Maakunnan edunvalvonta

Peltolakeus.

Etelä-Pohjanmaan liitto maakunnan edunvalvojana ja kehittäjänä

Etelä-Pohjanmaan liitto on kokoava voima maakunnan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Esitämme ratkaisuja, joita Etelä-Pohjanmaan ja Suomen myönteinen tulevaisuus edellyttää.

Maakunnan menestys on kuntien, yritysten ja asukkaiden yhteinen asia. Kehitämme maakunnan vetovoimaa ja luomme olosuhteita kilpailukykyiselle yrityselämälle, vireälle kulttuuritoiminnalle, viihtyisälle asumiselle ja toimiville palveluille.

Kuusista muodostuva koristerivi.

Toimintamme ydinajatuksena on toteuttaa laaja-alaista yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja koko maakunnan parhaaksi.

Kuusista muodostuva koristerivi.

Edunvalvontatyön suunnittelussa, tavoitteissa ja toiminnassa huomioidaan maakunnan toimijat ja heidän näkökulmansa tasapuolisesti. Toimimme kumppanina alueen eri toimijoille ja edistämme Etelä-Pohjanmaan asiaa kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

  • Edistämme Etelä-Pohjanmaan menestykseen keskeisesti vaikuttavien asioiden toteutumista.
  • Teemme edunvalvonnassa laajaa yhteistyötä ja tuotamme monipuolista aineistoa maakunnan kehittämisen tueksi. 
  • Muodostamme vuosittain päivitettävät edunvalvontatavoitteet ja kärkihankelistan, jotka suuntaavat maakunnan eteen tehtävää vaikuttamistyötä
  • Kerran hallituskaudessa kokoamme päämääriä ja toimenpiteitä seuraavan hallituksen hallitusohjelmaa varten
  • Osallistumme aktiivisesti valtion- ja kansainvälisen tason prosesseihin, ennakoimme mahdollisia kehityskulkuja ja teemme aktiivista seurantaa

Etelä-Pohjanmaan liitossa toimintaympäristön seuranta, ohjelmatyö ja kehittämishankkeiden rahoittaminen ovat keskeisiä aluekehittämisen tehtäviä. Lisäksi tilannekuvan määrittäminen ja perusteltujen päätelmien muodostaminen mahdollisista tulevaisuuksista ovat keskeinen osa alueen kehittämistä.

  • Valmistelemme yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa strategioita ja lähivuosien kehittämistä suuntaavia ohjelmia. Ohjelmatyön perustamme laajaan tulevaisuustarkasteluun. Ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi rahoitamme Etelä-Pohjanmaata kehittäviä hankkeita. 
  • Osallistumme maakunnan tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen strategisella alueidenkäytön suunnittelulla, maakuntakaavoituksella ja liikennejärjestelmätyöllä.  
  • Toimimme aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, tiedotamme kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksista ja rahoitusohjelmista, neuvomme hakijoita ja toimimme kansainvälisten hankkeiden osarahoittajana tai kumppanina.  
  • Kehitämme maakunnan kulttuurielämää ja vahvistamme yhteistyön edellytyksiä alueen kulttuuritoimijoiden kesken. Lisäksi viestimme kulttuurin ajankohtaisista uutisista sekä rahoitusmahdollisuuksista.

Lue lisää:

Muissa organisaatioissa tehty koko maakuntaa koskeva kehittämistyö:

Matkailustrategia