Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 16.5.2022


Puheenjohtajan nuija.

Maakunnan talouskasvu odotettua vahvempaa mutta koulutustaso laahaa

Maakuntahallitus kuuli kokouksessaan katsauksen innovaatiotoiminnan tilannekuvaan. Katsauksessa todetaan, että Etelä-Pohjanmaan elinkeinoelämä on selvinnyt pandemiasta pienemmin vaurioin kuin muut maakunnat. Massairtisanomisilta vältyttiin ja talouskasvu on ollut odotuksia vahvempaa. Ukrainan sota on tuonut poikkeuksellisen epävarmuuden tulevaisuuteen, ja kriisillä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.

Työllisyyden ja työttömyyden osalta Etelä-Pohjanmaan tilanne on ollut viime vuosina maan parhaimpien joukossa, ja alkuvuonna 2022 myönteinen kehitys on jatkunut. Kuitenkin samaan aikaan työvoimapula ja yritysten rekrytointiongelmat jatkavat kärjistymistään.

Nuorten, 25−34-vuotiaiden, aikuisten koulutustaso on maakunnassamme yhä kaukana vuoden 2010 tasosta. Syynä ovat alimitoitetut korkeakoulutuksen resurssit suhteessa alueen väestöpohjaan. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulujen sisäänottomäärät ovat maakuntien välisessä vertailussa selvästi kaikkein vähäisimmät suhteessa 15−24-vuotiaiden ikäryhmään.

Tuottavuuden kasvu on ollut Etelä-Pohjanmaalla hidasta. Innovaatiotoiminnan kehittämisen haasteena on ollut erityisesti julkisen TKI-rahoituksen vähäinen määrä maakunnassa. EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen kasvu on tuomassa tähän helpotusta, ja se mahdollistaa myös yritysten TKI-panostusten kasvattamisen.

Osaamisintensiivisten yritysten määrä Etelä-Pohjanmaalla on vähäinen, ja tärkeä tavoite on saada entistä useampi yritys panostamaan TKI-toimintaan. Muita rakenteellisia haasteita ovat muun muassa matala yritysdynamiikka, takamatka digitalisaatiossa ja nopean laajakaistan heikko saatavuus.

Innovaatiotoiminnan tilannekuvaa on laadittu vuodesta 2017 saakka. Tilastotietojen ja muutosilmiöiden perusteella nostetut päätelmät toimivat keskustelunavauksina, joiden kautta julkinen sektori, elinkeinoelämä, tutkijat ja kansalaiset voivat käydä keskustelua maakunnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Lisätietoja: Yhteyspäällikkö Miika Laurila, puh. 040 6603 733 

Etelä-Pohjanmaa hakee Suomen kasvukäytävä -verkoston jäseneksi

Maakuntahallitus päätti hakea Suomen kasvukäytävä -verkoston jäsenyyttä vuoden 2023 alusta lukien. Lisäksi se nimesi verkoston valtuuskuntaan maakuntajohtaja Heli Seppelvirran ja ohjausryhmään suunnittelujohtaja Antti Saartenojan.

Suomen kasvukäytävässä on tällä hetkellä mukana 17 kuntaa ja kolme maakuntaliittoa pääradan varrelta. Etelä-Pohjanmaa on ainut maakunnista, joka ei vielä ole verkoston jäsen. Arvion mukaan kasvukäytävä tarjoaa merkittävän yhteistyöalustan ja viiteryhmän, jonka varaan Etelä-Pohjanmaan ja Seinäjoen tuleva kasvu ja kehitys pitkälti nojautuu. Jäsenyydestä aiheutuu 10 000 euron vuotuinen jäsenmaksu.

Suomen kasvukäytävä -verkosto kehittää pääkaupunkiseudulta Seinäjoelle saakka ulottuvaa helminauhamaista vyöhykettä niin, että se muodostaa yhtenäisen ja ilmastoystävällisen työmarkkinoiden, liiketoiminnan ja asumisen kokonaisuuden.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja p. 050 3479 845

Kuntarahaa Welcome2EP -hankkeelle

Maakuntahallitus päätti osoittaa Welcome2EP-hankkeelle 20 000 euroa kuntarahaa vuoden 2022 talousarviomäärärahasta, mikäli hankkeelle myönnetään valtion rahoitus.

Welcome2EP – South Ostrobothnia welcome office on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke, jossa kehitetään Etelä-Pohjanmaalla asuville maahanmuuttajille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Etelä-Pohjanmaan liitto on osallistumisellaan halunnut auttaa palvelun käynnistämisessä ja juurruttamisessa maakuntaan.

− Liitto pitää erittäin tärkeänä, että jatkossa maahanmuuttajien kotoutumista edistävät ohjaus- ja neuvontapalvelut muodostuvat pysyvästi osaksi kuntien omaa työllisyyttä, elinvoimaa ja asukkaiden hyvinvointia edistävää palvelukokonaisuutta, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja sanoo.

Lisätietoja: Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845

Nimitysuutiset

Edustajat työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukuntaan

Maakuntahallitus päätti esittää Kai Pöntistä edustajaksi ja Esa Nuottivaaraa hänen varaedustajakseen Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on tukea alueellisesti työstä työhön -periaatteen toteutumista, elinkeino- ja työelämän jatkuvaa uusiutumista sekä koko työvoimapotentiaalin saamista käyttöön. Toimikunta jatkaa, kunnes TE-palvelujen uudistus 2024 astuu voimaan.

Merenkurkun neuvoston vuosikokousedustajat

Maakuntahallitus päättää valita Mervi Kujanpää-Mannilan ja Kati Nummensalon edustajiksi Merenkurkun neuvosto EAYY:n vuosikokoukseen vuosiksi 2022–2025. Heille henkilökohtaisiksi varaedustajiksi valittiin Yrjö Paukkunen ja Kari Janhunen. Merenkurkun neuvosto – eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) on Suomen kolmen pohjalaismaakunnan, EteläPohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaan, sekä Ruotsin Västerbottenin ja Örnsköldsvikin kunnan muodostama juridinen toimielin.

Ehdokkaat Pohjanmaan taidetoimikuntaan

Maakuntahallitus päätti esittää Pohjanmaan taidetoimikuntaan ehdolle Minna Bengsiä ja Henna Helmi Heinosta. Taiteen edistämiskeskus on pyytänyt Etelä-Pohjanmaan liittoa esittämään kahta ehdokasta Etelä-Pohjanmaalta alueelliseen taidetoimikuntaan kaudelle 2023–2024.