Aluetalouskatsaukset, aluetilinpito

Arvonlisäys

Arvonlisäys tai bruttoarvonlisäys tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Markkinatuotannossa arvonlisäys lasketaan vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Vuoden 2019 arvonlisäyksestä Etelä-Pohjanmaalla suurin osuus tuli terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalta, jonka osuus oli 12,8 prosenttia koko maakunnan arvonlisäyksestä.  Toiseksi suurin osuus tuli asuntojen vuokrauksen ja hallinnan arvonlisäyksestä sen ollessa 12,3 prosenttia.

Bruttokansantuote

Bruttokansantuote (BKT) on tiettynä ajanjaksona alueella tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvo, jota käytetään myös taloudellisen kehityksen ja kasvun mittarina. Bruttokansantuote jättää mittaamatta rahatalouden ulkopuolelle jäävän toiminnan ja hyödykkeet (esim. kotityöt). Se ei kerro myöskään varallisuuseroista tai ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta. Näistä syistä se ei ole mittarina täydellinen.

Bruttokansantuote Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2019 oli 34 357 euroa asukasta kohti. Kasvua edelliseen vuoteen oli 5,2 prosenttia. Muihin maakuntiin verrattaessa Etelä-Pohjanmaan BKT oli viidenneksi pienin. Koko maan bruttokansantuote oli 43 483 euroa asukasta kohti. Etelä-Pohjanmaan seutukuntia tarkastellessa nähdään, että vuonna 2019 Kuusiokuntien bruttokansantuotteen kasvu oli kääntynyt negatiiviseksi muutoksen ollessa -1,4 prosenttia suhteessa edellisvuoteen. Suurin BKT oli Seinäjoen seutukunnassa (36 318 €/as.) ja pienin Kuusiokuntien seutukunnassa (28 642 €/as.).