Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 25.2.2022


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajisto täydentyi

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) nimesi keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. 1. varapuheenjohtajaksi nimettiin kuntasektorin edustaja Karri Kallio. 2.varapuheenjohtajaksi nimettiin valtiosektorin edustaja ylijohtaja Mika Soininen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja 3. varapuheenjohtajaksi nimettiin muita tahoja edustavien organisaatioiden joukosta yrittäjä Anne Niemi Etelä-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä nimesi pysyviksi asiantuntijoikseen Timo Takalan ja Johanna Olssonin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Heli Rintalan Etelä-Pohjanmaan liitosta.

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelua sekä toimeenpanoa. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa osapuolina ovat maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät toimijat. Ryhmän puheenjohtajaksi on jo aikaisemmin valittu Jukka Joensuu.

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta tukee myös hanketoimintaa

Etelä-Pohjanmaan liitossa on kuluneen vuoden aikana valmisteltu osana AKKE-rahoitteista hanketta Ilmasto- ja kiertotaloustiekarttaa, jonka luonnos on nyt valmistunut. Tiekartta liittyy keskeisesti rahastojen toimenpanoon, sillä muun muassa alue- ja rakennepolitiikan varoin pyritään voimistamaan energiatehokkuutta ja kiertotaloutta sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen. Teemat ovat keskeisiä myös maaseudun kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.

− Tiekartta tukee erityisesti alueella toimivia julkisorganisaatioita saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, Projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme kertoo.   

Huhtikuun lopussa päättyvän hankkeen tuloksena vakiinnutetaan Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustyön jatkuva toimintamalli, jonka tarkoitus on tehostaa ilmasto- ja kiertotaloustiedon välittämistä ja hyödyntämistä. 

Tiekartassa on kuusi teemaa: kiertotalous, energia, aluesuunnittelu ja rakentaminen, maatalous ja ruokaketju, metsien ja soiden käyttö sekä liikenne ja logistiikka. Läpileikkaava teema on yrittäjyys. Tilannekuvat ja toimenpiteet on laadittu teemoittain.  

Tiekartan laatimiseen on osallistettu maakunnan väkeä laajasti. Asiantuntijaryhmässä on ollut edustettuna kunnat mukaan lukien lähes 40 tahoa eri toimialoilta. Tämä on mahdollistanut sen, että työn tuloksena on linjattu juuri Etelä-Pohjanmaalle tarkoituksenmukaiset ja toteuttamiskelpoiset toimenpiteet, joilla tavoitteita kohti kuljetaan. 

Tällä hetkellä Ilmasto- ja kiertotaloustiekartta on kommenttikierroksella sidosryhmillä. Valmis tiekartta julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla. 

Huolestuttavan maailmantilanteen takia MYR kävi keskustelua myös huoltovarmuudesta ja varautumisesta koskien energiaa ja elintarvikkeita. Keskustelussa todettiin, että huoltovarmuuden näkökulma ja ilmastotoimet täytyy kyetä sovittamaan yhteen. Samoin tarvitaan kannustavaa ilmapiiriä ja ruuantuotannon kunnianpalautusta, mikäli kotimainen elintarviketuotanto halutaan säilyttää nykyisessä laajuudessa.

Yritysrahoitusstrategia linjaa pk-yrityksille suunnattua kehittämisrahoitusta

Maakunnan yhteistyöryhmälle tuotiin tiedoksi Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategia. Strategiassa on sekä koko Länsi-Suomea koskevia yleisiä linjauksia että maakuntakohtaisia painotuksia.

Alueelliset painotukset riippuvat esimerkiksi kussakin maakunnassa käytettävissä olevasta myöntövaltuudesta sekä yritys- ja toimialarakenteesta. Etelä-Pohjanmaalla kehittämisavustusta voidaan myöntää pienten ja keskisuurten yritysten investointeihin ja kehittämishankkeisiin.

ELY-keskus tähtää yritysrahoituksella pk-yritystoiminnan kasvuun, kansainvälistymiseen, liiketoiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen, tuoteinnovaatioiden kehittämiseen sekä uuden materiaali- ja energiatehokkaan teknologian hankintaan. Rahoitettavien hankkeiden tulee ainakin välillisesti edistää EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Avustusten suuntaamisessa huomioidaan myös Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia.

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvan yrityksen kehittämisavustuksen myöntämistä ohjaavat kansalliset ja EU:n säädökset sekä EU:n ohjelma ”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027”.  Yritysrahoitusstrategia täsmentää rahoituksen periaatteita. Rahoittajaviranomaisena Länsi-Suomessa toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.