Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 22.5.2023


 
Maakuntakaavaluonnoksesta eniten palautetta keräsi luonnonvarojen ja energian teema  

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n kaavaluonnos oli nähtävillä helmikuun alusta alkaen reilun kuukauden ajan. Kuulemisaikana lausuntoja ja muistutuksia kertyi yhteensä 184 kappaletta. 

− Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on kokonaismaakuntakaava, jossa käsitellään kaikki alueidenkäytön teemat. Lausuntoja ja muistutuksia saatiin jokaista teemaa koskien, mutta kaikkein eniten palautetta keräsi luonnonvarojen ja energian teema, kertoo suunnittelujohtaja Mari Pohjola

Aiheeseen liittyvässä palautteessa korostui tuulivoima. Useissa palautteissa toivottiin maakuntakaavan ohjaavan nykyistä voimakkaammin tuulivoima-alueisiin liittyvien sähkönsiirtoyhteyksien sijoittumista. Pohjolan mukaan maakuntakaavaa tullaan tarkastelemaan ja kehittämään siten, että ympäristölle ja ihmisille aiheutuvat haitalliset vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Lisäksi järjesteillä on työneuvottelu Fingrid Oyj:n kanssa. 
 
Kaavaluonnoksessa seudullisen tuulivoima-alueen rajaa on laskettu voimassa olevan maakuntakaavan mukaisesta kymmenestä tuulivoimalasta seitsemään voimalaan, mikä kirvoitti palautetta niin puolesta kuin vastaankin. 

− Seudullisuuden rajan laskeminen seitsemään voimalaan mahdollistaa jatkossa vain pienempien, 1–6 tuulivoimalan alueiden sijoittumisen maakuntakaavan alueiden ulkopuolelle. Vielä voimassa olevan maakuntakaavan perusteella on mahdollista sijoittaa maakuntakaava-alueiden ulkopuolelle 1–9 voimalan tuulivoimapuistoja. Uusi maakuntakaavaratkaisu keskittää suurten tuulivoima-alueiden sijoittumista, jolloin myös muun muassa sähkönsiirron tarpeet keskittyvät, selvittää Pohjola. 

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan palautteisiin annetut yleisvastineet. Maakuntakaavan valmistelua jatketaan näiden linjausten pohjalta.  

− Lisäksi jokaiselle saadulle lausunnolle ja muistutukselle laaditaan palautekohtaiset vastineet, jotka maakuntahallitus käsittelee ja hyväksyy maakuntakaavan ehdotusvaiheessa, Pohjola sanoo. 

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 610 8445. 

TE-järjestämisalueiden suunnitteluun hankerahoitusta 

Työvoima- ja elinkeinopalveluiden eli TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 lähtien. Uudistus tuo palvelut lähemmäksi niin työnhakijoita kuin työnantajiakin. Kunnilla ja alueilla on hyvät lähtökohdat tarjota asiakkaille kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin räätälöityjä palveluja, jolloin pystytään huomioimaan paikalliset tilanteet niin työttömyyden hoidossa kuin työvoimapulan ratkaisemisessakin. 

Palvelut siirretään kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava lähtökohtaisesti vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa. Etelä-Pohjanmaalla valmistellaan parhaillaan kolmea työllisyysaluetta. TE-palvelu-uudistukseen valmistautumiseen on Etelä-Pohjanmaan liitossa varauduttu niin sanotulla AIKO-rahoituksella, jota on käytettävissä suunnitteluvaiheen hankkeisiin enintään 400 000 euroa.  

− Etelä-Pohjanmaan liitto voi kohdentaa AIKO-rahoitusta hankkeille, joilla tuetaan TE-palveluiden uudelleenjärjestämisen suunnittelua, työllisyysalueiden toiminta- ja palvelumallien rakentamista sekä yhteistyötä muun muassa TE-palveluiden, kuntien, hyvinvointialueen, oppilaitosten, järjestöjen sekä elinkeinoelämän kanssa. Tärkeää on myös kehittää prosesseja työllisyysalueiden yhdessä järjestämiin palveluihin, aluekehitysjohtaja Heli Rintala selvittää.  

Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettiin kansallista kehittämisrahaa yhteensä 1,667 miljoonaa euroa. Määrärahasta 523 000 euroa on tarkoitettu alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin, ja osuudesta käytetään nimeä AIKO-rahoitus.  

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202, ja kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, puh 040 5094 420.