Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys etenee


Tuulimylly ja kurkiaura sinistä taivasta vasten

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen yhteinen selvitystyö potentiaalisista uusista tuulivoimatuotannon alueista on edennyt teknistaloudelliseen arviointiin ja alueiden valintaan. Keskiviikkona 16.6.2021 järjestettiin infotilaisuus, jonka tavoitteena oli kertoa sidosryhmille hankkeen etenemisestä sekä osatuloksista. Etätilaisuuteen osallistui reilu 130 henkilöä selvitysalueen kunnista, naapurimaakunnista sekä etujärjestöistä.

Tilaisuudessa keskusteltiin selvityksen etenemisestä ja tulevista vaiheista sekä selvityksen roolista maakuntakaavojen päivityksen tausta-aineistona.

Pohjalaismaakuntiin suuntautuu tulevina vuosina merkittävä määrä tuulivoimainvestointeja. Tuulivoimayhdistyksen tietojen mukaan rakenteilla tai suunnitteilla olevia voimaloita sijoittuu noin 290 kpl Etelä-Pohjanmaalle, 320 kpl Pohjanmaalle ja 170 kpl Keski-Pohjanmaalle. Tuotannossa oleva tuulivoimakapasiteetti on tällä hetkellä 70 voimalaa Etelä-Pohjanmaalla, 115 voimalaa Pohjanmaalla ja 30 voimalaa Keski-Pohjanmaalla.

Tuulivoimaloiden lukumäärä Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

83 aluetta jatkotarkasteluun

Teknistaloudellisen arvioinnin ja ohjausryhmän yhteistyön perusteella valittiin 83 aluetta jatkotarkasteluun. Alueista 36 kappaletta (noin 2 500 km2) sijaitsee kokonaan tai osittain Pohjanmaalla, 25 kpl (noin 950 km2) Keski-Pohjanmaalla ja 30 kappaletta (noin 780 km2) Etelä-Pohjanmaalla. Alueista 10 kappaletta (noin 1 780 km2) sijoittuu merialueille. Vaikutusten arviointi laaditaan laajasta joukosta alueita, jotta myöhemmin maakuntakaavojen laadintaan on riittävästi tietoa eri alueiden soveltuvuudesta tuulivoima-alueiksi. Selvityksen tarkoitus on kertoa eri alueiden mahdollisuuksista, se ei tarkoita, että alueet tulisivat toteutumaan tuulivoima-alueina vaan se kysymys ratkaistaan kaavoituksen avulla.

Potentiaaliset tuulivoima-alueet Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

‒ Tässä vaiheessa selvitystä on tärkeää tuottaa tietoa eri vaihtoehdoista. Potentiaalisten alueiden rajat tulevat muuttumaan esimerkiksi lajisto- ja maisemavaikutusten myötä, Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkö Mari Pohjola kertoo.

Tuulisuus vaikuttaa suoraan tuulienergian hyödyntämismahdollisuuteen ja sitä kautta tuulivoimasta saatavaan tuottoon. Tarvittavan investoinnin suuruuteen vaikuttavat tuulisuuden ohella tieverkoston laajuus ja kantavuus sekä saavutettavuus, sähköverkon ja sähköasemien läheisyys ja kytkentämahdollisuudet sekä yleinen alueen rakennettavuus ja maaperä. Tuulivoimatuotannolle potentiaaliset alueet pisteytettiin näiden tekijöiden perusteella. 

‒ Ensimmäistä kertaa laajat merialueet ovat mukana tuulivoimaselvityksessä, ja niiden vaikutusten arvioinnissa huomioidaan myös mm. meriliikennettä, kalastusta ja vesiviljelyä kertoo Pohjanmaan liiton aluesuunnittelija Marika Häggblom.

Valittujen alueiden osalta tehdään vaikutusten arviointi kesän ja alkusyksyn aikana. Vaikutustenarvioinnin yhteydessä huomioidaan, millä tavoin tarkemman suunnittelun yhteydessä on mahdollista sovittaa yhteen muun muassa arvokohteita ja tuulivoimaa.

Vaikutusten arvioinnissa selvitetään muun muassa maisemavaikutukset, luontoon ja luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset, yhdyskuntarakenteeseen, asumisviihtyisyyteen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset, ilmastovaikutukset, taloudelliset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset kolmen maakunnan osalta.

Hankkeen etenemisestä ja välituloksista tiedotetaan kuntia ja muita sidosryhmiä infokirjeillä ja infotilaisuuksissa, joiden kautta on mahdollisuus muun muassa kommentoida selvitystyön tuloksia. Seuraavan infotilaisuuden alustava aikataulu on syyskuussa, ja siihen tullaan lähettämään kutsu sidosryhmille. Selvitys laaditaan myöhemmin etenevää maakuntakaavoitusta varten, jossa hyödynnetään selvityksen tuloksia. Maakuntakaavat ohjaavat seudullisesti merkittävän tuulivoiman sijoittumista eli nykyisten maakuntakaavojen mukaan vähintään 10 tuulivoimalan puistojen sijaintia.

Lisätietoja:

  • Etelä-Pohjanmaan liitto: Mari Pohjola, mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi, 040 6108 445
  • Keski-Pohjanmaan liitto: Tiina Rinta-Rahko, tiina.rinta-rahko@keski-pohjanmaa.fi, 040 138 9088
  • Pohjanmaan liitto: Marika Häggblom, marika.haggblom@obotnia.fi, 044 320 6428
  • FCG Finnish Consulting Group Oy: Kristina Salomaa, kristina.salomaa@fcg.fi, 044 298 2006