Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) tarkoittaa systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Toiminnan tavoitteen on oltava jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaisesti tähtää käytännön sovellukseen. Soveltava tutkimus on sellaista toimintaa, jolla pyritään uuden tiedon saavuttamisen lisäksi tähtäämään tiettyihin käytännön sovellutukseen. Tuote- ja prosessikehityksellä (kehittämistyöllä) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen.

Etelä-Pohjanmaan t&k menot olivat vuonna 2021 49,8 miljoonaa euroa. Maakunnan väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa 260 euroa asukasta kohden, mikä oli 1 090 euroa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Menot ovat kasvaneet vuoteen 2020 verrattuna 20 prosenttia.  Etelä-Pohjanmaan t&k menojen osuus koko maan vastaavista menoista oli 0,7 prosenttia ollen kuudenneksi pienin osuus maakunnittain tarkasteltuna. Uudellemaalle kertyi lähes puolet koko maan t&k menoista (49,7 %).

Sektoreittain tarkasteltuna suurimman osan Etelä-Pohjanmaan t&k menoista kattoi yksityissektori 35,7 miljoonalla eurolla. Korkeakoulusektorin osuus oli 10 miljoonaa euroa. Pienimmän osuuden kattoi julkinen sektori sekä voittoa tavoittelematon sektori 4,1 miljoonalla eurolla. Myös koko maan t&k menot jakautuivat eri sektoreille samassa järjestyksessä.