Kuntatalous

Kuntakonserni on kunnan ja yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa kunnalla on joko yksin tai yhdessä muiden kuntakonsernin yhteisöjen kanssa määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä. Kuntatalouden tunnuslukuja tarkastellaan seuraavaksi sekä kunnan että kuntakonsernin osalta.

Lainakanta

Kunnan lainakanta tarkoittaa korollista vierasta pääomaa. Lukuun sisältyy myös kunnan liikelaitosten lainat, mutta ei kunnan omistamien yhtiöiden lainoja. Kuntien lainamäärät eivät ole välttämättä keskenään vertailukelpoisia, koska kunnan tehtävien organisointi vaikuttaa lainakantaan.

Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaalla kuntien keskimääräinen lainakanta oli 4 616 euroa asukasta kohden ja kuntakonsernien lainakanta 8 182 euroa asukasta kohden. Kuntakohtainen lainakanta kasvoi edellisvuoteen nähden 1,3 prosenttia ja kuntakonsernikohtainen lainakanta 0,3 prosenttia. Vuonna 2022 kuntien lainakanta Manner-Suomessa oli keskimäärin 3 377 euroa asukasta kohden ja kuntakonsernikohtainen lainakanta 7 871 euroa per asukas.

Vuosikate ja tilikauden tulos

Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi juoksevien menojen maksamisen jälkeen. Vuosikate on yksi keskeinen kateluku, kun arvioidaan tulorahoituksen riittävyyttä. Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaan kuntien vuosikate oli keskimäärin 558 euroa asukasta kohden. Kuntakonsernien keskimääräinen vuosikate oli puolestaan 957 euroa asukasta kohden.

Kunnista korkein kuntakohtainen vuosikate oli Isojoella (824 €/asukas) ja korkein kuntakonsernikohtainen vuosikate Kauhavalla (1 173 €/asukas). Pienin kuntakohtainen vuosikate oli Ilmajoella (146 €/asukas) ja pienin kuntakonsernikohtainen vuosikate niin ikään Ilmajoella (344 €/asukas). Tulorahoitus oli vuonna 2022 riittävä kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa.

Tilikauden 2022 tulos oli positiivinen 15 Etelä-Pohjanmaan kunnassa. Paras tulos oli Isojoella, jossa kuntakohtainen tilikauden tulos oli 547 euroa asukasta kohden ja kuntakonsernikohtainen tilikauden tulos 433 euroa asukasta kohden. Heikoin tulos oli Ilmajoella, jossa sekä kuntakohtainen että kuntakonsernikohtainen tilikauden tulos oli -175 euroa asukasta kohden. Etelä-Pohjanmaan kuntien keskimääräinen tulos oli 176 euroa asukasta kohden ja kuntakonsernien 143 euroa asukasta kohden.

Yli- ja alijäämä

Tuloslaskelman kertynyt yli- tai alijäämää kuvaa talouden tilannetta yhtä tilikautta pidemmällä aikavälillä. Vuonna 2022 kaikissa maakunnissa kunnat sekä kuntakonsernit olivat keskimäärin ylijäämäisiä. Eniten kuntakohtaista ylijäämää kertyi Uudellamaalla (5 475 €/asukas). Etelä-Pohjanmaalla kuntakohtaista ylijäämää kertyi keskimäärin 1 178 euroa asukasta kohden. Etelä-Pohjanmaalla kaikki kunnat olivat Kauhajokea (-221 €/asukas) lukuun ottamatta ylijäämäisiä. Kuntakonserneja tarkastellessa ainoastaan Ähtäri oli alijäämäinen, muiden kuntien ollessa ylijäämäisiä.

Tuloveroprosentti

Maksettava kunnallisvero määräytyy kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Vuonna 2023 Etelä-Pohjanmaan kuntien tuloveroprosentti on keskimäärin 8,72, mikä on 12,64 prosenttiyksikköä pienempi vuoden 2022 tuloveroprosenttiin verrattuna. Tämä selittyy vuoden 2023 alusta toimeenpannulla sote-uudistuksella, jossa vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille. Samalla sote-uudistuksen rahoituslain määräyksen johdosta kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentit laskivat 12,64 prosenttiyksikköä, vastaavan summan siirtyessä osaksi valtion verotusta.

Etelä-Pohjanmaan keskimääräinen tuloveroprosentti (8,72) on kaikista maakunnista kuudenneksi korkein vuonna 2023. Selvästi korkein tuloveroprosentti on Ahvenanmaalla (17,49), sillä kyseinen maakunta ei kuulu sote-uudistuksen ja siihen liittyvien verotusuudistusten piiriin. Manner-Suomen maakunnista korkein tuloveroprosentti on Etelä-Savossa (9,15) ja alhaisin Uudellamaalla (6,05). Etelä-Pohjanmaan kunnista korkein tuloveroprosentti on 9,86, joka on sama viidessä kunnassa (Evijärvi, Isojoki, Karijoki, Teuva ja Ähtäri). Matalin tuloveroprosentti on Ilmajoella, Kuortaneella, Kurikassa ja Seinäjoella (8,36) vuonna 2023.