Ilmastotyö

Joukko ihmisiä tekee yhteistyötä ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistämiseksi. He kannattelevat maapalloa, kierrättävät, istuttavat kasveja ja valitsevat uusiutuvia energialähteitä.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttävät toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tärkeitä keinoja ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, hiilinieluista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.  

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen keinoja käsitellään useissa suunnitelmissamme, joista keskeisimmät ovat

  • Maakuntasuunnitelma 2050 ja maakuntaohjelma 2022-2025
  • Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta
  • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat

Olemme huomioineet suunnitelmien laadinnassa kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet ja määritelleet niihin liittyen maakunnallisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden myötä Etelä-Pohjanmaalla voidaan osaltaan vastata mm. kansalliseen tavoitteeseen Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä.

Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyötä vauhditettiin hankkeen avulla 

Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeessa tarjottiin asiantuntija-apua Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön edistämiseen. Hankkeessa käytiin tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa sekä järjestettiin teemaan liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia. Kunnat ovat saaneet hankkeessa tietoa mm. kuntien roolista ilmastotyössä, kuntia koskevasta ilmastosuunnitelmavelvoitteesta sekä erilaisista ilmastoverkostoista. 

Tavoitteenamme oli, että hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat entistä aktiivisempia omassa ilmastotyössään, heillä on ilmastotyön toteuttamiseen liittyvää asiantuntemusta ja näkemys seuraavista toteutettavista ilmastotoimista. Hankkeessa laadittiin infopaketti sekä kuntakohtaiset ilmastokatsaukset, joissa on esitelty kuntien päästökehitys, ilmastotyön tilanne ja tehtyjä ilmastotoimia sekä pohdittu seuraavaksi toteutettavia toimia.  

Kuntakohtaiset ilmastokatsaukset

Infodiat (pdf)

Ilmastokatsaukset on julkaistu pdf-muodossa:

Hankkeen projektipäällikkö: Liisa-Maija Hurme (liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi)
Hankeaika: 1.5.2022-30.4.2023
Rahoittaja: Ympäristöministeriö

Kuvassa logon muotoon visualisoitu teksti: ilmasto- ja kiertotaloustiekartta. Huomisen lakeus.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekarttaan (pdf)

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta toimii apuvälineenä maakunnan ilmastotyössä ja tukee erityisesti alueella toimivia julkisorganisaatioita saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet. Tiekartan avulla pystytään kohdentamaan rahoitusta ilmaston kannalta merkityksellisimpiin toimenpiteisiin.

Ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa määritellään maakunnan toimintaympäristöön sopivat toimenpiteet ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden saavuttamiseksi. Tiekartan taustalla ovat vuoteen 2035 saakka ulottuvat kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, jotka edellyttävät myös Etelä-Pohjanmaalta toimenpiteitä.

Tiekartan laadinnan tukena on toiminut asiantuntijaryhmä, jossa oli edustajia elinkeino-, tutkimus-, koulutusorganisaatioista sekä julkiselta ja kolmannelta sektorilta.

− Tiekartta on valmisteltu aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiantuntijaryhmän kanssa. Sidosryhmätyöskentely on ollut antoisaa ja innostunutta, projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme kertoo.

162 toimenpidettä

Tiekarttaan on valittu kuusi teemaa: kiertotalous, energia, aluesuunnittelu ja rakentaminen, metsien ja soiden käyttö, maatalous ja ruokaketju sekä liikenne ja logistiikka. Lisäksi yritystoiminta on otettu mukaan läpileikkaavana teemana. Esimerkiksi maatalous ja ruokasektoriteemassa on monia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat alkutuotannon yritysten tukemiseen vihreässä siirtymässä.

− Maakunnan olosuhteet ja erityispiirteet onkin tiekartassa huomioitu kattavasti, ja kokonaisuudessaan hanke on ollut onnistunut prosessi.  Hankkeen aikana on huomattu, että maakunnasta löytyy positiivista asennetta ja tahtoa ilmasto- ja kiertotaloustyöhön, sanoo Hurme.

Pysyvä toimintamalli seuraamaan toimenpiteiden toteutumista

Ilmasto- ja kiertotaloustyöltä odotetaan paljon, mutta se vaatii sitoutumista ja pitkäjänteistä työtä eri yhteiskunnan osa-alueilla.

Hankkeessa perustettu asiantuntijaryhmä jatkaa pysyvänä ilmasto- ja kiertotalousryhmänä, joka seuraa toimenpiteiden toteutusta. Ilmasto- ja kiertotaloustiekartta tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa vuosille 2022–2025, ja tiekartan toteuttamista ja toimeenpanoa ohjaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Tiekartta on laadittu maakunnallisella AKKE-rahoituksella rahoitetussa hankkeessa.

Tutustu Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekarttaan (pdf)