Kannanotto sähkön siirtolinjojen haittavaikutuksien vähentämiseksi


Suurjännitelinja taivasta vasten.

Tuulivoiman johdosta kasvaneen sähkönsiirron oikeudenmukainen toteutuminen vaatii uusia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Etelä-Pohjanmaan liitto esittää, että asianomaiset ministeriöt ryhtyvät talousmetsien ja metsäekosysteemien hävittämisen sekä maanomistajien etujen suojaamiseksi välittömästi

  1. valmistelemaan lainsäädäntöä ja ohjeistusta niin, että uusien suurjännitelinjojen rakentaminen uusiin maastokäytäviin on viimesijainen toteuttamisvaihtoehto. Säädäntötoimet tulee toteuttaa siten, että yllä mainituilla vaikutuksilla on suurin painoarvo, eikä niitä voida kiertää mm. taloudellisiin syihin tai teknisen toteutuksen (ratkaistavissa oleviin) haasteisiin vedoten. Olemassa olevien voimalinjapylväiden ”päivittäminen” mahdollistamaan useamman voimalinjojen sijoittamisen pylväisiin tulee tehdä lainsäädännöllä kannattavaksi ja ensisijaiseksi vaihtoehdoksi.
  2. edellyttämään suurjännitevoimalinjojen toteuttamista peltoalueella yksinomaan ns. peltopylvästyypeillä (haruksettomat pylvästyypit). Tekniseltä kannalta harustettu 110 kV pylväs on tarpeen vain niissä kohdin, joissa voimalinja kääntyy, 400 kV peltopylvään voi sijoittaa vapaasti kaikkiin kohtiin linjalla.
  3. maanomistajille maksettavien korvausten korvausperusteiden uudelleenmäärittelytyöhön. Peltoalueiden haitankorvaustasot ovat konekannan kasvun ja työmenetelmien muutoksen myötä jääneet jälkeen todellisista kustannuksista. Metsäalueilla korvaustaso voisi nousta maanomistajia tyydyttävälle tasolle esim. lunastuslain 4 §:n tulkintaa kiristämällä tai menettelemällä siten, että itse tuulivoimapuistoalueen maapohjakorvaus otetaan lähtökohdaksi voimalinja-alueiden korvausten määrittelyssä. Kaikkiin voimajohtoalueiden lunastuslupiin tulisi liittää vaatimus lunastusluvan hakijan kustantamien vapaaehtoisten tilusjärjestelyiden toteuttamiseen erityisesti metsäalueilla. Näin voitaisiin varmistaa maanomistajien ja metsätalouden kannalta parhaiden ratkaisujen toteutuminen.

Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 28.11.2022 hyväksynyt kannanoton, jonka voi avata alla olevasta linkistä.

Kannanotto (pdf)