Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 22.1.2024


Kokouspöytä, jonka päällä on vihko ja ympärillä neljä tuolia.

Maakuntakaavan laadinta etenee 

Maakuntahallitus käsitteli tänään Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadinnan etenemistä. Hallitus kuuli asiantuntijoita kaavasta tähän mennessä annettujen lausuntojen vaikutuksista ja kävi evästyskeskustelun kaavan jatkovalmistelusta.

Maakuntakaavasta tähän mennessä annetut lausunnot ovat pääasiallisesti kohdistuneet tuulivoimaloiden alueisiin ja viheryhteystarpeen merkintään. Viheryhteydet ovat metsä-, suo- ja peltoalueiden muodostamia ketjuja, jotka yhdistävät toisiinsa laajoja metsä- ja suoalueita.

Lausunnoissa on tuotu esiin, että tuulivoimaloiden alueiden vaikutuksia maakotkaan, metsäpeuraan ja muuttolinnustoon tulisi vielä tarkastella kaavan jatkovalmistelussa. Niin ikään viheryhteystarve-merkinnästä on lausuttu.

– Maakuntahallitus päätti ohjata maakuntakaavan jatkovalmistelua siten, että viheryhteystarve-merkinnät poistetaan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet huomioidaan kaavassa muilla tavoin, maakuntahallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen toteaa.

Maakuntakaavan kannalta keskeisten viranomaisten ja yhteisöjen lausuntoaika päättyi 10.1.2024. Useille kunnille ja viranomaisille on kuitenkin myönnetty lausumiseen lisäaikaa, jotta kaikki asianomaiset tahot pääsevät ääneen. Viranomaislausunnoista laaditut vastineet tuodaan maakuntahallituksen käsittelyyn 20.2. Tavoitteena on, että kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville huhti-toukokuussa.

Lisätietoja: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, p. 0400 243 640. 

Maakunnan edunvalvontatavoitteet vuodelle 2024 

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Pohjanmaan edunvalvontatavoitteet vuodelle 2024. Tällä hetkellä edunvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota Petteri Orpon hallituksen ohjelman toimeenpanoon ja valmisteilla oleviin uudistuksiin. Etelä-Pohjanmaan liitto kokoaa maakunnan eri toimijoiden näkemyksiä yhteen ja vie alueen viestiä eteenpäin. 

Liiton päämääränä on vaikuttaa ruoka-alan kasvuun, koulutuksen alueelliseen saatavuuteen sekä maakunnan elinvoiman ja liikenneyhteyksien kehittämiseen. 

– Maakunnan tavoitteena on perustaa Suomen ruokavientihub Etelä-Pohjanmaalle ja turvata TKI-rahoituksen saatavuus pk-yrityksille. Lisäksi tavoittelemme mm. alueen korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämistä ja pyrimme viemään useita tie- ja raidehankkeita eteenpäin, maakuntajohtaja Heli Seppelvirta summaa. 

Etelä-Pohjanmaan pk-valtaisella yrityskentällä ja ruoka-alan osaamiskeskittymällä on potentiaalia luoda uutta kasvua maakunnan ja koko maan talouteen. Potentiaalin ulosmittaaminen vaatii kuitenkin valtion resursseja, joiden jaossa Etelä-Pohjanmaa on jäänyt väliinputoajaksi esimerkiksi korkeakoulupaikkojen ja TKI-panostusten osalta. 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638, yhteyspäällikkö Miika Laurila, p. 040 6603 733.

Ruokavientiä, vetyä ja kampuskehittämistä – syksyllä myönnettiin paljon aluekehitysrahoitusta

Maakuntahallitus käsitteli tänään Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 jälkipuoliskolla rahoittamia hankkeita. Liitto rahoitti syksyn aikana aluekehitystä peräti yli kuudella miljoonalla eurolla. 

Tarkastelujaksolla (1.8.–31.12.2023) liitto myönsi kansallista kehittämisrahoitusta (AKKE, AIKO) noin 467 tuhatta euroa. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja myönnettiin puolestaan noin 1,7 miljoonaa euroa, kun taas Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) varoja kanavoitiin maakuntaan lähes neljän miljoonan euron edestä. 

– Kulunut syyskausi oli aluekehitysrahoituksen näkökulmasta ennätyksellisen vilkas. Saimme rahoitettua monia maakunnan tavoitteiden kannalta tärkeitä hankkeita, aluekehitysjohtaja Heli Rintala avaa. 

EAKR-varoja myönnettiin esimerkiksi hankkeeseen, jonka tavoitteena on selvittää keinoja ruokaviennin kasvattamiseen ja konseptoida valtakunnallista ruokaviennin osaamiskeskittymää Etelä-Pohjanmaalle. Lisäksi EAKR-varoja myönnettiin mm. vetytalouden mahdollisuuksien selvittämiseen ruokaketjussa. 

JTF-rahoitusta myönnettiin puolestaan esimerkiksi Ähtärin uudiskampuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen, yritysten omistajanvaihdosten tukemiseen sekä yhteistyötä edistävän turvemaiden kestävän käytön klusterin toimintaan. Etelä-Pohjanmaan liiton myöntämän rahoituksen jakautumista voi seurata liiton verkkopalvelussa.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.