Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyötä vauhditetaan hankkeen avulla


Joukko ihmisiä tekee yhteistyötä ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen edistämiseksi. He kannattelevat maapalloa, kierrättävät, istuttavat kasveja ja valitsevat uusiutuvia energialähteitä.

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt hankkeen, jossa tarjotaan asiantuntija-apua Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön edistämiseen. Hankkeessa käydään tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa ja järjestetään teemaan liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia.

Etelä-Pohjanmaalla on tunnistettu, että kunnissa ei ole riittävästi resursseja ilmastotyön edistämiseen. Hankkeessa tarjotaan asiantuntija-apua sekä autetaan kuntia löytämään ja hakemaan sopivaa rahoitusta ilmastotyölle. Erityisesti pyritään tukemaan kuntia, jotka ovat aloittamassa ilmastotyötään.

Tavoitteena on, että hankkeen myötä Etelä-Pohjanmaan kunnat ovat entistä aktiivisempia omassa ilmastotyössään, heillä on ilmastotyön toteuttamiseen liittyvää asiantuntemusta ja käsitys seuraavista toteutettavista ilmastotoimista. Hankkeen tuloksena alueen kunnat tekevät myös entistä enemmän ilmastoasioihin liittyvää yhteistyötä ja ovat mukana ilmastoverkostoissa.

Hanke täydentää ja jatkaa maakunnassa käynnissä olevaa ilmastotyötä. Hankkeessa edistetään Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa kunnille vastuutettujen toimenpiteiden toteutusta.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Liisa-Maija Hurme. Hankeaika on 1.5.2022-30.4.2023 ja hankkeen rahoittajana toimii ympäristöministeriö.

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan kuntien ilmastotyön vauhdittaminen -hanke
Projektipäällikkö
Liisa-Maija Hurme
puh. 040 1543 831
liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi