Skenaariotarkastelu

Etelä-Pohjanmaan toimintaympäristössä tapahtuu voimakkaita muutoksia, joiden seurauksena myös maakunta ja sen toimijat kohtaavat uudenlaisia uhkia ja mahdollisuuksia. Viime aikoina muutoksista ovat korostuneet digitalisaatio, työn murros, väestön ikääntyminen, aluerakenteen kaupungistuminen sekä ilmastonmuutos. Näitä ilmiöitä on tänä keväänä kiihdyttänyt ja toisaalta haastanut koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen kriisi. Olemme ottaneet kriisin mahdolliset vaikutukset osaksi työtä, vaikka skenaariot katsovatkin pitkälle kriisin ohi vuoteen 2050.

Skenaariotyön tavoitteena on tuoda pitkäjänteisyyttä maakunnan kehittämiseen ja kannustaa sidosryhmiä tulos- ja vaalikaudet ylittävään tulevaisuustyöhön. Toimintaympäristön epävarmuuden lisääntyessä julkisen hallinnon, päättäjien ja yrityskentän tulevaisuuslukutaidon vahvistaminen on koko maakunnan etu, ja auttaa tunnistamaan nurkan takana piilevät haasteet ja varautumaan tulevaan tarvittavin toimenpitein. Tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaan liitto yhdessä maakunnan toimijoiden kanssa määrittelevät vahvasti maakunnan tulevaisuutta. Skenaariotyö onkin myös tapa tiivistää suhteita keskeisiin sidosryhmiin ja luoda yhteistä tilannekuvaa maakunnan tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Maakuntaliitolle ja kunnille skenaariot pohjustavat niiden omaa strategia- ja suunnittelutyötä.

Työssä tunnistettiin Etelä-Pohjanmaan kehittämisen kannalta olennaisia muutosilmiöitä ja epävarmuustekijöitä, ja rakennetiin niiden pohjalta yhteistyössä sidosryhmien kanssa tulevaisuuden skenaarioita, jotka haastavat ja sparraavat nykyistä ajattelua Etelä-Pohjanmaan kehitysmahdollisuuksista.

Skenaarioiden lukuohjeet

Skenaariokuvausten avulla ei pyritä ennustamaan yksiselitteistä tulevaisuutta. Skenaariot eivät myöskään edusta liiton näkemystä toivottavasta tulevaisuudesta. Tavoitteena on ohjata ajattelemaan monipuolisesti ja johdonmukaisesti erilaisia mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja ja siten parantaa edellytyksiä tulkita ajankohtaisia ilmiöitä sekä tehostaa toiminnan suunnittelua ja reagointikykyä.

Tarkoitus ei ole valita yhtä skenaariota muiden joukosta asettamalla skenaarioita todennäköisyys-, toivottavuus- tai tärkeysjärjestykseen, vaan tarkastella skenaarioiden muodostamaa kokonaisuutta. Tulevaisuudessa todentuvat tapahtumakulut ovat usein yhdistelmiä eri skenaarioista. Skenaarioiden pohjalta on pyritty löytämään välttämättömiä toimenpiteitä, jotka Etelä-Pohjanmaan tulee tehdä riippumatta siitä, mikä skenaario tai niiden yhdistelmä tulevaisuudessa toteutuu.

Skenaarioista riippumattomien välttämättömien toimenpiteiden lisäksi jokaisen skenaarion toteutumisen varalle on luotu varautumissuunnitelma, jotka antavat suuntaa sille, mitä Etelä-Pohjanmaalla tulee painottaa, jos maailma muuttuu tietyn skenaarion kaltaiseksi.

Tutustu aineistoon:

Etelä-Pohjanmaan skenaariot 2050 (pdf, ei saavutettava)

Etelä-Pohjanmaan skenaariot, tekstivastine (pdf)