Aluetalouskatsaukset, aluetilinpito

Arvonlisäys

Arvonlisäys tai bruttoarvonlisäys tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Markkinatuotannossa arvonlisäys lasketaan vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Vuoden 2021 arvonlisäyksestä Etelä-Pohjanmaalla suurin osuus tuli asuntojen vuokraus- ja hallintatoiminnasta , jonka osuus oli 13,2 prosenttia koko maakunnan arvonlisäyksestä. Toiseksi suurin osuus tuli terveys- ja sosiaalipalveluiden arvonlisäyksestä, sen ollessa 13 prosenttia Etelä-Pohjanmaan arvonlisäyksestä vuonna 2021. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kiinteistöpalveluiden tuottavuuden mittaaminen on ongelmallista, koska omistus- ja vuokraustuotokset koostuvat omistusasuntojen laskennallisista vuokrista ja vuokra-asuntojen todellisista vuokrista. Työtuntien vähyydestä johtuen asuntojen vuokraus- ja hallintatoiminnan arvonlisäys muodostuu työtuntia kohden hyvin suureksi.

Bruttokansantuote

Bruttokansantuote (BKT) on tiettynä ajanjaksona alueella tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvo, jota käytetään myös taloudellisen kehityksen ja kasvun mittarina. Bruttokansantuote jättää kuitenkin huomiotta rahatalouden ulkopuolelle jäävän toiminnan ja hyödykkeet (esim. kotitalouksissa tehtävä työ). Se ei kerro myöskään varallisuuseroista tai ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta. Bruttokansantuote ei siis ole täydellinen taloudellista kehitystä kuvaava mittari.

Bruttokansantuote Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2021 oli 36 622 euroa asukasta kohti. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,7 prosenttia. Muihin maakuntiin verrattaessa Etelä-Pohjanmaan BKT asukasta kohden oli viidenneksi pienin. Koko maan bruttokansantuote oli 45 285 euroa asukasta kohti, mikä tarkoittaa 5,2 % kasvua vuoteen 2020 nähden.

Etelä-Pohjanmaan seutukunnista suurin BKT asukasta kohden oli vuonna 2021 Seinäjoen seutukunnassa (38 405 euroa/asukas), mikä on enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin. Pienin bruttokansantuote asukasta kohden oli Kuusiokuntien seutukunnassa (31 534 euroa/asukas). Bruttokansantuote asukasta kohden oli kasvanut kaikissa Etelä-Pohjanmaan seutukunnissa vuodesta 2020.