Ohjausasiakirjat

Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnallisista strategioista ja ohjelmista kaksi kohdentuu erityisesti kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen. Kansainvälistymisen toimintaohjelma ja Älykkään erikoistumisen strategia noudattavat molemmat maakuntastrategian ja -ohjelman linjauksia, mutta niiden sisällöissä ja tavoitteissa painottuu kansainvälistymisen näkökulma. Asiakirjojen tarkoituksena on toisaalta kuvata ja vahvistaa kansainvälistymisen tahtotilaa maakunnassa ja toisaalta tarjota viitekehys, millä kansainvälistä toimintaa voidaan perustella.

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma

Etelä-Pohjanmaan kansainvälistymisen toimintaohjelma ”Elinvoimaa kansainvälisyydestä” on päivitetty vuonna 2019 (Maakuntahallitus 17.9.2019). Sen tarkoituksena on edistää kansainvälistymiskeskustelua sekä kansainvälistymiseen liittyvää vuorovaikutusta maakunnassa.

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia 2021-2027

Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia 2021-2027 on osa Huomisen lakeus – maakuntastrategiaa. Maakuntastrategia hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2021. Älykkään erikoistumisen strategiasta on laadittu erillinen kooste, joka on käännetty englanniksi.

EP:n Älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027 (suomeksi, pdf)

Strategy for Smart Specialisation 2021-2027 (in English, pdf)

Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelma

Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa 19.9.2022. Ohjelman päätavoitteena on tasapainottaa maakunnan väestönkehitystä kaksinkertaistamalla nettomaahanmuutto vuoden 2019 tasoon verrattuna. Ohjelmalla vahvistetaan maakunnan pitovoimaa vieraskielisten keskuudessa, varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus ja parannetaan maahanmuuttajien työllisyyttä ja koulutustasoa sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Etelä-Pohjanmaan maahanmuutto-ohjelma (pdf)

Maakunnan veto- ja pitovoima maahanmuuttajien näkökulmasta

Kevään 2023 aikana Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin maahanmuuttajille kysely, missä haluttiin selvittää maakunnan veto- ja pitovoimaa maahanmuuttaja-asukkaiden näkökulmasta. 701 vastaajasta 69 % haluaa jäädä asumaan alueelle, asuinpaikkaansa hyvänä perheelleen pitää 79 % kysymykseen vastanneista ja 71 % vastanneista viihtyy hyvin työssään. Haasteena on mm. tiedon saaminen erilaisista valtion ja kuntien palveluista ja maakunnan tarjoamista asumis-, koulutus- ja harrastusmahdollisuuksista. Kontakteja paikallisiin asukkaisiin on hankala luoda ja siksi ystäviä ja yhteisöjä saatetaankin lähteä etsimään muualta Suomesta.

Kysely toteutettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan liiton, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston sekä Kauhavan kaupungin koordinoiman Menestystä kansainväliseen rekrytointiin -hankkeen yhteistyönä.

Kyselytutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink Group Oy, joka laati siitä myös yhteenvedon. Toteuttajatahot laativat kyselyn tuloksista myös julkaisun ”Keskeiset tulokset”, jossa tarkastellaan vastauksia vastaajaprofiilien näkökulmasta. Yhteenvedossa on myös esitetty toimenpiteitä, joita alueella tulisi tehdä tai tehostaa veto- ja pitovoiman parantamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tiedote kokonaisuudessaan.