Hanke kuntien ilmastotyön tukena


Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt kuntien ilmastotyön vauhdittaminen -hankkeen, jossa tarjotaan asiantuntija-apua kuntien ilmastotyön edistämiseen. Hankkeessa käydään tiivistä vuoropuhelua kuntien kanssa ja järjestetään teemaan liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia sekä autetaan kuntia löytämään ja hakemaan sopivaa rahoitusta ilmastotyölle.

Kaikilla kunnan toimialoilla tehdään päätöksiä, joilla on ilmastovaikutuksia

Siirtyminen kohti vähähiilisiä yhdyskuntia tarkoittaa muutoksia kuntien energiantuotantoon, teollisuuteen, liikenteeseen ja asumiseen, joissa pääosa päästöistä syntyy. Systeemitason muutokset kytkeytyvät niin yhteiskunnan rakenteisiin, talouteen, teknologiaan kuin elämäntapoihinkin. Jotta ratkaisuilla saavutetaan haluttuja vaikutuksia ja lisätään kuntien hyvinvointia, tarvitaan verkostoja ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että hankkeen myötä alueen kunnat tekevät entistä enemmän ilmastoasioihin liittyvää yhteistyötä ja ovat mukana ilmastoverkostoissa.

Uusi ilmastolaki tuo velvoitteita kunnille

Etelä-Pohjanmaan liitossa seurataan uuden ilmastolain kuntien ilmastosuunnitelmia koskevan velvoitteen laatimista ja etenemistä eduskuntakäsittelyyn. Todennäköisesti syksyllä tiedämme, mitä velvoite tarkalleen ottaen tarkoittaa. Hankkeessa laadittavat kuntakohtaiset suunnitelmat tärkeimmistä seuraavaksi toteutettavista ilmastotoimenpiteistä, pyritään laatimaan niin, että ne vähintäänkin tukevat tulevan velvoitteen toteuttamista.

Kesän jälkeen vuorossa kuntakohtaiset tapaamiset

Hankkeessa on kevään aikana lähetetty kunnille kysely ja järjestetty infotilaisuus. Niiden perusteella voidaan todeta, että kunnat odottavat hankkeen edistävän erityisesti energiafiksuja ratkaisuja sekä kuntien strategiaan ja ilmastojohtamiseen liittyviä asioita. Kuntien toiveissa on myös esimerkiksi saada opastusta ja koulutusta luottamusmiehille ja henkilöstölle.
Kesän jälkeen hankkeessa toteutetaan kuntakohtaiset tapaamiset, jotka ovat pohjana hankkeessa toteutettaville toimenpiteille, kuten seminaarien ja koulutusten järjestämiselle sekä kuntakohtaisille suunnitelmille.

Hanke täydentää ja jatkaa maakunnassa käynnissä olevaa ilmastotyötä. Hankkeessa edistetään Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartassa kunnille vastuutettujen toimenpiteiden toteutusta.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Liisa-Maija Hurme. Hankeaika on 1.5.2022-30.4.2023 ja hankkeen rahoittajana toimii ympäristöministeriö.