Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 13.10.2022


Maakunnan yhteistyöryhmä päätti alue- ja rakennepolitiikan varojen alueellisesta kohdentamisesta

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan (AURA) alueellisen rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunnitelmassa kuvataan varojen alueellinen kohdentaminen toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. EU:n ja valtion rahoituksen lisäksi ilmoitetaan myös arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta. Maakuntien liitot vastaavat alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta tiiviissä yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten mutta myös muiden alueellisten kumppaneiden kanssa. Rahoittajaviranomaisia Etelä-Pohjanmaalla ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto. 

Jaettavana oli koko EU-ohjelmakauden suurin rahoituspotti, yhteensä lähes 54 miljoonaa euroa. Tämä johtuu siitä, että JTF-rahoitus osoitetaan alueille suurelta osin jo kauden alkuvuosina. Rahoituksesta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 15,608 miljoonaa euroa, Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osuus 5,181 miljoonaa euroa sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) osuus 33,085 miljoonaa euroa. 

Nyt jaettavana oleva rahoitus (EU+valtio) Etelä-Pohjanmaalla:

                               EAKR+valtioESR++valtioJTF+valtioYhteensä
2022(jaettu jo aiemmin)(jaettu jo aiemmin)19,66019,660
20237,4552,93510,84721,237
20248,1532,2462,57812,977
Yhteensä15,6085,18133,08553,874

Kokonaispotista Keski-Suomen ELY-keskukselle päätettiin kohdentaa yrityksen kehittämisavustusta EAKR-hankkeisiin 7,864 miljoonaa euroa ja JTF-hankkeisiin 9,810 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämistoimenpiteisiin sekä investointeihin. 

Etelä-Pohjanmaan liitolle kokonaispotista kohdennettiin EAKR-hankkeisiin 7,744 miljoonaa euroa ja JTF-hankkeisiin 10,685 miljoonaa euroa. EAKR-rahoituksen suurimmat rahoitusresurssit ovat Etelä-Pohjanmaan liitossa Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen –erityistavoitteessa, minkä lisäksi myös vähähiilisyys on tärkeä kokonaisuus. Liiton JTF-rahoitus taas suunnataan pääasiassa elinkeinoelämän uudistamiseen ja monipuolistamiseen, osaamisen kehittämiseen sekä uusiutuvan energian tuotantoon ja energiatehokkuuden ratkaisuihin liittyviin aluekehityshankkeisiin.

Keski-Suomen ELY-keskukselle kohdennettiin ESR+-hankkeisiin 5,181 miljoonaa euroa ja JTF-rahoituksella toteutettaviin ESR+-tyyppisiin hankkeisiin 4,730 euroa. Rahoitusta kohdennetaan muun muassa työllisyyttä ja osallisuutta tukeviin teemoihin. Rahoituksella pyritään myös vastaamaan muun muassa osaamisperustan murenemisen, työn ja teknologian murroksen sekä eriarvoisuuden lisääntymisen haasteisiin. JTF-rahoituksella taas pyritään esimerkiksi luomaan uudelleenkoulutuksella mahdollisuuksia turpeen energiakäytön alasajosta kärsiville aloille ja nuorille.

Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskukselle kohdennettiin rahoituslain mukaisiin ilmastonmuutokseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin (JTF) 7,860 miljoonaa euroa. JTF-rahoitusta voidaan käyttää muun muassa turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen ja turvetuotannon vaikutusalueilla olevien vesistöalueiden ja niiden ranta-alueiden kunnostamiseen.

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteistyöasiakirja on valmistunut

Maakunnan yhteistyöryhmälle esiteltiin kokouksessa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja eteläpohjalaisten Leader-ryhmien yhteistyöasiakirjaa rahoituskaudelle 2023–2027. Asiakirjassa sovittavia asioita ovat muun muassa alueen tukikelpoisen maaseutualueen määrittely sekä maaseudun yritysrahoituksen, kehittämishankkeiden ja yleishyödyllisten investointien työnjako ja alueelliset linjaukset.

Alkavalla kaudella Leader-ryhmillä on erilaiset rahoitusvälineet ja eri kohderyhmät kuin ELY-keskuksilla. ELY-keskus rahoittaa maakunnallisia ja Leader-ryhmät paikallisempia kehittämishankkeita. Laajakaistainvestointeja sekä yritysten uusiutuvan energian hankkeita rahoittaa vain ELY-keskus. Yleishyödyllisissä investointihankkeissa molemmat tahot toimivat rahoittajina, mutta ELY-keskus rahoittaa kustannuksiltaan suurempia hankkeita. Koska ELY-keskuksille tulee korvamerkittyä valtuutta ympäristö- ja ilmastotoimiin, ohjaavat Leader-ryhmät näiden teemojen hankkeet ELY-keskukseen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laati sopimuksen neljän Etelä-Pohjanmaalla toimivan Leader-ryhmän kanssa, joita ovat Aisapari ry, Kehittämisyhdistys Liiveri ry, Kuudestaan ry ja Suupohjan Kehittämisyhdistys ry.

Logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.