisessa, joukko- ja kevyenliikenteen houkuttelevuuden lisäämisessä ja nykyisen infrastruktuurin ylläpidossa asiakastarpeet huomioiden. Maakunnassa korostuu vähäliikenteisen tieverkon kunnossapito hajautuneen asumisen ja elinkeinotoiminnan, erityisesti maa- ja metsätalouden, kannalta. Etelä-Pohjanmaan suurien investointien kärkihankkeet ovat valtatien 19 ja kantatien 67 palvelutason kehittäminen, Seinäjoki−Tampere-ratayhteyden kehittäminen, valtatien 3 kehittäminen sekä Seinäjoki−Vaasa-Jyväskylä-yhteyden kehittäminen sekä valtatien 18 että ratayhteyden osalta.

Liikennejärjestelmän kehittämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä erityisesti ylimaakunnallisessa ja maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä sekä maakuntakaavoituksessa. Erityistä huolta maakunnassa kannetaan sekä alempiasteisen tieverkon kunnossapidosta ja siihen ohjautuvista määrärahoista että tieverkon investoinnit mahdollistavien ajantasaisten tiesuunnitelmien tilanteesta. Nykyisellä rahoituksella vain vilkkaimmin liikennöidyt päätiet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueella pystytään pitämään kunnossa. Muut tiet, jotka muodostavat yli neljä viidesosaa alueen teistä, tulevat huononemaan rahoituksen puutteesta johtuen. Alueen kunnossapidosta tekee haasteellisen muun muassa liittymien suuri määrä, tulvimisherkkyys, tiheät jäätymissulamissyklit, nopeat säävaihtelut rannikolla, routimiselle altis maaperä sekä niukat soravarat.