Kansainvälinen rahoitus

Euroopan unioni tarjoaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatioiden edistämiseen, yritystoimintaan ja koulutukseen. Neuvomme Etelä-Pohjanmaan liitossa eteläpohjalaisia toimijoita muissa kuin suoranaisesti yritysten liiketoimintaan ja investointeihin liittyvissä kysymyksissä. Meillä on vahvin kokemus ja osaaminen Interreg-ohjelmista rahoitetuista hankkeista. Interreg-rahoituksen lisäksi eteläpohjalaiset toimijat ovat osallistuneet erityisesti Erasmus+, Horisontti ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmista rahoitettuihin hankkeisiin. Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoavat myös muun muassa Luova Eurooppa sekä LIFE -ohjelmat.

Euroopan unionin uuden ohjelmakauden 2021–2027 osalta päivitämme rahoitusohjelmien sisältöjä, tavoitteita ja rahoitusmääriä sitä mukaa kuin tiedot tarkentuvat.  

Euron merkki tähtien ympäröimänä kaupungin valot taustalla

Etelä-Pohjanmaan Interreg-ohjelmainfo 22.2.2022 – Interreg Aurora, Itämeri ja Europe

Etelä-Pohjanmaan liitto järjesti uuden ohjelmakauden 2021-2027 Interreg-ohjelmista yleisinfotilaisuuden webinaarina 22.2.2022. Ellet päässyt osallistumaan tai haluat virkistää muistiasi, katso tilaisuuden tallenne.

Esitysmateriaalit:

Interreg Aurora

Uusi raja-alueohjelma Interreg Aurora korvaa aiemmat Interreg Botnia Atlantica ja Interreg Nord -rahoitusohjelmat. Niiden alueet Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Saamenmaalta kuuluvat ohjelmakaudella 2021-2027 uuteen rahoitusohjelmaan. Etelä-Pohjanmaa on näin Interreg Auroran eteläisin maakunta.

Interreg Auroran hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin läänihallitus Ruotsissa. Sen sihteeristön jäsenistä kaksi työskentelee Suomessa, Pohjanmaan ja Lapin liitoissa. Olemme Etelä-Pohjanmaan liitosta osallistuneet aktiivisesti uuden ohjelman valmisteluun, ja tulemme myös ohjelman toteutusaikana tiedottamaan maakuntamme toimijoille ohjelman tapahtumista ja hankehauista, tuemme hankkeiden ideoinnissa, hankekumppaneiden löytämisessä ja hakuprosessissa ja osallistumme myös hankehakemusten arviointiin.

Ohjelman kieli on englanti, ja kaikki sitä koskeva materiaali on vain englanniksi.

Ohjelman verkkosivut

Kansallisesti hyväksytty ohjelmaluonnos.

Interreg Auroran hallintoviranomainen on 17.9. julkaissut lomakepohjan, millä voi pyytää ohjelman sihteeristöltä palautetta omasta hankeideasta.

Interreg Auroran hyväksymisprosessin eteneminen:

  • Laki ja asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta on hyväksytty eduskunnassa elokuussa 2021.
  • Valtioneuvosto on 16.9. 2021 hyväksynyt ohjelman; kokonaisrahoitus 160,8 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 93,8 milj. euroa.
  • Ohjelman käsittely jatkuu edelleen Euroopan komissiossa.
  • Ohjelman kick-off -tilaisuus webinaarina 24.3.2022 klo 10.00-13.00
  • Ensimmäinen rahoitushaku avautuu keväällä 2022

Interreg Baltic Sea Region 

Itämeren alueen Interreg -ohjelmasta tuetaan kehityshankkeita Itämeren valtioiden alueella.  

Uusi ohjelmakausi 2021-2027 (englanniksi). Monipuolisesti tietoa ja ohjeita!

Ensimmäinen hankehaku: 8.2.2022 – 26.4.2022. Muista pakollinen ideapaperi 15.3.2022 mennessä!

Interreg Europe 

Interreg Europe -rahoitusohjelma kattaa EU-jäsenmaiden lisäksi Norjan ja Sveitsin.  

Uusi ohjelmakausi2021-2027 (englanniksi).

Ensimmäistä hakua valmisteleva “Let´s Cooperate” webinaari 5.4.2022 klo 11-17. Katso ohjelma tästä, ja ilmoittaudu ajoissa mukaan.

Ensimmäinen hankehaku 5.4. – 31.5.2022.

Erasmus+ 

Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetaan koulutus-, nuoriso- ja urheilusektorin kehittämishankkeita sekä liikkuvuutta.  

Lisätiedot:

Horisontti Eurooppa  

Horisontti Eurooppa on EU:n puiteohjelma, jolla rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovaatiohankkeita ohjelmakaudella 2021-2027.  

Lisätiedot:

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma (CERV)

Uusi Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma rakentuu pääpiirteittän aiempien Perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman sekä Kansalaisten Eurooppa -ohjelman pohjalle. Näiden lisäksi ohjelmaan lisättiin Euroopan parlamentin esityksestä kokonaan uusi unionin arvoja käsittelevä ohjelmalohko.

Uuden ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksissa vahvistettuja perusoikeuksia ja arvoja muun muassa tukemalla kansalaisyhteiskunnan organisaatioita avoimen, demokraattisen ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan säilyttämiseksi.

Lisätiedot:

Luova Eurooppa 

Luova Eurooppa -ohjelma tarjoaa kulttuurin, av-alan ja luovien alojen organisaatioille ja ammattilaisille mahdollisuuksia eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Lisäksi ohjelman toimilla edistetään tiedotusvälineiden moniarvoisuutta ja sananvapautta sekä medialukutaitoa.

Lisätiedot:

LIFE 

EU:n LIFE-ohjelma on ainoa yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojeluun ja ilmastotoimiin kohdistuva EU-rahoitus. Ympäristöministeriö on ohjelman kansallinen yhteyspiste (National Contact Point).  

Lisätiedot: