Maakuntakaavan uudistaminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen - Huomisen lakeus -logo.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 sisältää kaikki alueidenkäytön teemat eli aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiatuotannon ja kulttuuriympäristöjen teemat sekä alueelliset kehittämisperiaatteet.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaihe – viranomaisten ja maakuntakaavan kannalta keskeisten yhteisöjen lausunnot ja niihin annetut vastineet

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotus oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti maakuntakaavan kannalta keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen lausuttavana aikavälillä 30.11.2023-10.1.2024. Tällöin maakuntakaavaehdotuksesta saivat jättää lausunnon ne tahot, joilta sitä lausuntopyynnössä pyydettiin. Lausunnon jätti yhteensä 50 tahoa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on käsitellyt ja hyväksynyt palautteisiin laaditut yksilöidyt vastineet kokouksessaan 20.2.2024.

Miten maakuntakaavan uudistaminen etenee viranomaisten ja muiden kaavan kannalta keskeisten yhteisöjen lausuntoajan jälkeen?

Kaavaan tehdään lausuntojen, mahdollisten lisäselvitysten ja käydyn vuorovaikutuksen perusteella tarpeelliset muutokset. Tämän jälkeen maakuntakaavaehdotus etenee kaikille avoimeen julkiseen kuulemiseen kevään 2024 aikana. Julkisen kuulemisen aikana jokaisella on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta palautetta. Tiedotamme julkisen kuulemisen alkamisesta eri tiedotuskanavissamme.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan laadintaan voi jokainen osallistua. Näkemysten laaja-alainen kuuleminen on keskeinen periaate kaavan laadinnassa.  Vuoropuhelu asukkaiden, maanomistajien, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken pyritään järjestämään tiiviissä yhteistyössä eri menetelmiä ja kanavia hyödyntäen koko kaavan laadinnan ajan.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vuonna 2024. Voimaan astuessaan se korvaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.


Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaiheen aineisto, joka oli maakuntakaavan kannalta keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen lausuttavana:

Kaavaan liittyviin selvityksiin voi tutustua

Olemme koonneet ehdotusvaiheen kaavamerkinnät karttapalveluun » Lisäksi kaavaehdotusta voi tarkastella teema kerrallaan täällä »

Tuulivoimaloiden alueiden Natura-arvioinnin kuuleminen

Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueille on laadittu luonnonsuojelulain mukainen Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi (Sitowise 2022), jonka tulokset on huomioitu kaavaratkaisussa. Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnista on luonnonsuojelulain mukaan pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa Natura-alue on. Lausuntoja on pyydetty 16.5.2023 annetulla tiedoksiannolla 23.11.2023 mennessä. Natura-arvioinnin lausunnoissa esitetyistä mahdollisista muutostarpeista ja täydennyksistä neuvotellaan ja ne huomioidaan kaavan jatkovalmistelussa.


Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää?

Maakuntakaava tutuksi

Tutustu maakuntakaavan laadintaan alla olevalla videolla!

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk

Miten maakuntakaavan laadinta on edennyt ennen valmisteluvaiheen kuulemista?

Aloitimme maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt Etelä-Pohjanmaan liitossa keväällä 2020 laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin, joka toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina maakuntakaavan uudistamisessa. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi (2020) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uudistamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa todettiin seuraavaksi olevan tarve kaikki teemat yhdistävälle uudelle kokonaismaakuntakaavalle.

Kaavan käynnistymisen jälkeen laadimme osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kerrotaan mm. kaavoituksen etenemisen vaiheista, kaavan tavoitteista ja osallistumisen mahdollisuuksista. Suunnitelmasta saatiin runsaasti palautetta. Maakuntahallitus hyväksyi 28.3.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin laaditut vastineet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavan valmistumisen edetessä. Päivitetty suunnitelma on maakuntaavan valmisteluvaiheen aineistossa.

Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadusta palautteesta ja vastineista (pdf).

Tärkein maakuntakaavan laadintaan vaikuttava strategia on maakuntavaltuuston joulukussa 2021 hyväksymä Huomisen lakeus -maakuntastrategia, jossa määritellään maakunnan yhteiset pitkän aikavälin kehittämistavoitteet. Maakuntastrategia sisältää maakunnan pitkän aikavälin kehittämisvision ja strategiset tavoitteet vuoteen 2050 sekä lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelman painopisteet vuosille 2022–2025.

Huomisen lakeus -maakuntastrategian sivusto »


Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 luonnosvaiheen aineisto

Maakuntakaavan luonnosvaiheen aineiston muodostivat:

Kaavaan liittyviin selvityksiin voi tutustua

Olemme koonneet luonnosvaiheen kaavamerkinnät karttapalveluun » Lisäksi kaavaluonnosta voi tarkastella teema kerrallaan täällä »

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksen esittely (videotaltiointi)

Maakuntakaavoituksen sidosryhmille järjestettiin kaavaluonnoksen esittelytilaisuus etäyhteydellä 9.2.2023. Esittely sisältää yleistietoa maakuntakaavoituksesta sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksen esittelyn.

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?v=2Hy_eY3qt50

Kaavaluonnoksesta annetut palautteet ja vastineet

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksen kuulemisvaihe järjestettiin 1.2.–10.3.2023, jolloin kaavaluonnosaineistot olivat nähtävillä kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa, Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla ja liiton verkkosivuilla, ja jokaisella oli mahdollisuus antaa luonnoksesta palautetta. Palautteita saatiin yhteensä 186 taholta, joista 42 oli kuntia ja muita viranomaisia, 54 yrityksiä ja yhdistyksiä ja 90 yksityisiä henkilöitä. Eniten palautetta kerännyt aihe oli tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet ja niiden sijoittuminen. Etelä-Pohjanmaan liitto kiittää kaikesta saadusta palautteesta.

Saatu palaute on käsitelty kaksivaiheisesti:

Maakuntahallitus hyväksyi 22.5.2023 yleisvastineen, jossa vastatiin yleisellä tasolla sellaisiin kysymyksiin ja asioihin, joita koskien palautetta saatiin eniten ja joihin tuossa vaiheessa kaavan valmistelua oli mahdollista vastata. Yleisvastineeseen voi tutustua alla olevasta linkistä:

Maakuntahallituksen 23.10.2023 hyväksymissä yksilöidyissä vastineissa kullekin lausunnon- ja palautteenantajalle vastataan erikseen esimerkiksi viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen ja valmistuneiden selvitysten pohjalta. Yksilöidyt vastineet on luettavuuden vuoksi julkaistu kolmessa osassa: 1) viranomaiset, 2) yritykset ja yhdistykset sekä 3) yksityishenkilöt. Voit tutustua kaikkiin palautteisiin ja vastineisiin alla olevista linkeistä: