Työpaikat ja työvoima

Työvoimaan luetaan kaikki ne henkilöt, jotka ovat olleet vuoden viimeisellä viikolla työllisiä tai työttömiä. Vuonna 2020 Etelä-Pohjanmaan työvoimaan kuului 85 739 henkilöä. 15-64-vuotiaiden työikäisten määrä on vähentynyt 13,3 prosenttia vuosien 2001-2021 aikana. Samanaikaisesti yli 65-vuotiaiden työllisten määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2001 vuoteen 2021.

Työikäisten määrän väheneminen on koko maassa oleva trendi, kun työikäiset ikäluokat pienenevät entisestään. Kunnista vain Seinäjoki on kasvattanut työikäisten määrää viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kasvua on ollut 16,9 prosenttia. Muissa kunnissa vähiten työikäisten määrä on supistunut Ilmajoella (-1,8 %) ja eniten Lappajärvellä (-41,1).

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lisäksi työvoimaan ja työpaikkoihin liittyviä tietoja käsitellään työvoimatutkimuksessa sekä työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa. Tilastot eivät ole keskenään vertailukelpoisia tilastointitapojen takia. Lisätietoja vertailukelpoisuudesta saat Tilastokeskuksen sivuilta.

Työllisyysaste

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste oli Manner-Suomen korkeimpia, 75,5 prosenttia. Vain Pohjanmaan työllisyysaste oli korkeampi (77,1 %). Työllisyysaste kertoo työllisten osuuden koko työvoimasta. Työvoimatutkimuksessa työvoimaksi katsotaan 15-64-vuotias väestö. Etelä-Pohjanmaan työllisyysaste on kasvanut vuodesta 2012 lähtien, pois lukien vuosi 2020, jolloin tapahtui pientä laskua. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi ennusteessaan vuoden 2021 työllisyysasteen nousevan koko maassa 72,2 prosenttiin ja tähän päästiinkin, kun työllisyysaste vuonna 2021 oli 72,3 prosenttia.

Korkean työllisten työvoimaosuuden seurauksena Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste on yksi maakuntien alhaisimpia. Alhaisin työttömyysaste työvoimatutkimuksen mukaan on Pohjanmaalla (4,6 %) ja Etelä-Pohjanmaalla se on 5,8.

Suhteellinen työpaikkaomavaraisuus

Suhteellisessa työpaikkaomavaraisuudessa tarkastellaan alueen työpaikkojen ja alueella työssäkäyvien välistä suhdetta. Alle 100 prosentin työpaikkaomavaraisuus ilmentää tilannetta, jossa alueella on vähemmän työpaikkoja, kuin työllisiä. Vastaavasti yli 100 % työpaikkaomavaraisuus kuvaa tilannetta, jossa alueella on enemmän työpaikkoja kuin työllisiä.

Etelä-Pohjanmaan suhteellinen työpaikkaomavaraisuus vuonna 2020 oli 98,3 prosenttia. Luku on maakuntien kahdeksanneksi matalin. Kaikissa maakunnissa työpaikkaomavaraisuus on yli 90 prosenttia ja seitsemässä maakunnassa työpaikkoja on saman verran tai enemmän, kuin työllisiä.

Vuonna 2020 työpaikkaomavaraisuus oli 100 % tai enemmän kuudessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa: Seinäjoella (112,5 %), Kauhajoella (104,5), Kuortaneella (101,2), Ähtärissä (101,1), Kauhavalla (100,7) ja Alajärvellä (100,0). Pienin työpaikkaomavaraisuus oli Ilmajoella (64,3).

Työpaikat

Etelä-Pohjanmaan työpaikkojen määrä on vähentynyt kymmenessä vuodessa 7 prosentilla. Vuonna 2020 maakunnassa oli yhteensä 75 352 työpaikkaa. Yli 20 prosenttia työpaikoista oli terveys- ja sosiaalipalveluiden alalla. Toiseksi eniten alueen työpaikoista oli teollisuudessa (16,9 %) ja kolmantena tukku- ja vähittäiskaupan alalla (10,9). Koko maan työpaikkojen isoimmat osuudet ovat samoilla aloilla samassa järjestyksessä, mutta esimerkiksi teollisuuden työpaikkojen osuus Etelä-Pohjanmaalla on suurempi kuin koko maassa (12,2).

Merkittävin ero koko maan ja Etelä-Pohjanmaan välillä on maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikkojen osuudessa. Tällä sektorilla on 7,6 prosenttia Etelä-Pohjanmaan työpaikoista, kun koko maassa se kattaa vain vajaa kolme prosenttia (2,7). Ero ei ole kuitenkaan yllättävä, kun otetaan huomioon maakunnan elinkeinorakenne.

Taloudellinen huoltosuhde

Huoltosuhteista puhuttaessa on usein hyvä tarkentaa, puhutaanko väestöllisestä vai taloudellisesta huoltosuhteesta, koska ne ilmentävät eri asioita. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä, montako työvoiman ulkopuolista ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Taloudellisen huoltosuhteen tilanne on siis suoraan yhteydessä työllisyyteen. Taloudellinen huoltosuhde on sitä parempi, mitä suurempi indeksiluku on. Vuonna 2020 koko maan taloudellinen huoltosuhde oli 142,2.

Etelä-Pohjanmaan taloudellinen huoltosuhde oli 150,7. Kunnissa korkein huoltosuhde oli Lappajärvellä (196,1) ja Alajärvellä (185,3) ja matalin Seinäjoella (129,0) ja Ilmajoella (135,1).