Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 28.11.2022


Kokoustilan pöytä, jonka ympärillä on kymmenen tyhjää tuolia.

Maakuntahallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2023 talousarvion toimintamenot ovat 3 348 486 euroa ja toimintatulot ovat 3 272 141 euroa. Talousarvioehdotus on vuosikatteeltaan –76 345 euroa alijäämäinen.

Etelä-Pohjanmaan liitto esitti jäsenmaksujen korotusta ensimmäisen kerran vuoden 2013 jälkeen. Korotuksen suuruus on 3 prosenttia, ja kuntien lausunnoissa jäsenmaksun korotusta pidettiin perusteltuna.

Kunnat toivoivat lausunnoissaan liiton toimivan aktiivisesti sen edistämiseksi, että maakunnan käytössä oleva merkittävä EU:n rahoituspotti saadaan hyödynnettyä koko maakunnan laajuisesti ja mahdollisimman monien toimijoiden kautta. Liiton edunvalvontatyö sai kiitosta ja strategisia painopisteitä pidettiin oikeina. Isona haasteena nähtiin työvoimapula ja kansainvälisten työmarkkinoiden hyödyntämistä pidettiin tärkeänä. Kuntia huoletti myös tieverkon kunto, ja siihen liittyvää edunvalvontaa pidettiin niin ikään tärkeänä. 

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 3563 910 ja maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638.

Maakuntakaava 2050 nähtäville alkuvuonna

Käynnissä olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n valmistelu lähestyy kaavaluonnoksen nähtäville asettamista alkuvuonna 2023.

Valmisteilla oleva maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava. Se sisältää aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon verkostojen, viherrakenteen, luonnonvarojen ja energiatuotannon sekä kulttuuriympäristöjen teemat.

− Maakuntakaavan merkittävimmät suunnittelukysymykset liittyvät uusiutuvaan energiantuotantoon erityisesti tuuli- ja aurinkovoimaan, sähkönsiirtoon, liikennejärjestelmän päivittämiseen, alue- ja viherrakenteeseen sekä luonnonvarojen käytön ja säilyttämisen yhteensovittamiseen, suunnittelujohtaja Mari Pohjola kertoo.

Nykyinen kokonaismaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä vuonna 2005. Sitä täydentävät seuraavat vaihemaakuntakaavat:

  • I vaihemaakuntakaava: tuulivoima (2016)
  • II vaihemaakuntakaava: kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot (2016)
  • III vaihemaakuntakaava: turvetuotanto, suoluonnon suojelu, puolustusvoimien alueet, bioenergia- ja biolaitokset ja energiapuun terminaalit (2021)

Voimaan tullessaan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 kumoaa tällä hetkellä voimassa olevien maakuntakaavojen kokonaisuuden.

Maakuntakaavan tavoitteet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka on ollut nähtävillä 15.12.2021−15.2.2022. Maakuntakaava on tarkoitus saattaa maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuonna 2024.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108 445.