Ilmastotyö

Joukko ihmisiä tekee yhteistyötä ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistämiseksi. He kannattelevat maapalloa, kierrättävät, istuttavat kasveja ja valitsevat uusiutuvia energialähteitä.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen edellyttävät toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tärkeitä keinoja ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, hiilinieluista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö.  

Ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja käsitellään useissa valmistelemissamme suunnitelmissa, joista keskeisimpiä ovat 

  • Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018–2021 
  • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavat 
  • Etelä-Pohjanmaan energia- ja ilmastostrategia 2014–2020 

Olemme parhaillaan päivittämässä kaikkia yllä mainittuja suunnitelmia. Ilmastonmuutoksen hillintään ja vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtymisen tavoitteita tullaan käsittelemään suunnitelmissa jatkossa entistä keskeisemmin. Suunnitelmien päivittämisessä tulemme huomioimaan edellisten suunnitelmien laadinnan jälkeen asetetut tavoitteet muun muassa EU:n hiilineutraaliudesta vuoteen 2050 ja Suomen hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. 

Kunnat tärkeitä ilmastotyön toteuttajia 

Kunnilla on keskeinen rooli ilmastotyössä ja käytännön toimenpiteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi tehdään usein paikallisella tasolla kunnissa. Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat mukana muun muassa seuraavissa 

  • Kestävät-ilmastoyhteistyön nimellä kulkeva kuntien yhteinen ilmastotyö (Alavus, Kurikka, Lapua, Kuortane) 
  • Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkosto (Seinäjoki) 
  • Kuntien energiatehokkuussopimukset (Alavus, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki) 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille ja maakunnille. Tutustu kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan SYKE:n verkkosivuilla.

Kuvassa on esitetty SYKE:n laskema Etelä-Pohjanmaan kasvihuonekaasupäästöjen jakauma vuonna 2018.  

EU:n rahastoista myönnetään tukea ilmastotyöhön 

Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” on merkittävä painotus ilmastoteeman tukemiseen. Keskeisimmät rahastot ohjelmassa teeman kannalta ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). 

EAKR:n rahoituksesta vähintään 30 % Suomessa kohdennetaan kokonaisuuteen Hiilineutraali Suomi. EAKR:lla tuetaan sekä yrityskohtaisia toimenpiteitä että yleisiä kehittämishankkeita seuraavien erityistavoitteiden alla: 

  • Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen  
  • Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen  

JTF-rahasto on tarkoitettu tukemaan alueita, joihin kohdistuu vakavia sosioekonomisia haasteita sen vuoksi, että unioni siirtyy ilmastoneutraaliin talouteen vuoteen 2050 mennessä. Etelä-Pohjanmaan JTF-valmisteluun voi tutustua tällä sivulla >>>

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) teemoissa eli työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden edistämisessä vähähiilisyys, kiertotalous ja hiilineutraalius ovat läpileikkaavia periaatteita.