Väestörakenne

Väkiluku

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaan väkiluku oli 191 762, joka oli 388 henkeä vähemmän kuin vuonna 2020. Väkiluvultaan Etelä-Pohjanmaa on Suomen yhdeksänneksi suurin maakunta. Suurin kunta on Seinäjoki (64 736 henkilöä) ja pienin kunta on Karijoki (1 192 henkilöä). Vuoteen 2020 verraten Seinäjoen väkiluku on kasvanut edelleen, kun taas Karijoen väkiluku on pienentynyt. Seutukunnista vain Seinäjoen seutukunnan väkiluku on kasvanut ja sekin hyvin maltillisesti. Seinäjoen seutukunnan väkiluvun muutos vuoteen 2020 oli 0,2 %.     

Sukupuolijakauma

Kuten koko maassa, myös Etelä-Pohjanmaalla väestön sukupuolijakauma on hyvin tasainen. Vuoden 2021 lopussa koko maakunnan sukupuolijakaumassa sekä naisten että miesten osuus oli noin 50 prosenttia, kuitenkin siten, että naisten osuus oli aavistuksen isompi (120 naista enemmän).

Enemmän naisia oli vuonna 2021 Seinäjoella (naisia 51,1 %), Lapualla (50,3 %) ja Kurikassa, jossa naisia oli kuitenkin lukumäärällisesti vain viisi enemmän kuin miehiä. Muissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa miehiä oli enemmän. Isoimmat erot olivat Isojoella (miehiä 52,7 %), Karijoella (52,3 %) ja Vimpelissä (51,6 %).

Miesväestön kasvu koko maassa kolmenkymmenen vuoden vertailujakson aikana on ollut nopeampaa kuin naisväestön. Etelä-Pohjanmaalla väestö on kokonaisuudessaan vähenevä. Miesväestö on vähentynyt vuosien 2011–2021 aikana 3,0 prosenttia ja naisten osuus on pienentynyt 4,0 prosenttia. Samalla ajanjaksolla Etelä-Pohjanmaan kunnista vain Ilmajoki ja Seinäjoki ovat pitäneet sekä mies- että naisväestön muutoksen positiivisena. Vuosina 2011–2021 suhteelliseesti suurin mies- ja naisväestön väheneminen on tapahtunut Karijoen kunnassa, jossa naisväestö on vähentynyt 23,3 % ja miehissä muutos on ollut -20,6 %. Isojoella on tapahtunut toiseksi suurimmat muutokset vastaavien lukujen siellä ollessa naisväestössä -21,2 % ja miesväestössä -18,2 %.

Väestön ikärakenne

Vuoden 2021 lopussa Etelä-Pohjanmaan väestöstä alle 15-vuotiaita oli yhteensä 30 792, mikä oli 16,1 prosenttia koko maakunnan väestöstä. Vastaavan ikäryhmän osuus koko maan väestöstä oli 15,4 prosenttia. 15–64-vuotiaiden, eli työikäisen väestön osuus maakunnan väestöstä oli 57,4 prosenttia eli 110 008 henkilöä ja koko maassa ikäryhmän osuus oli 61,6 prosenttia väestöstä. Vanhin ikäryhmä 65-vuotiaista ylöspäin kattoi Etelä-Pohjanmaan väestöstä 26,6 prosenttia eli 50 962 henkilöä. Luku on suurempi kuin saman ikäryhmän osuus koko maan väestöstä (23,1 %).

Suhteellisesti eniten alle 15-vuotiaita oli Pohjois-Pohjanmaalla, jossa osuus oli 18,5 prosenttia koko maakunnan väestöstä, Keski-Pohjanmaalla (18,4 %) ja Pohjanmaalla (16,8 %). Maakuntia vertaillessa Etelä-Pohjanmaalla tämän ikäryhmän osuus oli kuudenneksi suurin. 15–64-vuotiaiden suurin suhteellinen osuus oli Uudellamaalla (65,7 %), Pirkanmaalla (62,5 %) sekä Varsinais-Suomessa (61,5 %).15–64-vuotiaiden suhteellinen osuus väestöstä on Etelä-Pohjanmaalla neljänneksi pienin, kun verrataan muihin maakuntiin. Vanhimman ikäryhmän, yli 65-vuotiaiden osuus oli suurinta Etelä-Savon (32,5 %), Kainuun (29,8 %) ja Kymenlaakson (29,2 %) maakunnissa. Maakuntien koko väestöön suhteutettuna Etelä-Pohjanmaalla on yhdeksänneksi suurin yli 65-vuotiaiden väestö.

Tarkastellessa Etelä-Pohjanmaan kuntia, voidaan todeta, että suurin alle 15-vuotiaiden osuus vuonna 2021 oli Ilmajoella (19,4 %) ja pienin osuus Karijoella (10,7 %). 15–64-vuotiaiden osuus oli suurin Seinäjoella (62,4 %) ja pienin Lappajärvellä (49,5 %). Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli suurin Karijoella (37,9 %) ja pienin Seinäjoella (20,7 %).

Vieraskieliset

Vuonna 2021 vieraskielisten osuus Etelä-Pohjanmaalla kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna hieman, ollen nyt 2,6 prosenttia väestöstä. Etelä-Pohjanmaan vieraskielisten osuus väestöstä on pienin, kun tarkastellaan kaikkia maakuntia keskenään. Vieraskielisiksi luetaan se osa väestöstä, joka puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea. Suurin vieraskielinen väestö oli vuonna 2021 Uudellamaalla (15,5 %) ja Ahvenanmaalla (9,4 %). Koko maassa vieraskielisten osuus väestöstä oli 8,3 prosenttia, joka on noin puoli prosenttia kasvua edeltävään vuoteen.

Etelä-Pohjanmaan 4900 henkilön kokoisessa vieraskielisessä väestössä puhutuimmat kielet vuonna 2021 olivat venäjä, jota puhui 932 henkilöä, viro/eesti (705 puhujaa) ja ukraina (372 puhujaa).

Ulkomaalaistaustaiset ja ulkomaan kansalaiset

Ulkomaan kansalaisten osuus Etelä-Pohjanmaan väestöstä oli vuonna 2021 1,9 prosenttia, joka tarkoittaa 3701 henkilöä. Ulkomaalaistaustaiseksi katsotaan henkilö, jonka molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisten osuus Etelä-Pohjanmaan väestöstä oli 2,7 prosenttia (5158 henkilöä), kun vastaava luku koko maassa oli 8,5 prosenttia.

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla oli eniten ulkomaan kansalaisia Virosta (656 henkilöä), joka on 17,7 prosenttia kaikista ulkomaan kansalaisista maakunnassa. Toiseksi suurin ryhmä oli venäläiset, joita oli 409 henkilöä (11,1 %) ja kolmanneksi suurimman ryhmän muodostivat ukrainalaiset (9,2 %). Suurimmat ulkomaan kansalaisten muodostamat ryhmät heijastuvat myös vahvasti maakunnassa eniten puhuttuihin vieraisiin kieliin. Etelä-Pohjanmaan kunnista väkilukuun suhteutettuna suurimmat ulkomaan kansalaisten osuudet olivat Lappajärvellä (3,9 %) ja Isojoella (3,6 %). Vähiten ulkomaan kansalaisia oli Isossakyrössä (0,8 %) ja Soinissa (1,1 %).