Suuntaviivoja kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseen


Taide keskellä arkea! Kulttuurihyvinvoinnin selvitys 2015-2020


Maaliskuussa on julkaistu Taide keskellä arkea! Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin selvitys 2015–2020. Tuoreessa selvityksessä on tarkasteltu Etelä-Pohjanmaalla tehtyä kulttuurihyvinvointityötä viimeisen viiden vuoden ajalta.  

”Halusimme selvityksellä tuoda näkyväksi meillä jo tehtyä kulttuurihyvinvointityötä, erilaisia hankkeita ja hyvä toimintamuotoja sekä samanaikaisesti luoda yhteisiä tavoitteita kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseksi”, kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma selventää.

Selvityksen perusteella Etelä-Pohjanmaalla ollaan aktiivisia ja sitoutuneita kehittämään kulttuurihyvinvoinnin toimintaa. Alueella tunnistetaan myös hyvin olemassa olevat vahvuudet sekä heikkoudet. Selvityksen viiden vuoden aikaväli osoittaa, että myös osaamista ja tahtoa löytyy.

Kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseksi selvityksessä on esitetty lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Lyhyen aikavälin toimintaan on kirjattu muun muassa kulttuurihyvinvointityön kirkastaminen ja tiedon jakaminen, yhteistyön rakentaminen sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa sekä hankerahoitusten hyödyntäminen.  

Pidemmän aikavälin tavoitteiksi nostetaan ikääntyneiden hyvinvoinnin ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen kulujen säästämiseksi, monialaisten asiakkaiden tunnistaminen ja kulttuurihyvinvointitoiminnan kehittäminen mielenterveysongelmien vähentämiseksi sekä taide- ja kulttuurialojen koulutusmahdollisuuksien kehittäminen.

Selvityksen Etelä-Pohjanmaan liitolle on toteuttanut teatteritieteiden tohtori ja dosentti Pia Houni. Selvitys on luettavissa verkossa https://epliitto.fi/kulttuurin-kehittaminen/kulttuurihyvinvointi/ ja painettu versio on tilattavissa sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvointi viittaa yksilölliseen tai yhteisöllisesti jaettuun kokemukseen siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Toisaalta kyseessä on ilmiö, jossa kulttuuri ja taide kantavat tai välittävät erilaisia hyvinvointiin liittyviä merkityksiä ja vaikutuksia. Ytimessä on ihmisen merkityksellinen toiminta taiteen ja kulttuurin parissa, mikä sisältää myös arjen kulttuurisuuden. Kulttuuri ja sen hyvinvointia tukevat vaikutukset läpäisevät koko ihmisen elämänkaaren ja ilmenevät omassa taidesuhteessa. Taide ja kulttuuri ymmärretään osana hyvää elämänlaatua ja elinikäistä oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden täyttyminen ja toteutuminen on kulttuurihyvinvointia: jokainen on jollain tavalla kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento riippumatta iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan.


Lilja-Viherlampi L., Rosenlöf A., (2019). Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi. Tanskanen I. (Ed)., Taide töissä: Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä., Turun ammattikorkeakoulu.