Aluetalouskatsaukset, aluetilinpito

Arvonlisäys

Arvonlisäys eli bruttoarvonlisäys tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Luku kuvaa yksikön tuotoksen myyntihinnan ja tuotannon kustannusten erotusta. Kustannuksiksi luetaan tuotannossa käytetyt tavarat ja palvelut sekä palkat, kiinteän pääoman kuluminen ja verot.

Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaalla suurin osuus arvonlisäyksestä tuli palveluiden toimialalta, tarkemmin terveys- ja sosiaalipalveluista. Ala kattoi 13,0 prosenttia maakunnan arvonlisäyksestä. Toiseksi suurimman osan kattoi asuntojen vuokrauksesta ja hallinnasta tuleva arvonlisäys 12,5 prosentin osuudella.

Kymmenestä arvonlisäykseltään suurimmasta toimialasta Etelä-Pohjanmaalla osuuttaan 2010-luvulla eniten on kasvattanut terveys- ja sosiaalipalvelut. Tuona aikana alan osuus on kasvanut 10,7 prosentista 13,0 prosenttiin. Kasvua tuli siis 2,1 prosenttiyksikköä. Koulutusalan osuus maakunnan arvonlisäyksestä taas laski yhtä monta prosenttiyksikköä. Alan osuus laski 6,1 prosentin osuudesta 5,4 prosentin osuuteen.

Bruttokansantuote

Bruttokansantuote (lyhenne BKT) on alueella vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvo. Se mittaa taloudellista kehitystä ja kasvua. Luku on kuitenkin talouden kehityksen mittarina epätäydellinen. Se ei mittaa rahatalouden ulkopuolista toimintaa tai hyödykkeitä kuten kotitöitä. Luku ei myöskään kerro varallisuuseroista tai ympäristön kuormituksesta.

Vuonna 2018 Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuote oli 32 977 euroa asukasta kohden. Luku oli kaikista maakunnista toiseksi matalin. Ainoastaan Etelä-Savon bruttokansantuote oli matalampi. Koko maan bruttokansantuote oli 42 365 euroa asukasta kohden. Luku kasvoi vuosien 2017 ja 2018 välillä koko maassa 3,3 prosenttia ja Etelä-Pohjanmaalla 1,9 prosenttia.