Maakuntakaavan uudistaminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistaminen - Huomisen lakeus -logo.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmistelu etenee loppusuoralle

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 5.4.-13.5.2024 alueen kunnissa, Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä verkkosivuilla. Julkisen kuulemisen aikana osallisilla oli mahdollisuus lausua kaavaehdotuksesta mielipiteensä.

Seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan liitto käy kaikki palautteet läpi ja tarkastelee kaava-aineistoa niiden pohjalta. Lisäksi jokaiseen palautteeseen laaditaan yksilöity vastine. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus käsittelee vastineet kokouksessaan kesäkuussa 2024, minkä jälkeen vastineet julkaistaan tällä verkkosivulla ja toimitetaan palautteen antajille.

Tavoitteena on, että Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen maakuntakaava-aineiston syyskuussa 2024. Tällä sivulla tiedotetaan hyväksymiskäsittelyn etenemisestä.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaiheen julkisen kuulemisen aineisto

Kaavaan liittyviin selvityksiin voi tutustua

Olemme koonneet ehdotusvaiheen kaavamerkinnät karttapalveluun » 
Lisäksi kaavaehdotusta voi tarkastella teema kerrallaan täällä »

Maakuntakaavaa esiteltiin Kysy kaavasta -tilaisuuksissa

Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti huhtikuussa 2024 maakuntakaavan esittelytilaisuuksia ympäri maakuntaa. Kaikissa tilaisuuksissa paikalla oli maakuntakaavan valmistelijoita vastaamassa kysymyksiin. Tilaisuuksia järjestettiin seuraavasti:

  • Lapua ke 17.4. (Vanha Paukku, Makasiinin kokoustila, os. Vanhan Paukun tie 1) 
  • Seinäjoki to 18.4. (Seinäjoen kirjasto, Jaaksi-Sali, os. Alvar Aallon katu 14) 
  • Isojoki ma 22.4. (Kunnantalo, Valtuustosali, os. Teollisuustie 1 A) 
  • Ähtäri ti 23.4. (Pirkanlinnan auditorio, os. Lukiontie 3) 
  • Vimpeli to 25.4. (Kunnantalo, Valtuustosali, os. Patruunantie 15)

Lisäksi järjestimme yhden esittelytilaisuuden Teams-etäyhteydellä ma 15.4.


Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää?

Etelä-Pohjanmaalle laaditaan parhaillaan uutta maakuntakaavaa. Tällä sivulla tiedotetaan kaavoitustyön etenemisestä ja kerrotaan, mikä maakuntakaava on.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 sisältää kaikki alueidenkäytön teemat eli aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiatuotannon ja kulttuuriympäristöjen teemat sekä alueelliset kehittämisperiaatteet.

Maakuntakaavan laadintaan voi jokainen osallistua. Näkemysten laaja-alainen kuuleminen on keskeinen periaate kaavan laadinnassa.  Vuoropuhelu asukkaiden, maanomistajien, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken pyritään järjestämään tiiviissä yhteistyössä eri menetelmiä ja kanavia hyödyntäen koko kaavan laadinnan ajan.

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vuonna 2024. Voimaan astuessaan se korvaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Tutustu maakuntakaavan laadintaan alla olevalla videolla!

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk


Tutustu maakuntakaavan laadinnan aiempiin vaiheisiin alta

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaihe – viranomaiskuuleminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaihe – viranomaiskuuleminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaehdotus oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisesti maakuntakaavan kannalta keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen lausuttavana aikavälillä 30.11.2023-10.1.2024. Tällöin maakuntakaavaehdotuksesta saivat jättää lausunnon ne tahot, joilta sitä lausuntopyynnössä pyydettiin. Lausunnon jätti yhteensä 50 tahoa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n ehdotusvaiheen aineisto, joka oli maakuntakaavan kannalta keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen lausuttavana:

Viranomaiskuulemisvaiheen kaavamerkinnät on koottu karttapalveluun » Lisäksi kaavaehdotusta voi tarkastella teema kerrallaan täällä »

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi palautteisiin laaditut yksilöidyt vastineet kokouksessaan 20.2.2024.

Tuulivoimaloiden alueiden Natura-arvioinnin kuuleminen

Maakuntakaavan tuulivoimaloiden alueille on laadittu luonnonsuojelulain mukainen Natura 2000 -verkostoon kohdistuvien vaikutusten arviointi, josta on pyydetty luonnonsuojelulain mukaisesti lausunnot.


Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnosvaihe

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnosvaihe

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnoksen kuulemisvaihe järjestettiin 1.2.–10.3.2023, jolloin kaavaluonnosaineistot olivat nähtävillä kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa, Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla ja liiton verkkosivuilla, ja jokaisella oli mahdollisuus antaa luonnoksesta palautetta.

Maakuntakaavan luonnosvaiheen aineiston muodostivat:

Luonnosvaiheen kaavamerkinnät on koottu karttapalveluun » Lisäksi kaavaluonnosta voi tarkastella teema kerrallaan täällä »

Kaavaluonnoksesta saatu palaute käsiteltiin kaksivaiheisesti

Maakuntahallitus hyväksyi 22.5.2023 yleisvastineen, jossa vastatiin yleisellä tasolla sellaisiin kysymyksiin ja asioihin, joita koskien palautetta saatiin eniten ja joihin tuossa vaiheessa kaavan valmistelua oli mahdollista vastata. Yleisvastineeseen voi tutustua alla olevasta linkistä:

Maakuntahallituksen 23.10.2023 hyväksymissä yksilöidyissä vastineissa kullekin lausunnon- ja palautteenantajalle vastataan erikseen esimerkiksi viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen ja valmistuneiden selvitysten pohjalta. Yksilöidyt vastineet on luettavuuden vuoksi julkaistu kolmessa osassa: 1) viranomaiset, 2) yritykset ja yhdistykset sekä 3) yksityishenkilöt. Voit tutustua kaikkiin palautteisiin ja vastineisiin alla olevista linkeistä:


Maakuntakaavan laadinta ennen luonnosvaiheen kuulemista

Maakuntakaavan laadinta ennen luonnosvaiheen kuulemista

Aloitimme maakuntakaavan uudistamisen valmistelevat työt keväällä 2020 laatimalla maakuntakaavan ajantasaisuuden arvioinnin, joka toimii nykytilannetta kuvaavana taustaraporttina maakuntakaavan uudistamisessa. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi (2020) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uudistamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa todettiin seuraavaksi olevan tarve kaikki teemat yhdistävälle uudelle kokonaismaakuntakaavalle.

Kaavan käynnistymisen jälkeen laadimme osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kerrotaan mm. kaavoituksen etenemisen vaiheista, kaavan tavoitteista ja osallistumisen mahdollisuuksista. Suunnitelmasta saatiin runsaasti palautetta. Maakuntahallitus hyväksyi 28.3.2022 osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin laaditut vastineet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Kooste osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadusta palautteesta ja vastineista (pdf).

Tärkein maakuntakaavan laadintaan vaikuttava strategia on maakuntavaltuuston joulukuussa 2021 hyväksymä Huomisen lakeus -maakuntastrategia, jossa määritellään maakunnan yhteiset pitkän aikavälin kehittämistavoitteet. Maakuntastrategia sisältää maakunnan pitkän aikavälin kehittämisvision ja strategiset tavoitteet vuoteen 2050 sekä lyhyemmän tähtäimen maakuntaohjelman painopisteet vuosille 2022–2025.

Huomisen lakeus -maakuntastrategian sivusto »