Elinkeinorakenne

Elinkeinot

Vuoden 2021 lopussa Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 77 255 työpaikkaa, mikä oli vajaa 2000 työpaikkaa edellisvuotta enemmän. Alkutuotannon työpaikkojen osuus oli Etelä-Pohjanmaalla 7,3 prosenttia (2,6 % koko maassa), jalostuksen 25,8 prosenttia (21,2 % koko maassa) ja palvelujen 65,8 prosenttia (74,5 % koko maassa). Alkutuotannon osuus työpaikoista oli merkittävästi suurempi Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassa ja palvelujen osuus puolestaan huomattavasti matalampi kuin koko maassa. Jalostuksen työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli suurempi Etelä-Pohjanmaalla kuin koko maassa.

Toimipaikat

Toimipaikka on yhden yrityksen omistama yksikkö, joka sijaitsee yhdessä paikassa ja on yhdellä toimialalla toimiva eli tuottaa pääasiassa vain yhdenlaisia tavaroita tai palveluja. Päätoimipaikka harjoittaa yrityksen normaalia tuotantotoimintaa. Tällaisia toimipaikkoja ovat esim. tehdas, myymälä, toimisto ja verstas. Yrityksellä voi olla myös aputoimipaikkoja.

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2021 yhteensä 17 538 yritysten toimipaikkaa, mikä oli 205 toimipaikkaa vähemmän kuin vuonna 2020. Toimialoittain tarkasteltuna suurin osuus maakunnan toimipaikoista oli vuonna 2021 maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla 33,4 prosentin osuudella. Toiseksi eniten toimipaikkoja oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla (11,8 %) ja kolmanneksi suurin osuus rakentamisen toimialalla (10,8 %).

Henkilöstömäärässä mitattuna maakunnan suurin toimiala vuonna 2021 oli teollisuus, jossa työskenteli 13 187 henkilöä. Teollisuuden henkilöstön osuus oli 30,5 prosenttia maakunnan kaikkien toimialojen henkilöstöstä. Teollisuuden merkittävämpiä toimialoja Etelä-Pohjanmaalla ovat elintarviketeollisuus, teknologiateollisuus ja puutuoteteollisuus.

Toiseksi eniten henkilöstöä oli tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla. Tämä toimiala työllisti 6 490 henkilöä, mikä oli 15 % kaikkien toimialojen henkilöstöstä. Kolmanneksi suurin toimiala oli rakentamisen toimiala, jossa työskenteli 4 248 henkilöä, joka oli 9,8 % kaikkien toimialojen henkilöstöstä vuonna 2021.

Vuosien 2013–2017 toimipaikkatiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien tietoihin johtuen tilastojen muodostamisperiaatteiden muutoksesta. Vuosien 2007–2012 välisiä tietoja voidaan kuitenkin verrata keskenään. Lisätietoja muutoksesta saat Tilastokeskuksen sivuilta.

Matkailu ja majoitus

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2021 majoitus- ja ravitsemusalan toimipaikkoja 427, joka oli 2,4 prosenttia kaikista maakunnan toimipaikoista. Ala työllisti maakunnassa yhteensä 1 139 henkilöä, mikä oli noin viidenneksen vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2020 koronapandemian vaikutukset matkailuun laskivat selkeästi yöpyjien määrää Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2022 aikana yöpymisiä oli 750 118, mikä oli noin 30 000 yöpyjää vähemmän verrattuna vuoteen 2019. Vuosina 2002–2022 yöpyjien määrä Etelä-Pohjanmaalla on kuitenkin kasvanut 37,4 %.

Kotimaan matkailijoiden osuus kaikista yöpyjistä oli 94,4 prosenttia vuonna 2022. Ulkomaalaisista matkailijoista suurin osa tuli Euroopasta. Merkittävin kasvu 2000-luvun alkuun nähden on tapahtunut aasialaisten matkailijoiden yöpymisten määrässä. Kun vuonna 2002 Etelä-Pohjanmaalla oli Aasiasta tulleiden yöpymisiä yhteensä 674, niin vuonna 2022 vastaava lukumäärä oli noussut jo 15 594 yöpymiseen vuodessa. Kaiken kaikkiaan ulkomaalaisten yöpymisten määrä maakunnassa on kaksinkertaistunut 20 viime vuoden aikana. Ulkomaanmatkailijoiden osuus Etelä-Pohjanmaalle saapuneista matkailijoista on kuitenkin maakunnittain vertailtuna edelleen varsin pieni.

Etelä-Pohjanmaalle saapui vuonna 2022 yhteensä 2,1 matkailijaa yhtä paikallista kohden. Etelä-Pohjanmaan suhdeluku maakuntia vertaillessa oli kuudenneksi suurin. Eniten matkailijoita suhteessa maakunnan asukaslukuun vieraili Ahvenanmaalla (6,9 matkailijaa/asukas), Lapissa (6,8 matkailijaa/asukas) ja Kainuussa (4,4 matkailijaa/asukas). Määrällisesti eniten matkailijoita oli Uudellamaalla ja Lapissa.

Majoitusliikkeessä yöpymisen keskihinta vuonna 2022 oli korkein Uudellamaalla, jossa yöpymisen keskihinta oli 71,72 euroa. Etelä-Pohjanmaalla yöpyminen oli kaikista maakunnista edullisinta, keskihinnan ollessa 44,39 euroa. Yöpymisen hinta oli myös koko maan keskihintaa (62,31 €) selkeästi alhaisempi.