Väestörakenne

Väkiluku

Vuonna 2022 Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 190 774, joka oli 988 henkeä vähemmän kuin vuonna 2021. Väkiluvultaan Etelä-Pohjanmaa on Suomen yhdeksänneksi suurin maakunta. Suurin kunta on Seinäjoki (65 323 henkilöä) ja pienin kunta on Karijoki (1200 henkilöä). Lukumääräisesti eniten väkiluku on kasvanut Seinäjoella (587 henkilöä) ja vähentynyt eniten Kurikassa (-307 henkilöä) verrattuna vuoteen 2021. Seinäjoella asuu reilu kolmannes koko maakunnan väestöstä. Maakunnan kaikkien seutukuntien väkiluku on vähentynyt, suhteellisesti vähiten Seinäjoen seutukunnassa (-0,1 %) ja eniten Järviseudun seutukunnassa (-1,9 %).     

Sukupuolijakauma

Kuten koko maassa, myös Etelä-Pohjanmaalla väestön sukupuolijakauma on hyvin tasainen. Vuoden 2022 lopussa koko maakunnan sukupuolijakaumassa sekä naisten että miesten osuus oli noin 50 prosenttia, kuitenkin siten, että naisia oli 78 miehiä enemmän.

Enemmän naisia kuin miehiä oli vuonna 2022 Seinäjoella (naisia 51,1 %) ja Lapualla (naisia 50,3 %). Muissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa miehiä oli enemmän. Miesvoittoisimmat kunnat olivat Isojoki (miehiä 52,7 %), Karijoki (miehiä 52,3 %) ja Ähtäri (miehiä 51,6 %).

Miesväestön kasvu koko maassa kolmenkymmenen vuoden vertailujakson aikana on ollut nopeampaa kuin naisväestön. Etelä-Pohjanmaalla väestö on kokonaisuudessaan vähenevä. Miesväestö on vähentynyt vuosien 2012–2022 aikana 3,6 prosenttia ja naisten osuus on pienentynyt 4,6 prosenttia. Samalla ajanjaksolla Etelä-Pohjanmaan kunnista vain Ilmajoki ja Seinäjoki ovat pitäneet sekä mies- että naisväestön määrän muutoksen positiivisena. Vuosina 2012–2022 suhteelliseesti suurin mies- ja naisväestön väheneminen on tapahtunut Karijoen kunnassa, jossa naisväestö on vähentynyt 22,5 % ja miesväestö on vähentynyt 19,1 %.

Väestön ikärakenne

Vuoden 2022 lopussa Etelä-Pohjanmaan väestöstä alle 15-vuotiaita oli yhteensä 30 212, mikä oli 15,8 prosenttia koko maakunnan väestöstä. Vastaavan ikäryhmän osuus koko maan väestöstä oli 15,1 prosenttia. 15–64-vuotiaan väestön osuus maakunnan väestöstä oli 57,3 prosenttia eli 109 397 henkilöä ja koko maassa ikäryhmän osuus oli 61,6 prosenttia väestöstä. Vanhin ikäryhmä 65-vuotiaista ylöspäin kattoi Etelä-Pohjanmaan väestöstä 26,8 prosenttia eli 51 165 henkilöä. Luku on suurempi kuin saman ikäryhmän osuus koko maan väestöstä (23,3 %). Koko maan väestöön verrattuna Etelä-Pohjanmaalla oli siis suhteellisesti keskimääräistä vähälukuisempi 15–64-vuotias väestö, mutta suuremmat alle 15-vuotiaat ja yli 65 vuotta täyttäneet väestöryhmät.

Etelä-Pohjanmaan kuntia tarkastellessa voidaan todeta, että suurin alle 15-vuotiaiden osuus vuonna 2022 oli Ilmajoella (19,2 %) ja pienin osuus Karijoella (10,6 %). 15–64-vuotiaiden osuus oli suurin Seinäjoella (62,4 %) ja pienin Lappajärvellä (48,9 %). Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli suurin Karijoella (38,1 %) ja pienin Seinäjoella (20,8 %). Seinäjoki on kunnista ainoa, jonka 15–64-vuotias väestö kattaa yli 60 % kunnan väestöstä. Lappajärvi on puolestaan maakunnan ainoa kunta, jossa 15–64-vuotiaiden osuus kattaa alle puolet koko kunnan väestöstä.

Vieraskieliset

Vieraskielisiksi luetaan se osa väestöstä, joka puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Vieraskielisten osuus Etelä-Pohjanmaalla kasvoi vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna hieman, ollen nyt 2,8 prosenttia väestöstä. Muihin maakuntiin verrattuna Etelä-Pohjanmaan vieraskielisten osuus väestöstä oli kaikista maakunnista pienin. Suurin vieraskielinen väestöosuus oli vuonna 2022 Uudellamaalla (16,6 %) ja Ahvenanmaalla (9,6 %). Vuonna 2022 koko maassa vieraskielisten osuus väestöstä oli 8,9 prosenttia, joka on 0,6 prosenttiyksikköä suurempi lukema verrattuna edelliseen vuoteen.

Etelä-Pohjanmaan 5426 henkilön vieraskielisessä väestössä puhutuimmat kielet vuonna 2022 olivat venäjä (1051 puhujaa), viro (693 puhujaa) ja ukraina (414 puhujaa).

Ulkomaalaistaustaiset ja ulkomaan kansalaiset

Vuonna 2022 ulkomaan kansalaisten osuus Etelä-Pohjanmaan väestöstä oli 2,2 prosenttia, joka tarkoittaa 4123 henkilöä. Ulkomaalaistaustaiseksi katsotaan henkilö, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisten osuus Etelä-Pohjanmaan väestöstä oli 3 prosenttia (5672 henkilöä), kun vastaava luku koko maassa oli 9,1 prosenttia.

Etelä-Pohjanmaalla oli eniten ulkomaan kansalaisia vuonna 2022 Virosta (647 henkilöä), joka on 15,7 prosenttia kaikista ulkomaan kansalaisista maakunnassa. Toiseksi suurin ryhmä oli venäläiset, joita oli 510 henkilöä (12,4 %) ja kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat ukrainalaiset 9 % osuudella (370 henkilöä). Suurimmat ulkomaan kansalaisten muodostamat ryhmät heijastuvat myös vahvasti maakunnassa eniten puhuttuihin vieraisiin kieliin. Etelä-Pohjanmaan kunnista väkilukuun suhteutettuna suurimmat ulkomaan kansalaisten osuudet olivat Lappajärvellä (4,2 %) ja Isojoella (3,5 %). Suhteellisesti vähiten ulkomaan kansalaisia oli Isossakyrössä (1 %) ja Soinissa (1,1 %).