Väestörakenne

Väkiluku

Vuoden 2021 lopussa Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli ennakkotietojen mukaan 191 803 , mikä on noin 3,5 prosenttia koko maan väkiluvusta. Vuoden 2021 alusta Isokyrö liittyi maakuntaan. Koko Etelä-Pohjanmaalla asuu yhtä paljon ihmisiä kuin Turun kaupungissa.

Etelä-Pohjanmaa on väkiluvultaan Suomen maakunnista yhdeksänneksi suurin. Väkiluvultaan maakunnan suurin kaupunki on Seinäjoki (64 130 henkilöä) ja pienin Karijoki (1 207 henkilöä). Etelä-Pohjanmaalla on seitsemän yli 10 000 asukkaan kuntaa, ja alle 3 000 asukkaan kuntia on kuusi.

Sukupuolijakauma

Koko maassa väestön sukupuolijakauma on tasainen. Naisia oli vuoden 2020 lopussa vain hieman enemmän (50,6 %) kuin miehiä (49,4 %). Etelä-Pohjanmaalla ero oli naisten hyväksi vielä pienempi – miehiä ja naisia molempia on noin 50 prosenttia.

Suurimmassa osassa Etelä-Pohjanmaan kuntia miesten osuus oli suurempi kuin naisten. Suurimat erot olivat Isojoella (miehiä 53,3 %), Karijoella (52,3 %) ja Vimpelissä (51,5 %). Naisia oli enemmän vain Seinäjoella (naisia 51,2 %) ja Lapualla (50,2 %). Kurikassa miehiä ja naisia oli 31.12.2020 yhtä paljon – 10 228!

Koko maassa miesväestö on kasvanut naisväestöä nopeammin viiden, kymmenen, kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen vuoden ajanjaksolla. Etelä-Pohjanmaan väkiluku on kokonaisuudessaan pienenvä, mutta naisväestö on vähentynyt miehiä nopeammin. Maakunnan naisväestö on vähentynyt 3,7 ja miesten 2,7 prosenttia vuosien 2010–2020 aikana. Suhteellisesti eniten naisväestö on vähentynyt vuosien 2010–2020 aikana Karijoella ja Isojoella (molemmissa -23,1 %). Miesväestö taas on vähentynyt suhteellisesti eniten Karijoella (-18,3 %) ja Soinissa (-16,7 %).

Väestön ikärakenne

Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2020 lopussa 31 285 alle 15-vuotiasta, mikä oli 16,3 prosenttia maakunnan väestöstä. Koko maassa ikäryhmän osuus väestöstä oli 15,6 prosenttia. Työikäisten, 15–64-vuotiaiden osuus väestöstä oli 57,7 prosenttia ja 110 862 henkilöä. Saman ikäisiä on väestössä keskimäärin 61,7 prosenttia. Vanhimman ikäryhmän, 65 vuotta täyttäneiden, määrä oli 50 003, mikä oli 26 prosenttia maakunnan väestöstä. Luku oli jonkin verran korkeampi kuin maan keskiarvo, 22,7 prosenttia.

Maakunnista suhteellisesti eniten alle 15-vuotiaita oli Pohjois-Pohjanmaalla (18,6 %), Keski-Pohjanmaalla (18,6 %) sekä Pohjanmaalla (17 %). Suurimmat työikäisten osuudet taas olivat Uudellamaalla (65,8 %), Pirkanmaalla (62,5 %) ja Varsinais-Suomessa (61,7 %). Suurimmat 65 vuotta täyttäneiden osuudet olivat Etelä-Savossa (31,7 %), Kainuussa (29,2 %) ja Kymenlaaksossa (28,6 %).

Etelä-Pohjanmaan kunnista alle 15-vuotiaiden osuus oli suurin Ilmajoella (19,4 %) ja pienin Isojoella (11,3 %). Suurin 15–64-vuotiaiden osuus oli Seinäjoella (62,5 %) ja pienin Lappajärvellä (50,3 %). Suhteellisesti eniten 65 vuotta täyttäneitä oli Karijoella (36,3 %) ja vähiten Seinäjoella (20,4 %).

Vieraskieliset

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2020 pienin vieraskielisten osuus, kun verrataan kaikkien maakuntien väestöä keskenään. Maakunnassa vain 2,4 prosentilla äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Koko maan vieraskielisten osuus väestöstä oli 7,8 prosenttia. Suhteellisesti eniten vieraskielisiä oli Uudellamaalla (14,7 %).

Vieraskielisten määrä on ollut jatkuvassa kasvussa 2000-luvulla koko maassa. 2010-luvulla määrä on kolminkertaistunut Etelä-Pohjanmaalla. Vieraskielisiksi luokitellaan henkilöt, joiden äidinkieli ei ole yksi Suomen virallisista kielistä (suomi, ruotsi, saame). Etelä-Pohjanmaalla vieraskielisiä oli vuoden 2020 lopussa 4 603 henkilöä eli 2,4 prosenttia maakunnan väestöstä. Maakunnan kolme puhutuinta vierasta kieltä olivat venäjä (912 puhujaa ja 0,5 % väestöstä), viro (716 puhujaa ja 0,4 %) sekä ukraina (298 puhujaa ja 0,2 %).

Ulkomaan kansalaiset

Etelä-Pohjanmaalla asui vuoden 2020 lopussa 3 477 ulkomaan kansalaista, mikä oli 1,8 prosenttia koko maakunnan väestöstä. Ulkomaalaistaustaisten osuus oli vain vähän suurempi, 3 prosenttia maakunnan väestöstä. Ulkomaalaistaustaisen henkilön vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Koko maassa ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä oli 5 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla ulkomaan kansalaisten osuus oli pienin kaikista maakunnista.

Suurin ulkomaan kansalaisten ryhmä Etelä-Pohjanmaalla vuoden 2020 lopussa oli virolaiset, jolloin heitä oli 672 henkilöä, 19,3 prosenttia ulkomaalaisväestöstä. Toiseksi suurin ryhmä ovat venäläiset, 397 henkilöä, 11,4 prosenttia ulkomaalaisväestöstä. Kolmanneksi eniten maakunnassa oli ukrainalaisia, 267 henkilöä, 7,7 prosenttia ulkomaalaisväestöstä.