Työpaikat ja työvoima

Työvoimaan luetaan kaikki ne henkilöt, jotka ovat olleet vuoden viimeisellä viikolla työllisiä tai työttömiä. Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan työvoimaan kuului 85 288 henkilöä. Maakunnan 15–64-vuotiaiden työikäisten määrä on vähentynyt 13,5 prosenttia vuosien 2002–2022 aikana. Samanaikaisesti yli 65-vuotiaiden työllisten määrä niin Etelä-Pohjanmaalla kuin muissakin maakunnissa on kasvanut merkittävästi vuodesta 2001 vuoteen 2021.

Työikäisten määrän väheneminen on koko maassa vahvistuva trendi, kun työikäiset ikäluokat pienenevät entisestään. Kunnista vain Seinäjoki on kasvattanut työikäisten määrää vuosina 2002–2022, kun työikäisen väestön määrä on kasvanut 16,9 prosenttia. Muissa kunnissa vähiten työikäisten määrä on supistunut Ilmajoella (-1,8 %) ja eniten Lappajärvellä (-41,3 %) vastaavalla ajanjaksolla.

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimaan ja työpaikkoihin liittyviä tietoja käsitellään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa sekä Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa. Tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia tilastointitapojen takia. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat Tilastokeskuksen sivuilta.

Työllisyysaste

Työllisyysaste kertoo työllisten osuuden johonkin tiettyyn ikäryhmään kuuluvasta väestöstä. Työvoimatutkimuksessa työvoimaksi katsotaan 15–64-vuotias väestö. Vuonna 2022 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukainen työllisyysaste Etelä-Pohjanmaalla oli kaikista maakunnista kahdeksanneksi suurin, 73,8 prosenttia, ollen samalla koko maan keskiarvon mukainen. Kaikista maakunnista korkein työllisyysaste oli vuonna 2022 Ahvenanmaalla (84,6 %) ja matalin Etelä-Savossa (67,2 %).

Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste saavutti vuonna 2016 yli 70 % tason, jonka jälkeen työllisyysaste nousi tähänastiseen huipputasoonsa 75,5 % vuonna 2021. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kevään 2022 ennusteessaan vuoden 2022 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen nousevan koko maassa 73,7 prosenttiin ja tähän päästiinkin, kun työllisyysaste vuonna 2022 oli koko maassa 73,8 prosenttia.

Suhteellinen työpaikkaomavaraisuus

Suhteellisessa työpaikkaomavaraisuudessa tarkastellaan alueen työpaikkojen ja alueella työssäkäyvien välistä suhdetta. Alle 100 prosentin työpaikkaomavaraisuus ilmentää tilannetta, jossa alueella on vähemmän työpaikkoja kuin siellä asuvia työllisiä. Vastaavasti yli 100 % työpaikkaomavaraisuus kuvaa tilannetta, jossa alueella on enemmän työpaikkoja kuin siellä asuvia työllisiä.

Etelä-Pohjanmaan suhteellinen työpaikkaomavaraisuus oli 98 prosenttia vuonna 2021. Luku oli maakuntien kahdeksanneksi matalin. Kaikissa maakunnissa työpaikkaomavaraisuus oli yli 90 prosenttia ja kuudessa maakunnassa työpaikkoja oli joko saman verran tai enemmän kuin työllisiä. Suhteellinen työpaikkaomavaraisuus vuonna 2021 oli suurin Uudellamaalla (104,1 %) ja pienin Kanta-Hämeessä (90,4 %).

Vuonna 2021 suhteellinen työpaikkaomavaraisuus oli 100 % tai enemmän viidessä Etelä-Pohjanmaan kunnassa: Seinäjoella (111,7 %), Kauhajoella (103,7 %), Ähtärissä (102,0 %), Kauhavalla (101,5 %) ja Alajärvellä (101,1 %). Pienimmät suhteelliset työpaikkaomavaraisuusasteet olivat Ilmajoella (64,3 %), Karijoella (76 %) ja Isossakyrössä (76,4 %).

Työpaikat

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla oli yhteensä 77 255 työpaikkaa. Työpaikkojen määrä maakunnassa on vähentynyt vuosina 2011–2021 4,6 %, eli 3 727 työpaikalla. Eniten työpaikkoja Etelä-Pohjanmaalla oli terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla (21,5 % työpaikoista). Toiseksi eniten alueen työpaikoista oli teollisuudessa (18,1 %) ja kolmanneksi eniten tukku- ja vähittäiskaupan alalla (10,8 %). Edellä mainittujen toimialojen osuudet kattoivat yhteensä yli puolet kaikista maakunnan työpaikoista. Koko maahan verrattuna teollisuuden työpaikkojen osuus Etelä-Pohjanmaalla oli suurempi, vaikka muutoin suurimpien toimialojen osuudet noudattelivat koko maan järjestystä.

Merkittävin ero koko maan ja Etelä-Pohjanmaan välillä on maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikkojen osuudessa. Tällä sektorilla oli 7,3 prosenttia Etelä-Pohjanmaan työpaikoista, kun koko maassa se kattoi vain vajaa 2,5 prosenttia kaikista työpaikoista vuonna 2021. Ero ei ole kuitenkaan yllättävä, kun otetaan huomioon maakunnan elinkeinorakenne.

Taloudellinen huoltosuhde

Huoltosuhteista puhuttaessa on usein hyvä tarkentaa, puhutaanko väestöllisestä vai taloudellisesta huoltosuhteesta, koska ne ilmentävät eri asioita. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä, montako työvoiman ulkopuolista ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Taloudellisen huoltosuhteen tilanne on siis suoraan yhteydessä työllisyyteen. Taloudellinen huoltosuhde on sitä parempi, mitä pienempi indeksiluku on. Vuonna 2021 koko maan taloudellinen huoltosuhde oli 133,4 ja Etelä-Pohjanmaalla 143,2. Taloudellinen huoltosuhde laski vuonna 2021 niin koko maassa kuin Etelä-Pohjanmaallakin sitä edeltävään vuoteen verrattuna.

Etelä-Pohjanmaan kuntia tarkasteltaessa matalimmat taloudelliset huoltosuhteet olivat Seinäjoella (121,0), Ilmajoella (129,1) ja Lapualla (144,6). Korkeimmat taloudelliset huoltosuhdeluvut olivat puolestaan Lappajärvellä (195,2), Soinissa (184,1) ja Alajärvellä (174,4). Maakunnan seutukunnista matalin taloudellinen huoltosuhde oli Seinäjoen seutukunnassa (134,3) ja korkein taloudellinen huoltosuhde Järviseudulla (172,2).