Yhteisöenergia osaksi tulevaisuuden energiaratkaisuja – Co2mmunity-hankkeen tuloksia


Yleisöä Co2mmunity-hankkeen järjesteämässä aurinkoenergiaillassa.

Interreg Baltic Sea Region -ohjelman alainen Co2mmunity-hanke on toiminut vuosina 2017-2020 yhteisöenergian edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan alueella. Hankkeen paikallisina partnereina ovat toimineet Etelä-Pohjanmaan liitto sekä Thermopolis Oy. Hankepartnereita on ollut yhteensä kahdeksasta eri maasta.

Yhteisöenergialla tarkoitetaan energiahankkeita, joissa paikalliset ihmiset ovat aktiivisesti mukana, ja joissa energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä, kuten aurinko-, maa-, vesi- ja bioenergia. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää hajautetun uusiutuvan energian tunnettuutta ja yhteisöenergian toteutumista kunnissa ja yhteisöissä. Hankkeessa tehtiin myös tutkimusta lähienergian hyödyntämisestä Itämeren maissa ja jaettiin hyviä käytäntöjä yhteisöenergiaan liittyen.

Hankkeen aikana Etelä-Pohjanmaalle luotiin asiantuntijatyöryhmä, jonka kanssa keskusteltiin yhteisöenergiaa ja uusiutuvia energiamuotoja koskevista teemoista paikallisella tasolla. Lisäksi hankkeen teemoja on tuotu laajasti esiin eri tapahtumissa, tapaamisissa sekä viestinnän keinoin. Hankkeen aikana järjestettiin myös aurinkoenergiailtoja, joiden jälkeen organisoitiin myös aurinkopaneeleiden yhteishankintoja.

Kuluvan vuoden aikana pyrimme vastaamaan hanketyön kokemiin haasteisiin toteuttamalla ”Virtuaalinen bussimatka” -kokonaisuuden, jonka myötä videoiden avulla pääsee tutustumaan neljään eri inspiroivaan yhteisöenergian ja uusiutuvan energian kohteeseen Suomessa. Mukana on kohteita Tampereelta, Vimpelistä, Jepualta ja Ilmajoelta. Mielenkiintoiset videot ovat nähtävillä Etelä-Pohjanmaan liiton Youtube-kanavalla.

Hankkeen lopputuotoksina on toteutettu suuri määrä aineistoja yhteisöenergiaa koskien. Nämä pitävät sisällään muun muassa tieteellisiä artikkeleita, mallin ja ohjeita yhteisöenergian edistämiseksi, maakohtaisia yhteisöenergian käsikirjoja sekä politiikkasuosituksia päättäjille. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä yhteisöenergiaa koskien myös tulevaisuudessa, ja Etelä-Pohjanmaan liitto onkin laatinut yhdessä suomalaisten hankekumppaneiden sekä Tartu Regional Energy Agencyn kanssa yhteistyösopimuksen siitä, miten yhteisöenergiatyötä tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa siirtyminen ilmastoneutraaliin energiajärjestelmään edellyttää merkittäviä investointeja uusiutuvaan energiaan, ja yhteisöenergialla tulee olemaan suuri rooli osana tätä murrosta. Tämän hankkeen aikana saavutettu tieto ja yhteistyö luo hyvät valmiudet vastata tulevaisuuden haasteisiin energiateemojen äärellä.

Teksti: Päivi Tuisku