Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (T&K) tarkoittaa systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Toiminnan tavoitteen on oltava jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaisesti tähtää käytännön sovellukseen. Soveltava tutkimus on sellaista toimintaa, jolla pyritään uuden tiedon saavuttamisen lisäksi tähtäämään tiettyihin käytännön sovellutukseen. Tuote- ja prosessikehityksellä (kehittämistyöllä) tarkoitetaan systemaattista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen.

Etelä-Pohjanmaan T&K-menot olivat 48,1 miljoonaa euroa vuonna 2022. Maakunnan väkilukuun suhteutettuna tämä tarkoittaa noin 252 euroa asukasta kohden, mikä oli noin 1174 euroa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Menot vähentyivät vuoteen 2021 verrattuna 3,4 prosenttia. Etelä-Pohjanmaan T&K-menojen osuus koko maan vastaavista menoista oli 0,6 prosenttia, mikä oli kuudenneksi pienin osuus kaikista maakunnista. Uudellemaalle kertyi lähes puolet koko maan T&K-menoista (49 %). Koko maan T&K-menot olivat 7 936,1 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Sektoreittain tarkasteltuna suurimman osan Etelä-Pohjanmaan T&K-menoista kattoi yksityissektori 32,6 miljoonalla eurolla. Korkeakoulusektorin osuus oli 14,2 miljoonaa euroa. Pienimmän osuuden kattoi julkinen sektori sekä yksityinen voittoa tavoittelematon sektori 1,2 miljoonalla eurolla. Myös koko maan T&K-menot jakautuivat eri sektoreille samassa järjestyksessä vuonna 2022.