Työpaikat ja työvoima

Työvoimaan kuuluvat kaikki henkilöt, jotka ovat olleet työllisiä tai työttömiä vuoden viimeisenä arkipäivänä. Vastaavasti työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt eivät ole vuoden lopussa olleet työllisiä tai työttömiä. Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan työvoimaan kuului 86 161 henkilöä.

Etelä-Pohjanmaalla työikäisten määrä on pienentynyt vuodesta 2 000, mutta 15–64-vuotiaiden työllisyysaste on yhä Manner-Suomen korkein, 76,0 prosenttia vuoden 2020 lopussa. Samalla, kun 65 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa väestössä, kasvaa myös heidän osuutensa työvoimasta. Työllisten, 65 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut 229 prosenttia vuosina 2000-2019.

Työikäisten määrä on vähentynyt Seinäjokea lukuun ottamatta kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa vuosina 2000-2020: vähiten Ilmajoella (3 %) ja eniten Lappajärvellä (40,5 %). Seinäjoella työikäisten määrä on kasvanut 16.8 prosenttia. Vuonna 2020 työikäisiä eteläpohjanmaalaisia oli 110 862 henkilöä. Työikäisten määrän väheneminen on koko maassa näkyvä trendi.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimaan ja työpaikkoihin liittyviä tietoja käsitellään työvoimatutkimuksessa sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa. Tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia tilastointitapojen takia. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat Tilastokeskuksen sivuilta.

Työllisyysaste

Työllisyysaste tarkoittaa työllisten osuutta työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa työllisyysaste lasketaan 18–64-vuotiaasta väestöstä. Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste oli 76,0 prosenttia. Lukema oli korkeimmillaan vuonna 2019, mutta vuonna 2020 työllisyysaste oli silti merkittävästi korkeampi kuin 2010-luvun alussa. Työllisyyteen on ainakin osittain vaikuttanut maailmanlaajuinen koronapandemia. Vaikka Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste laski vuodesta 2019, oli se vuonna 2020 silti vuotta 2018 korkeampi. Yhdeksässä maakunnassa vuoden 2020 työllisyysaste oli vuoden 2018 lukua matalampi. Lisäksi työttömyysaste kohosi hieman Etelä-Pohjanmaalla vuosien 2019–2020 välillä, 4,4 prosentista 5,6 prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan työllisyys palaa pandemiaa edeltäneelle tasolle vuoden 2021 aikana.

2000-luvulla suurin muutos Etelä-Pohjanmaan työllisyysasteessa tapahtui vuonna 2009. Tuolloin se laski 70,2 prosentista 67,5 prosenttiin maailmanlaajuisen pankki- ja rahoituskriisin seurauksena. Vuoden 2009 jälkeen maakunnan työllisyysaste näyttää nousseen pysyvästi korkeammalle kuin koko maassa keskimäärin.

Kun työllisyysaste oli korkea Etelä-Pohjanmaalla, kääntäen ilmaistuna työttömyysaste oli pieni, 5,6 prosenttia. Vuonna 2020 maakunnista korkeimmat työttömyysasteet olivat Pohjois-Karjalassa (13,3 %) sekä Etelä-Karjalassa ja Keski-Suomessa (molemmissa 9,8 %).

Työpaikkaomavaraisuus

Työpaikkaomavaraisuus kertoo alueella työssäkäyvien ja alueella asuvan työllisen työvoiman välisen suhteen. Yli 100 % työpaikkaomavaraisuus tarkoittaa, että alueella on enemmän työpaikkoja kuin työllistä työvoimaa. Jos työpaikkaomavaraisuus on alle 100 prosenttia, työpaikkoja on vähemmän kuin työllisiä.

Etelä-Pohjanmaan työpaikkaomavaraisuus oli 97,9 vuonna 2019. Luku oli maakunnista seitsemänneksi matalin. Vuonna 2019 työpaikkaomavaraisuus oli yli 100 prosenttia viidessä eteläpohjalaisessa kunnassa: Seinäjoella (111,4) Soinissa (102,7), Kauhajoella (102,7), Kauhavalla (101,9) ja Alajärvellä (100,1). Pienin työpaikkaomavaraisuus oli Ilmajoella (64,6).

Työpaikat

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan Etelä-Pohjanmaalla oli 77 419 työpaikkaa vuonna 2019, mikä on 648 työpaikkaa vähemmän kuin vuonna 2018. 2010-luvulla vähiten työpaikkoja maakunnassa oli vuonna 2015, 76 073. Tämän jälkeen määrä on ollut nousussa ennen vuotta 2019.

Vuonna 2019 eniten työpaikkoja oli sosiaali- ja terveysalalla (20,8 % alueen työpaikoista), teollisuudessa (17,3 %) ja tukku- ja vähittäiskaupassa (11,1 %). Myös koko maassa samat toimialueet kattoivat suurimman osan työpaikoista samassa järjestyksessä.

Koko maan ja Etelä-Pohjanmaan työpaikoissa on myös eroja. Kun maa-, metsä- ja kalatalous on neljänneksi työllistävin toimiala Etelä-Pohjanmaalla (7,6 %), kattaa se koko maassa vain 2,7 prosenttia työpaikoista. Vaikka teollisuus on sekä koko maassa että Etelä-Pohjanmaalla kolmanneksi työllistävin toimiala, kattaa se koko maan työpaikoista selkeästi vähemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla.

Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde kertoo kuinka monta työvoiman ulkopuolista ja työtöntä on yhtä työllistä kohden. Suuri indeksiluku kuvaa heikkoa huoltosuhdetta. Kun työllisyys taas paranee, taloudellinen huoltosuhde laskee.

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan taloudellinen huoltosuhde oli 144,4, kun koko maan vastaava luku oli 132,8. Etelä-Pohjanmaan kunnista matalin taloudellinen huoltosuhde oli Seinäjoella, 122,2 ja korkein Soinissa, 189,0.