Suurin osa maahanmuuttajista haluaa jäädä Etelä-Pohjanmaalle


Peltolakeus.

Etelä-Pohjanmaalla on tehty kyselytutkimus maahanmuuttajille alueen veto- ja pitovoimasta. Kyselyllä selvitettiin maahan muuttaneiden ajatuksia tänne muuttamisen ja täällä asumisen motiiveista. Maakunnassa ei ole tehty vastaavaa selvitystä aiemmin.

Kyselytutkimukseen vastasi 710 henkilöä ja se toteutettiin seitsemällä kielellä. Saatuja tuloksia ja tietoja voidaan hyödyntää alueen veto- ja pitovoimaa kehitettäessä.

Kyselyn tuloksia voidaan pitää varsin rohkaisevina ja positiivisina maakunnan kannalta, mutta myös parantamisen varaa ja tehtävää löytyy vielä paljon.

Valtaosa näkee tulevaisuutensa alueella

69 % vastaajista aikoo jäädä alueelle asumaan. Alueella on siis ainakin kohtuullinen pitovoima. Vastaajista 31 % kuitenkin suunnittelee muuttoa muualle.

Asuinpaikkakuntaansa hyvänä tai melko hyvänä paikkana perheelle pitää 79 % kysymykseen vastanneista. 71 % viihtyi työssään hyvin tai melko hyvin. Väittämien ”ihmiset suhtautuvat minuun positiivisesti”, ”ihmiset ovat ystävällisiä” ja ”viihdyn asuinkunnassani” kanssa täysin samaa mieltä oli noin 60 %. Noin 30 % vastasi olevansa melko samaa mieltä.

Vastaajat tyytyväisiä sekä valtionhallinnon että kuntien palveluihin

Valtion virastojen palveluihin oltiin tyytyväisiä, mutta suuri osa vastaajista ei tuntenut niitä. Lähes 40 % vastaajista ei tuntenut Kelan palveluita tai ollut tarvinnut niitä. Kuntapalveluiden kohdalla tilanne on jokseenkin samankaltainen. Tulosta tosin selittää osittain Ukrainasta sotaa paenneiden suuri osuus vastaajista.

Kuntapalveluihin ollaan suurimmaksi osaksi tyytyväisiä. Tyytymättömien osuus on korkeintaan 5 % palvelua kohden lukuun ottamatta terveyspalveluja. Terveyspalveluihin oli tyytymättömiä 12 % vastaajista. Tässäkin selittävänä tekijänä saattaa olla se, että suuri osa vastaajista saa terveyspalvelut vastaanottojärjestelmän kautta ja kyselyyn vastanneissa on mukana mm. kansainvälisiä opiskelijoita, joilla oikeus terveyspalveluihin on rajoitettu.

Kehittämiskohteita

Tiedon saanti tai tiedon puute tulee esiin monessa kohdassa kyselyä. Etelä-Pohjanmaalle muuttoa suunnitteleville kuten myös täällä jo asuville on pystyttävä tarjoamaan nykyistä enemmän tietoa alueesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Alueella toimivien maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelujen MONI-infon ja Welcome2EPeen tunnettavuutta ja asiakasohjautumista tulee edelleen parantaa ja kehittää.

Muuttosuunnitelmien syissä korostuvat uusien mahdollisuuksien etsiminen, työn löytäminen, paremmat maahanmuuttajapalvelut, perhe tai suku muualla Suomessa, mahdollisuus pärjätä englannin kielellä isomassa kaupungissa, koulutusmahdollisuudet, avoimempi ja kansainvälisempi paikka sekä mahdollisuus asua suuremmassa kaupungissa.

Useat poismuuton syyt perustuvat mielikuviin toisista alueista. Maakunnan ja kuntien tulisikin entistä aktiivisemmin pyrkiä nostamaan esiin Etelä-Pohjanmaan omia vahvuuksia ja pyrkiä siten synnyttämään ”kilpailevia mielikuvia”, jotka pystytään myös toteuttamaan.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden haasteet alueelle työllistymisessä ja asettautumisessa nousevat tuloksissa edelleen esiin ja vaatii vaikuttavia toimenpiteitä. Vastaajista 58 %:lla ei ollut kokemusta Suomessa työskentelystä. Työssäkäyvät viihtyivät vastausten perusteella työssä jopa keskimääräistä paremmin.

Asuinkunnassa viihdytään, ihmisiä pidetään ystävällisinä ja olo koetaan tervetulleeksi, mutta Suomeen tai ulkomailla muuttoa suunnittelee kuitenkin 63 % vastaajista.

Vastaukset osoittavat myös, että maahan muuttaneilla on haastavaa löytää suomalaisia ystäviä. Suomalaisia ystäviä ei ollut 18 %:lla vastaajista, ja kun siihen lisätään ”en osaa sanoa” vastaukset, osuus nousee 31 %.

Kotoutuminen osaksi yhteisöä ja paikkakuntaa ei onnistu ilman monipuolisia sosiaalisia kontakteja, ja tämä vaikuttaa osaltaan myös muuttohalukkuuteen, jos sukulaisia, ystäviä ja maanmiehiä asuu toisella paikkakunnalla.

Kyselyn toteutus

Kysely toteutettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Etelä-Pohjanmaan liiton, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun, Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston sekä Kauhavan kaupungin koordinoiman Menestystä kansainväliseen rekrytointiin -hankkeen yhteistyönä.

Kyselytutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink Group Oy, joka laati siitä myös yhteenvedon. Toteuttajatahot laativat kyselyn tuloksista myös oman yhteenvedon ”Keskeiset tulokset”, jossa tarkastellaan vastauksia vastaajaprofiilien näkökulmasta. Yhteenvedossa on myös esitetty toimenpiteitä, joita alueella tulisi tehdä tai tehostaa veto- ja pitovoiman parantamiseksi.

Lisätietoja

Voit lukea lisätietoja ELY-keskuksen tutkimustiedotteesta. Löydät julkaisun tulokset ja yhteenvedon seuraavista linkeistä:

Kyselyn toteuttaneiden tahojen yhteyshenkilöt:

  • Mauno Salmela, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 625
  • Tuomas Männistö, Menestystä kansainväliseen rekrytointiin -hanke, puh. 040 042 2431
  • Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan Liitto, puh. 050 347 9845
  • Pasi Artikainen, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, puh. 040 830 2415
  • Piia Kaunisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, puh. 0295 046 094