Ilmastotyö

Joukko ihmisiä tekee yhteistyötä ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistämiseksi. He kannattelevat maapalloa, kierrättävät, istuttavat kasveja ja valitsevat uusiutuvia energialähteitä.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttävät toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tärkeitä keinoja ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, hiilinieluista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.  

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen keinoja käsitellään useissa suunnitelmissamme, joista keskeisimmät ovat

  • Maakuntasuunnitelma 2050 ja maakuntaohjelma 2022-2025
  • Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta
  • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat

Olemme huomioineet suunnitelmien laadinnassa kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet ja määritelleet niihin liittyen maakunnallisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden myötä Etelä-Pohjanmaalla voidaan osaltaan vastata mm. kansalliseen tavoitteeseen Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

Vauhditamme Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyötä hankkeen avulla

Olemme käynnistäneet hankkeen, jossa tarjotaan asiantuntija-apua Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön edistämiseen. Hankkeessa käydään tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa ja järjestetään teemaan liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia.

Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu, että kunnissa ei ole riittävästi resursseja ilmastotyön edistämiseen. Hankkeessa tarjoamme asiantuntija-apua sekä autamme kuntia löytämään ja hakemaan sopivaa rahoitusta ilmastotyölle. Erityisesti pyrimme tukemaan kuntia, jotka ovat aloittamassa ilmastotyötään.

Tavoitteenamme on, että hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat entistä aktiivisempia omassa ilmastotyössään, heillä on ilmastotyön toteuttamiseen liittyvää asiantuntemusta ja käsitys seuraavista toteutettavista ilmastotoimista. Hankkeen tuloksena alueen kunnat tekevät myös entistä enemmän ilmastoasioihin liittyvää yhteistyötä ja ovat mukana ilmastoverkostoissa.

Hanke täydentää ja jatkaa maakunnassa käynnissä olevaa ilmastotyötä. Hankkeessa edistetään Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa kunnille vastuutettujen toimenpiteiden toteutusta.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Liisa-Maija Hurme (liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi). Hankeaika on 1.5.2022-30.4.2023 ja hankkeen rahoittajana toimii Ympäristöministeriö.

Kuvassa logon muotoon visualisoitu teksti: ilmasto- ja kiertotaloustiekartta. Huomisen lakeus.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekarttaan (pdf)!

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta toimii apuvälineenä maakunnan ilmastotyössä ja tukee erityisesti alueella toimivia julkisorganisaatioita saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet. Tiekartan avulla pystytään kohdentamaan rahoitusta ilmaston kannalta merkityksellisimpiin toimenpiteisiin.

Ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa määritellään maakunnan toimintaympäristöön sopivat toimenpiteet ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartan taustalla ovat vuoteen 2035 saakka ulottuvat kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, jotka edellyttävät myös Etelä-Pohjanmaalta toimenpiteitä.

Tiekartan laadinnan tukena on toiminut asiantuntijaryhmä, jossa oli edustajia elinkeino-, tutkimus-, koulutusorganisaatioista sekä julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

− Tiekartta on valmisteltu aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiantuntijaryhmän kanssa. Sidosryhmätyöskentely on ollut antoisaa ja innostunutta, projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme kertoo.

162 toimenpidettä

Tiekarttaan on valittu kuusi teemaa: kiertotalous, energia, aluesuunnittelu ja rakentaminen, metsien ja soiden käyttö, maatalous ja ruokaketju sekä liikenne ja logistiikka. Lisäksi yritystoiminta on otettu mukaan läpileikkaavana teemana. Esimerkiksi maatalous ja ruokasektoriteemassa on monia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat alkutuotannon yritysten tukemiseen vihreässä siirtymässä.

− Maakunnan olosuhteet ja erityispiirteet onkin tiekartassa huomioitu kattavasti, ja kokonaisuudessaan hanke on ollut onnistunut prosessi.  Hankkeen aikana on huomattu, että maakunnasta löytyy positiivista asennetta ja tahtoa ilmasto- ja kiertotaloustyöhön, sanoo Hurme.

Pysyvä toimintamalli seuraamaan toimenpiteiden toteutumista

Ilmasto- ja kiertotaloustyöltä odotetaan paljon, mutta se vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä työtä eri yhteiskunnan osa-alueilla.

Hankkeessa perustettu asiantuntijaryhmä jatkaa pysyvänä ilmasto- ja kiertotalousryhmänä, joka seuraa toimenpiteiden toteutusta. Ilmasto- ja kiertotaloustiekartta tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa vuosille 2022–2025, ja tiekartan toteuttamista ja toimeenpanoa ohjaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Tiekartta on laadittu maakunnallisella AKKE-rahoituksella rahoitetussa hankkeessa.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekarttaan (pdf)