Maakuntakaavan uudistaminen

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uudistamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kokonaisuuden tarkastelulle eli kaikki teemat yhdistävälle, uudelle kokonaismaakuntakaavalle. Maakuntakaavan laadinta on käynnistetty välittömästi maakuntahallituksen päätöksen jälkeen muun muassa osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnostelulla.

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2023 alussa ja kaavaehdotus vuoden 2023 lopussa. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Maakuntakaava tutuksi

Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää? Tutustu maakuntakaavan laadintaan alla olevalla videolla!

Video löytyy myös Etelä-Pohjanmaan liiton YouTube-kanavalta osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan maakuntakaavoituksen etenemisen vaiheet, kaavan sisältö ja tavoitteet, vaikutusten arvioinnin menetelmät ja osallistumisen mahdollisuudet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tekstivastine (pdf).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä liiton verkkosivuilla.

Kuulemisen aikana kaikilla maakuntakaavan osallisilla on ollut mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Maakuntahallitus on hyväksynyt 28.3.2022 kokouksessaan maakuntakaava 2050:n osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautteisiin laaditut vastineet. Saimme runsaasti palautetta ja kiitämme siitä kaikkia osallistuneita! Saimme lausuntoja kunnilta, maakuntaliitoilta ja viranomaisilta 14 kappaletta ja muistutuksia yrityksiltä, järjestöiltä ja yhteisöiltä sekä yksityisiltä henkilöiltä 97 kappaletta. Suurin osa palautteista tuli yksityishenkilöiltä. Vastineet ja tiivistelmät palautteista ovat nähtävillä alla olevassa linkissä:

Kaavan selvitykset

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan valmistelun tulee perustua sellaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin, joiden pohjalta on mahdollista arvioida kaavan merkittäviä vaikutuksia koko kaavaa koskettavalla alueella. Maakuntakaavan valmisteluun sisältyy siten runsaasti tiedonkeruuta ja selvityksiä, joiden avulla varmistetaan, että maakuntakaava vastaa niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin tarpeisiin ja on vaikutuksiltaan tasapainossa.

Miten voit osallistua?

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan laadintaan voi jokainen osallistua. Näkemysten laaja-alainen kuuleminen on keskeinen periaate kaavan laadinnassa.  Vuoropuhelu asukkaiden, maanomistajien, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten kesken pyritään järjestämään tiiviissä yhteistyössä eri menetelmiä ja -kanavia hyödyntäen.

Maakuntakaavan laadintaan sisältyy erilaisia vaiheita, jolloin osallistumisen tavat ja muodot vaihtelevat. Alla olevan palautelomakkeen kautta kuka tahansa voi lähettää palautetta ja mielipiteitä kaavan laadintaan liittyen koko kaavoitusprosessin ajan. Kaavoitustyön eri vaiheissa järjestetään kaavan esittelytilaisuuksia, jotka ovat avoimia kaikille.

Kaavaluonnokseen ja -ehdotukseen on mahdollisuus jättää virallisia mielipiteitä ja lausuntoja niiden nähtävilläoloaikana, ja tällöin tarjoamme myös mahdollisuuden jättää karttapalautetta.

Näistä ja muista erilaisista osallistumisen ja vaikuttamisen tavoista kerrotaan tarkemmin tällä sivustolla kaavoituksen edetessä.

    Kerro mielipiteesi ja anna palautetta!

    Tällä lomakkeella voit antaa palautetta tai kertoa mielipiteesi koskien Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadintaa.