Ilmastotyö

Joukko ihmisiä tekee yhteistyötä ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistämiseksi. He kannattelevat maapalloa, kierrättävät, istuttavat kasveja ja valitsevat uusiutuvia energialähteitä.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttävät toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tärkeitä keinoja ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, hiilinieluista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.  

Ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja käsitellään useissa valmistelemissamme suunnitelmissa, joista keskeisimmät ovat

  • Maakuntasuunnitelma 2040, maakuntaohjelma 2018–2021 
  • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat 
  • Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia 2014–2020 

Olemme parhaillaan päivittämässä kaikkia yllä mainittuja suunnitelmia. Ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, sekä vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen tavoitteita tullaan käsittelemään niissä jatkossa keskeisemmin. Päivitystyössä huomioimme edellisten suunnitelmien laadinnan jälkeen asetetut tavoitteet muun muassa EU:n hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 ja Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. 

Maakunnan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan laadinta käynnissä

Kuvassa logon muotoon visualisoitu teksti: ilmasto- ja kiertotaloustiekartta. Huomisen lakeus.

Hankkeessa laadimme yhdessä sidosryhmien kanssa Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartan.

Tiekartta sisältää tilannekuvan, tavoitteet ja toimenpiteet ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden toteuttamiseksi. Siinä esitetään konkreettisia toimenpiteitä, jotka lyhyellä tähtäimellä edistävät ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden pitkän aikavälin toteutumista. Toimenpiteille osoitetaan vastuutahot ja määritellään tavat, joilla tiekartan toteutumista seurataan. Tiekartalla tuemme erityisesti julkisorganisaatioita ja maakunnan strategista suunnittelua.

Tiekartan taustalla ovat vuoteen 2035 saakka ulottuvat kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, jotka edellyttävät myös Etelä-Pohjanmaalta toimenpiteitä.

Työ toteutetaan vuorovaikutuksessa hankkeen asiantuntijaryhmän kanssa. Tavoitteena on, että hankkeessa muodostetaan jatkuva toimintamalli, joka seuraa ja edistää tiekartan toteutumista.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Liisa-Maija Hurme. Hankeaika on 1.5.2021-30.4.2022 ja hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto AKKE-rahoituksella.

Lisätietoja: https://epliitto.fi/tiedotteet/etela-pohjanmaan-ilmasto-ja-kiertotaloustiekartta-hanke/

Kunnat tärkeitä ilmastotyön toteuttajia 

Kunnilla on keskeinen rooli ilmastotyössä ja käytännön toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi tehdään usein paikallisella tasolla kunnissa. Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat mukana muun muassa seuraavissa:

  • Kestävät-ilmastoyhteistyön nimellä kulkeva kuntien yhteinen ilmastotyö (Alavus, Kurikka, Lapua, Kuortane, Kauhava) 
  • Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkosto (Seinäjoki) 
  • Kuntien energiatehokkuussopimukset (Alavus, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Teuva, Ähtäri) 

Etelä-Pohjanmaan liitto on saanut Ympäristöministeriöltä rahoitusta Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeelle, joka toteutetaan 1.5.2022 – 30.4.2023. Hankkeessa tarjoamme kunnille asiantuntija-apua ilmastotyön edistämiseen. Tavoitteena on, että hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat entistä aktiivisempia omassa ilmastotyössään, heillä on ilmastotyön toteuttamiseen liittyvää asiantuntemusta ja käsitys seuraavista toteutettavista ilmastotoimista, sekä tietoa käytössä olevista rahoitusmahdollisuuksista. Päivitämme lisätietoja tälle sivulle hankkeen alkaessa. Avustuspäätökseen liittyvään tiedotteeseen voi tutustua täällä >>>

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille ja maakunnille. Tutustu kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan SYKE:n verkkosivuilla.

Suurin osa Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu maataloudesta ja tieliikenteestä (Lähde: Suomen ympäristökeskus).

EU:n rahastoista tukea ilmastotyöhön 

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” on merkittävä painotus ilmastoteeman tukemiseen. Keskeisimmät rahastot ohjelmassa teeman kannalta ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). 

EAKR:n rahoituksesta vähintään 30 % Suomessa kohdennetaan kokonaisuuteen Hiilineutraali Suomi. EAKR:lla tuetaan sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä että yleisiä kehittämishankkeita seuraavien erityistavoitteiden alla: 

  • Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen  
  • Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen  

JTF-rahasto on tarkoitettu tukemaan alueita, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. Etelä-Pohjanmaan JTF-valmisteluun voi tutustua tällä sivulla >>>

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) teemoissa eli työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden edistämisessä vähähiilisyys, kiertotalous ja hiilineutraalius ovat läpileikkaavia periaatteita.