MAMBA-hanke jätti eväitä maaseutualueiden kuljetusten kehittämiseen


Osallistujia MAMBA-hankkeen tapaamisessa.

Harvaan asuttujen alueiden liikennepalveluiden säilyttäminen on tunnistettu haasteeksi eri puolilla Eurooppaa – niin myös Etelä-Pohjanmaalla. Vuosina 2017-2020 käynnissä olleessa Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitetussa MAMBA-hankkeessa työskenneltiin tämän haasteen parissa. Yhteensä 16 hankekumppania eri puolilta Itämeren aluetta keskittyi hankkeessa maaseutualueiden saavutettavuuden parantamiseen huomioiden kunkin alueen erityispiirteet ja -tavoitteet. Etelä-Pohjanmaalla hankekumppaneina toimivat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, ja maakunnassamme huomio kohdistui erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien kuljetusten kehittämiseen.

SOTE-kuljetusten kehittäminen valikoitui Etelä-Pohjanmaan alueen erityistavoitteeksi, sillä näiden kuljetusten asiakasryhmät ovat moninaisia ja kuljetusten järjestäminen vaatii resursseja ja osaamista. Maakunnan toimijoiden kesken oli kuitenkin tehty vain vähän yhteistyötä kuljetusten kehittämiseksi. Tämän takia sote-kuljetusten asiakkaat saattoivat olla oikeutettuja hieman erilaisiin palveluihin riippuen siitä, missä päin maakuntaa he asuivat. SOTE-kuljetuksiin liittyvät kustannukset olivat myös nousemassa huolestuttavaa vauhtia samaan aikaan, kun harvaan asuttujen alueiden liikennepalveluiden ylläpito on yleisesti ottaen muuttumassa yhä vaikeammaksi.

Hankkeen aikana Etelä-Pohjanmaalla:

  • laadittiin selvitys Etelä-Pohjanmaan henkilökuljetusten nykytilanteesta ja niiden mahdollisista kehittämistoimenpiteistä
  • koottiin maakunnan henkilö- ja sote-kuljetuksista vastaavat viranomaiset säännöllisesti yhteen jakamaan tietoa ja osaamista ja tuettiin heitä näin ottamaan ensiaskelia kuljetusten yhtenäistämiseksi
  • tuettiin maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän perustamista
  • tilattiin kuljetusten yhdistelyn simulointiprojekti, joka toteutettiin Lapualla
  • osallistuttiin erilaisiin sidosryhmäkeskusteluihin maaseutualueiden liikennepalveluiden kehittämiseksi.

Kansainvälisellä tasolla projektikumppanit jakoivat toisilleen liikennepalveluihin ja saavutettavuuteen liittyviä kokemuksia, toteuttivat maaseudun liikennepalveluita koskevia taustaselvityksiä, nostivat aihetta keskusteluun hankkeen yhteisissä kansainvälisissä seminaareissa ja kokosivat hankkeen lopputuloksena muun muassa innovatiivisten liikenneratkaisujen tietokannan sekä poliittisia suosituksia päättäjille.

Vaikka hanke päättyy, Etelä-Pohjanmaalla työ maaseutualueiden kuljetusten kehittämiseksi jatkuu maakunnallisen Kuljetuspalvelut-ryhmän vetämänä. Syksyllä 2020 ryhmän työssä ajankohtaisena aiheena on tutkia palveluliikenteen ja sote-kuljetusten yhdistelymahdollisuuksia, joista ensimmäisiä alustavia tuloksia saatiin Lapuan kuljetussimuloinnin myötä. Kuljetuspalvelut-ryhmän puheenjohtajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

Teksti: Susanna Anttila