Maakuntastrategia

Maakuntastrategia koostuu maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta. Se ohjaa alueen kehittämiseksi tehtäviä valintoja.

Etelä-Pohjanmaan uuden maakuntastrategian – Huomisen lakeus – luonnos on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan liitto asettaa Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville 29.9.–31.10.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävillä pito toteuttaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (200/2005).

Huomisen lakeus -maakuntastrategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaisu, joka määrittelee maakunnan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2050 saakka (=maakuntasuunnitelma). Se sisältää myös maakunnan kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet vuosille 2022–2025 (=maakuntaohjelma). Osana Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa asiakirja määrittää myös älykkään erikoistumisen painotuksia ja valintoja, jotka edistävät elinkeinoelämän uudistumista.

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kolmesta kehittämiskokonaisuudesta: Vakaa ja vilkas, Älykäs ja taitava sekä Joustava ja kestävä. Luonnokseen sisältyy lakisääteinen maakuntaohjelmaosion arvioituja vaikutuksia kuvaava ympäristöselostus.

Palautetta strategialuonnoksesta

Strategialuonnoksesta voi antaa palautetta Etelä-Pohjanmaan liitolle 31.10.2021 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai postitse osoitteeseen Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki.

Strategia-asiakirjat

Huomisen lakeus – maakuntastrategialuonnos

Henkilö sovittaa yhteen palapelin palasia

Maakuntasuunnitelma

Maakuntasuunnitelmassa määrittelemme vuoteen 2050 saakka ulottuvan maakunnan kehittämisen vision ja pitkän tähtäimen tavoitteet. Suunnitelman laatimista olemme pohjustaneet laajalla skenaariotyöllä, tulevaisuusdialogilla, työpajoilla ja esimerkiksi nuorille suunnatulla tarinakilpailulla. Skenaariot valmistuivat keväällä 2020.

Valmistelimme uuden maakuntasuunnitelman yhteisessä prosessissa maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian kanssa.

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on maakunnan kehittämistahdon ilmaus. Sen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan toimijoiden yhteistä kehittämisnäkemystä ja suunnata kehittämisresursseja strategisiin kohteisiin. Maakuntaohjelma on pohjana valtionhallinnon eri ministeriöiden kanssa käytäville aluekehittämisen keskusteluille.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman osallistamis- ja arviointisuunnitelman kokouksessaan 24.8.2020. Siinä kuvataan ohjelman valmisteluprosessi ja kerrotaan, kuinka valmisteluprosessiin ja ohjelman sisältöön voi vaikuttaa sekä miten ohjelman vaikutuksia arvioidaan.

Maakuntasuunnitelman 2050, maakuntaohjelman 2022–2025 ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksen sekä Älykkään erikoistumisen strategian hyväksymiskäsittely on maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021.