Hankerahoitus

Myönnämme rahoitusta maakunnan kilpailukykyä, elinvoimaa ja kehitystä tukeviin hankkeisiin. Käytössämme on kansallista aluekehittämisrahaa ja Euroopan alue-ja rakennepolitiikan rahastojen (Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF) varoja.

Kasoittain kolikoita, hankerahoitus kuvituskuva.

Eri ra­hoi­tus­vä­li­neil­lä on omat ta­voit­teen­sa. Yh­teis­tä on kui­ten­kin se, et­tä suun­­taamme varat Etelä-Pohjanmaan maakuntaoh­jel­man mu­kai­seen toi­min­taan. 

Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämää rahoitusta voivat ha­kea jul­ki­set or­ga­ni­saa­tiot se­kä yleis­hyö­dyl­li­set voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­mat jär­jes­töt, sää­tiöt ja yh­dis­tyk­set. Yri­tys­koh­tai­sia ja yri­tys­ten yh­tei­siä ke­hit­tä­mis­hank­kei­ta ra­hoit­taa ELY-kes­kus. ELY-kes­kus myön­tää myös ra­hoi­tus­ta Eu­roo­pan so­siaa­li­ra­has­ton (ESR), Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja EU:n maaseudun kehittämisen rahastosta (CAP) hank­kei­siin.

En­nen ha­ke­muk­sen te­ke­mis­tä on hy­vä tarkistaa, että hanke sopii tavoitteiden ja toimenpiteiden puolesta aiottuun rahoitusohjelmaan. On myös hyvä kartoittaa hankkeilla jo aiemmin toteutettuja kehittämistoimenpiteitä sekä selvittää kohderyhmän tarpeet.

Ajankohtaista

Lue ajankohtaiset uutiset Aluekehitys-sivulta