Mihin suuntaan Etelä-Pohjanmaata halutaan kehittää vuosina 2022−2025?


Suomen kartta, josta on korostettu Etelä-Pohjanmaan alue, ja vieressä on kysymysmerkki.

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman työstäminen vuosille 2022−2025 on täydessä vauhdissa. Valmistelutyössä luodaan suuntaviivat sille, mihin kehittämisen voimavaroja erityisesti kohdennetaan tulevalla maakuntaohjelmakaudella. Tavoitteena on tehdä selkeitä valintoja ja painotuksia, mutta jättää tilaa myös uusille avauksille. Samalla viimeistellään pitkän tähtäimen strateginen suunnitelma eli maakuntasuunnitelma 2050, joka pohjautuu vuoden alussa muodostettuihin Etelä-Pohjanmaan skenaarioihin eli vaihtoehtoisiin tulevaisuuskuviin.

Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa valmisteluun ja ohjaa ajatuksia, mutta Etelä-Pohjanmaalla on haasteita, jotka olisivat tulleet eteen ilman pandemiaa. Näitä ovat esimerkiksi taantuva väestökehitys, osaamistason mureneminen ja pinnan alla vaaniva osaajapula sekä alhainen tuottavuus. Erityisesti huomiota pitää kiinnittää myös muun muassa ilmastomuutoksen hillintään ja digitalisaation edistämiseen.

Työskentely ohjelman sisältöjen parissa on osallistavaa. Alkuvaiheessa työhön on valjastettu yli sata asiantuntijaa eri aloilta ja eri puolilta maakuntaa. He pohtivat työpajoissa muun muassa seuraavia teemoja:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
  • Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
  • Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
  • Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy

Keskustelu työpajoissa on ollut vilkasta ja hedelmällistä. Kenties käytössä olevat etätyöskentelyn välineet ja uudet työtavat ovat helpottaneet osallistumista ja tuoneet siihen oman mielenkiintoisen vivahteensa. Työ on edennyt vaiheeseen, jossa on pyritty löytämään Etelä-Pohjanmaan keskeiset ja isot tavoitteet. Nämä tavoitteet kirjataan maakuntaohjelmaan ja niitä kohti pyritään seuraavana nelivuotiskautena. Samoin on alustavasti linjattu Etelä-Pohjanmaan elinkeino- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia ja kärkiä. Seuraavassa vaiheessa mietitään toimenpiteitä, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Työryhmien työ jatkuu vuoden 2021 puolella. Silloin on tarkoitus järjestää oma työpajansa myös maakunnan nuorisovaltuutetuille.

Osallistavan työskentelyn lisäksi maakuntaohjelmassa huomioidaan monien eri tahojen tekemät strategiset linjaukset ja valinnat. Samaan aikaan maakuntaohjelmatyön kanssa on käynnissä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vetämä laaja työpajojen sarja, jossa luodaan suunnitelmaa maaseudun kehittämiseksi ja rahoitusresurssien suuntaamiseksi. Maakuntaohjelmavalmistelu linkittyy myös tähän työhön tiiviisti niin, että keskeiset linjaukset vievät samaan suuntaan.

Maakuntaohjelmavalmistelu jatkuu tiiviinä ensi vuoden syksyyn saakka. Tarkoitus on, että maakuntavaltuusto hyväksyy lopullisen ohjelma-asiakirjan nähtävillä olon ja lausuntokierroksen jälkeen joulukuussa 2021.

Teksti: Sanna Puumala

Lisätietoja maakuntaohjelmavalmistelusta: