Maakuntakaavan uudistaminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen - Huomisen lakeus -logo.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmistelu on edennyt kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten käsittelyvaiheeseen. Palautetta saatiin ilahduttavan paljon ja kaikkein eniten palautetta kerännyt aihe oli tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet ja niiden sijoittuminen. Etelä-Pohjanmaan liitto kiittää kaikesta saadusta palautteesta.

Kaavaluonnoksesta annetut palautteet ja yleisvastineet

Maakuntakaavaluonnokseen annetuista palautteista on nyt laadittu tiivistelmät ja niihin on laadittu yleisvastineet. Yleisvastineissa vastataan yleisellä tasolla niihin kysymyksiin ja asioihin, joita koskien palautetta saatiin eniten ja joihin on tässä vaiheessa kaavan valmistelua mahdollista vastata. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi yleisvastineet kokouksessaan 23.5.2023. Voit tutustua kaikkiin palautteisiin, palautetiivistelmään sekä yleisvastineisiin alla olevista linkeistä.

Seuraavaksi saatu palaute käsitellään ja kaikkiin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet. Tämän jälkeen siirrymme laatimaan kaavaehdotusta.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 valmisteluvaiheen aineisto

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on kokonaismaakuntakaava, joka sisältää aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiantuotannon ja kulttuuriympäristöjen teemat.

Maakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston muodostavat:

Kaavaan liittyviin selvityksiin voi tutustua

Olemme koonneet valmisteluvaiheen kaavamerkinnät karttapalveluun » Lisäksi kaavaluonnosta voi tarkastella teema kerrallaan täällä »

Maakuntakaavaluonnoksen kuulemisvaihe järjestettiin 1.2.–10.3.2023, jolloin kaavaluonnosaineistot olivat nähtävillä kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa ja jokaisella oli mahdollisuus antaa luonnoksesta palautetta.

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon aikana järjestimme eri puolilla maakuntaa myös kaavakahviloita, joissa maakuntakaava-aineisto esiteltiin ja kaavan laadinnasta oli mahdollisuus keskustella valmistelijoiden kanssa.

Natura-kuuleminen

Kuuleminen maakuntakaavan tuulivoima-alueiden Natura-arvioinnista on käynnissä. Arviointiin sisältyvillä Natura 2000 -verkoston alueilla maata omistavat voivat jättää lausuntonsa viimeistään 23.11.2023. Lisätietoja täällä >>>

Miten maakuntakaavan laadinta etenee valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen?

Kaavaan tehdään palautteen, lisäselvitysten ja käydyn vuorovaikutuksen perusteella tarpeelliset muutokset. Kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville vuoden 2023 lopussa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan laadintaan voi jokainen osallistua. Näkemysten laaja-alainen kuuleminen on keskeinen periaate kaavan laadinnassa.  Vuoropuhelu asukkaiden, maanomistajien, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken pyritään järjestämään tiiviissä yhteistyössä eri menetelmiä ja -kanavia hyödyntäen koko kaavan laadinnan ajan.

Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää?

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksen esittely (videotaltiointi)

Maakuntakaavoituksen sidosryhmille järjestettiin kaavaluonnoksen esittelytilaisuus etäyhteydellä 9.2.2023. Esittely sisältää yleistietoa maakuntakaavoituksesta sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksen esittelyn.

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta:
https://www.youtube.com/watch?v=2Hy_eY3qt50

Maakuntakaava tutuksi

Tutustu maakuntakaavan laadintaan alla olevalla videolla!

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk

Miten maakuntakaavan laadinta on edennyt ennen valmisteluvaiheen kuulemista?

Aloitimme maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt Etelä-Pohjanmaan liitossa keväällä 2020 laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin, joka toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina maakuntakaavan uudistamisessa. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi (2020) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uudistamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa todettiin seuraavaksi olevan tarve kaikki teemat yhdistävälle uudelle kokonaismaakuntakaavalle.

Kaavan käynnistymisen jälkeen laadimme osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kerrotaan mm. kaavoituksen etenemisen vaiheista, kaavan tavoitteista ja osallistumisen mahdollisuuksista. Suunnitelmasta saatiin runsaasti palautetta. Maakuntahallitus hyväksyi 28.3.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin laaditut vastineet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavan valmistumisen edetessä. Päivitetty suunnitelma on maakuntaavan valmisteluvaiheen aineistossa.

Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadusta palautteesta ja vastineista (pdf).

Tärkein maakuntakaavan laadintaan vaikuttava strategia on maakuntavaltuuston joulukussa 2021 hyväksymä Huomisen lakeus -maakuntastrategia, jossa määritellään maakunnan yhteiset pitkän aikavälin kehittämistavoitteet. Maakuntastrategia sisältää maakunnan pitkän aikavälin kehittämisvision ja strategiset tavoitteet vuoteen 2050 sekä lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelman painopisteet vuosille 2022–2025.

Huomisen lakeus -maakuntastrategian sivusto »